Ny vidensplatform

Social- og Boligstyrelsen har lanceret en ny vidensplatform, social.dk. Social.dk skal give indblik i udviklingen på socialområdet ved at præsentere data og aktuel socialfaglig viden på en let tilgængelig måde.

Med lanceringen af den nye vidensplatform - social.dk – lukkes der ned for Vidensportalen. Nedlukningen er fastsat til d. 3. januar 2024. Indhold på Vidensportalen vil frem til nedlukningen ikke blive opdateret.

Det kan du finde på social.dk

På social.dk får du adgang til en nyudviklet data- og rapportbank med centrale tal for socialpolitiske områder. Det kan fx være om specifikke målgrupper som unge i psykisk mistrivsel eller kvinder, der udsættes for vold i nære relationer. Der kan trækkes tal for den enkelte kommune, flere kommuner eller for hele landet. Tallene bliver vist i tabeller, figurer eller grafer.

Du kan også få viden om forskellige målgrupper og andre fokusområder. Hvert område beskrives med en kort introduktion og udvalgte nøgletal, og i tilknytning til dette præsenteres en række relevante sociale indsatser.

Gå til social.dk her

Mestringsstrategier til børn og unge med ADHD og autisme

Mestring handler om at kunne håndtere udfordringer og tilpasse sig nye situationer. Mestringsstrategier er strategier og redskaber til fx at planlægge og skabe overblik, estimere tid, spørge om hjælp, løse problemer eller regulere følelser. Børn og unge med autisme, ADHD eller tilsvarende vanskeligheder har ofte brug for støtte til at bruge disse redskaber og udvikle konstruktive mestringsstrategier.

Temaets målgruppe er børn og unge i alderen 4-16 år med autisme, ADHD eller tilsvarende vanskeligheder. Temaet omhandler de børn og unge, der har autisme og/eller ADHD, og de børn og unge, der har begge diagnoser. Temaet omhandler også børn og unge med vanskeligheder, der minder om diagnoserne ADHD eller autisme.

Temaet beskriver indsatsen PEERS, der har til formål at træne sociale færdigheder. Desuden præsenterer temaet mestringsbegrebet, og hvordan man bruger teknologi til at understøtte mestringsindsatsen. Temaet præsenterer også andre mestringsunderstøttende aktiviteter, fx fysisk aktivitet, der har en positiv effekt på trivsel hos gruppen af børn og unge.

Indsatser

PEERS – Social færdighedstræning til unge med autisme

PEERS er et manualiseret program målrettet unge med autisme. PEERS træner sociale færdigheder med særligt fokus på at indgå i socialt samspil med kammerater. Effektstudier har vist gode resultater af programmet.

Baggrundsviden

Definition

Mestring handler om at håndtere nye, svære eller måske ubehagelige situationer. Mestring bygger på individets mestringsevne og mestringsstrategier og omgivelsernes understøttelse af mestringen.

Målgruppe og omfang

Andelen af børn og unge med autisme, ADHD eller tilsvarende vanskeligheder er vokset. Målgruppen har ofte udfordringer med at overskue og indgå i sociale og faglige sammenhænge.

Aktiviteter med positiv betydning

Der findes en række aktiviteter, som viser positive resultater i forhold til mestringsevnen hos børn og unge med autisme, ADHD eller tilsvarende vanskeligheder. Det er aktiviteter, der arbejder med fysisk aktivitet, selvforståelse og forskellige former for mentaltræning.

Mestringsindsatser understøttet af teknologi

Brug af virtuelle programmer, spilelementer og velfærdsteknologi kan understøtte øget mestring hos børn og unge med autisme, ADHD eller tilsvarende vanskeligheder.Brug af virtuelle programmer, spilelementer og velfærdsteknologi kan understøtte øget mestring hos børn og unge med autisme, ADHD eller tilsvarende vanskeligheder.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Mestringsstrategier til børn med ADHD og autisme.