Vidensgrundlag

Talking MatsTalking Mats kan støtte kommunikation om vigtige livsspørgsmål. Talking Mats er en struktureret interview- og samtalemetode, der kan støtte mennesker med komplekse kommunikationsbehov i at kommunikere mere effektivt til og med deres omgivelser. Metoden hjælper mennesker med komplekse kommunikationsbehov til at udtrykke egne synspunkter og ønsker til eget liv. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi

Sådan har vi udarbejdet vurderingen

Målgruppe
Målgruppen, der er beskrevet i forskningslitteratur, er bred. Metoden er afprøvet på flere delmålgrupper i forskellige aldre med talemæssige og sproglige vanskeligheder, hvis årsager kan relateres til fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser. Det fremgår ikke klart, hvilke specifikke problemstillinger delmålgrupperne kan have for, at deltagelse i samtaler støttet med Talking Mats er relevant. Inklusions- og eksklusionskriterier beror på et fagligt skøn. Formålet med metoden er velbeskrevet. Der er ikke opstillet klare mål for, hvad delmålgrupper skal opnå gennem deltagelse i samtaler, hvor Talking Mats anvendes. Det beror ligeledes på et fagligt skøn. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren C.
Metode
Talking Mats har ikke et eksplicit teoretisk grundlag. Implicit fremgår det, at den er inspireret af udviklingspsykologiske tilgange og dynamiske kommunikationsmodeller for interpersonel kommunikation. Opfølgning på metodens implementering og tilpasning af metoden til den enkelte fremgår ikke. Der foreligger beskrivelse af metodens aktiviteter og af de redskaber, som anvendes til udførelse af metoden. Beskrivelser findes på dansk. Redskaberne kan erhverves præfabrikeret, men udførelsen af metoden kræver ikke, at det er de præfabrikerede redskaber, der anvendes, men kan udvikles af medarbejderen selv. Medarbejderens kompetencer er præciseret, og relevante kompetenceudviklingstilbud udbydes i Danmark. Undervisere i Talking Mats-metoden certificeres via Talking Mats Centre i Storbritannien. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Talking Mats er implementeret i dansk kontekst. Der er desuden erfaring med implementering af Talking Mats i Sverige, Storbritannien m.fl. Metoden er evalueret i dansk kontekst i forhold til en delmålgruppe (mennesker med demens). Evaluator er dog projektejer selv. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Vidensgrundlaget for metodens effekt er primært baseret på casestudier og små populationer. Casestudierne viser ikke, at Talking Mats direkte bidrager til at forandre borgernes liv. Studierne registrerer dog at brugen af Talking Mats har positiv indflydelse på deltagernes muligheder for at udtrykke egne synspunkter og på deres engagement i samtalen samt på kvantiteten og kvaliteten af den information, der kan kommunikeres under samtalen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der foreligger ingen økonomiske analyser af indsatsen i en dansk sammenhæng på nuværende tidspunkt. Der findes viden om omkostninger forbundet med uddannelse af fagpersoner, der kan varetage samtaler med Talkings Mats og indkøb af materialer. Det fremgår ikke, hvad omkostningerne er til at gennemføre samtaler med Talking Mats i forhold til medarbejdertimer. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.