Forside » Handicap » Medfødt døvblindhed og taktile strategier » Indsatser » Videoanalyse i netværksgrupper

Vidensgrundlag

Videoanalyse i netværksgrupperVideoanalyse i netværksgrupper er en beskrivelse af, hvordan man kan strukturere videoanalysesessioner, og med hvilke teoretiske holdepunkter man kan analysere kommunikation under vanskelige vilkår. Videoanalyse i netværksgrupper er resultatet af et dansk-norsk samarbejdsprojekt.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Den primære målgruppe er afgrænset til medfødt døvblindhed. Det fremgår klart hvilke behov hos målgruppen som indsatsen skal imødekomme. Målgruppen er tydeligt bekrevet i flere forskningsartikler, herunder de typiske vanskeligheder funktionsnedsættelsen giver og målgruppens heterogenitet. Funktionsnedsættelsen udredes i tværfagligt team med ekspertise i døvblindhed ud fra Den Nordiske definition af døvblindhed, som er udarbejdet af Nordisk Leder Formum. Grundlaget for definitionen er FN´s Standardregler om lige muligheder for handicappede samt WHO´s internationale klassifikationssystem - ICF - om funktionsevne, funktionshæmning og sundhed, som blev implementeret af WHO i 2001. På den baggrund tildeles videns grundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Der er ikke lavet en egentlig forandringsteori for indsatsen. Den teoretiske baggrund for metoden er baseret på teoretisk viden fra udviklingsteori, dialogisk teori og kognitiv teori. Den er tydeligt beskrevet sammen med analyseværktøjet, som består af to velbeskrevne modeller. Selve fremgangsmåden for indsatsen er ligeledes klart beskrevet herunder videoanalysens anvendelse i praksis, selve trinene i analyseprocessen, afvikling af netværksmøder og hvem der deltager. Der foreligger ikke en systematisk beskrivelse af borgerens forventede opnåede effekt, men det fremgår, at formålet er at opnå større sammenhæng i den samlede indsats, som borgeren modtager. Det pointeres i øvrigt, at metoden kræver fortløbende analyse, som fører til ny intervention. Det fremgår, at beslutning om indsats overfor borgeren ved anvendelsen af metoden, løbende skal basseres på situationsspecifikke valg på baggrund af en grundig faglig vurdering. På baggrund af ovennævnte tildeles videns grundlaget for indsatsens metode scoren C.
Implementering
Der foreligger ikke dokumenterede erfaringer med, hvordan ’videoanalyse i netværksgrupper’ implementeres og hvad det helt konkret kræver. Dog er det tydeligt beskrevet, hvordan ’videoanalyse i netværksgrupper’ tilrettelægges. Der er fremhævet enkelte elementer som fremmer implementeringen af metoden. For eksempel forudsættes det, at deltagerne har kendskab til analyseværktøjernes teoretiske ramme og centrale begreber om de grundlæggende processer i udvikling af kommunikative relationer og kommunikationspartnerens agens. Der lægges vægt på at interventionen planlægges sammen med en konsulent med specialviden om medfødt døvblindhed. Det beskrives som værende en fordel, at man samarbejder med kolleger i fx fokusgrupper, teamgrupper eller i andre konstellationer og at uddannelse generelt er med til at støtte op om implementeringen af indsatser for mennesker med medfødt døvblindhed. På den baggrund tildeles videns grundlaget for indsatsens implementering scoren D.
Effekt
Der er ikke udarbejdet effektmålinger eller andre former for evalueringer af anvendelsen af Nafstad og Rødbroes ’Videoanalyse i netværksgrupper’, som belyser effekten på borgerniveau. Der er udarbejdet en enkelt norsk kvalitativ evaluering af personalets oplevelse og faglige udbytte i forbindelse med et projekt om anvendelse af ’videoanalyse i netværksgrupper’ på et botilbud. Evalueringen er foretaget af en ekstern konsulent og er publiceret i projektrapporten, som blandt andet er forfattet af den ene metodeudvikler. På den baggrund tildeles videns grundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der foreligger ikke studier der har undersøgt, hvilke faktiske økonomiske omkostninger, der knytter sig til indsatsen. Der er heller ikke foretaget en økonomisk evaluering af indsatsen. På den baggrund tildeles videns grundlaget for indsatsens økonomi scoren D.