Forside » Handicap » Medfødt døvblindhed og taktile strategier » Indsatser » Trepartssamtaler: taktile samtaler mellem flere end to personer

Vidensgrundlag

Trepartssamtaler: taktile samtaler mellem flere end to personerAt overhøre andre menneskers samtaler er en naturlig hverdagssituation, som for mennesker med døvblindhed udgør en særlig udfordring. Ved tilrettelæggelse af såkaldte trepartssamtaler, viser praksiseksempler lovende tendenser i forhold til støtte af sproglig udvikling hos mennesker med medfødt døvblindhed. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Den primære målgruppe er afgrænset til medfødt døvblindhed. Det fremgår klart hvilke behov hos målgruppen som indsatsen skal imødekomme. Målgruppen er tydeligt bekrevet i flere forskningsartikler, herunder de typiske vanskeligheder funktionsnedsættelsen giver og målgruppens heterogenitet. Funktionsnedsættelsen udredes i tværfagligt team med ekspertise i døvblindhed ud fra Den Nordiske definition af døvblindhed, som er udarbejdet af Nordisk Leder Formum. Grundlaget for definitionen er FN´s Standardregler om lige muligheder for handicappede samt WHO´s internationale klassifikationssystem - ICF - om funktionsevne, funktionshæmning og sundhed, som blev implementeret af WHO i 2001. På den baggrund tildeles videns grundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Trepartssamtaler præsenteres ikke som en egentlig metode, men tilgang eller forståelsesramme i forhold til udvikling af kommunikation og sprog hos personer med døvblindhed. Der forligger ingen forandringsteori, hverken eksplicit eller implicit. Fremgangsmåden for anvendelse af trepartssamtaler er beskrevet samt illustreret med case beskrivelser og videoklip. Disse eksempler skal betragtes som inspiration og ikke som den eneste måde at udføre trepartssamtaler på. Ved anvendelse af trepartsamtaler forudsættes det, at indsatsen overfor borgeren basseres på løbende situationsspecifikke valg på baggrund af en grundig faglig vurdering og tilpasning. På den baggrund tildeles videns grundlaget for indsatsens metode scoren C.
Implementering
Der foreligger ingen dokumenterede erfaringer med implementeringen af trepartssamtaler. I indsatsartiklen om brug af videoanalyse i netværksgrupper beskrives det, at arbejdet med videoanalyse handler om at være i en proces og at det er en fordel at samarbejde med kolleger i fokusgrupper, teamgrupper eller i andre konstellationer. Dette gælder også for planlægning, tilrettelæggelse og analyse af trepartssamtaler. Ligesom støtte fra døvblindekonsulenter og uddannelse er med til at støtte op om implementeringen af indsatser for mennesker med medfødt døvblindhed, herunder trepartssamtaler. Der beskrives enkelte elementer som fremmer implementeringen af trepartsamtaler. Disse er 1) at der i miljøet omkring personen med medfødt døvblindhed behov for faglig viden om, hvad medfødt døvblindhed indebærer, 2) at der i miljøet omkring personen med medfødt døvblindhed behov for viden og erfaringer med taktil kommunikation, tegnsprog, 3) at der i miljøet omkring personen med medfødt døvblindhed behov for kendskab til personens livsverden. På den baggrund tildeles videns grundlaget for indsatsens implementering scoren D.
Effekt
Der er ikke foretaget effektmåling af tilrettelæggelse for trepartskommunikation med mennesker med medfødt døvblindhed. Viden om trepartssamtaler er foreløbig kun på casestudieniveau. Flere nordiske casestudier, som samler op på og analyserer praksiserfaringer peger i retning af, at trepartssamtaler viser lovende tendenser. På den baggrund tildeles videns grundlaget for indsatsens effekt scoren D.
Økonomi
Der foreligger ikke studier der har undersøgt, hvilke faktiske økonomiske omkostninger, der knytter sig til indsatsen. Der er heller ikke foretaget en økonomisk evaluering af indsatsen. På den baggrund tildeles videns grundlaget for indsatsens økonomi scoren D.