Forside » Handicap » Medfødt døvblindhed og taktile strategier » Indsatser » Den diagnostiske interventionsmodel (DIM)

Vidensgrundlag

Den diagnostiske interventionsmodel (DIM)Den diagnostiske interventionsmodel er en metode, hvor kommunikations-partnerens adfærd ændres ved hjælp af partnertræning og vejledning med det formål at styrke interaktionen med personer med medfødt døvblindhed.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Den primære målgruppe er afgrænset til medfødt døvblindhed. Det fremgår klart hvilke behov hos målgruppen som indsatsen skal imødekomme. Målgruppen er tydeligt bekrevet i flere forskningsartikler, herunder de typiske vanskeligheder funktionsnedsættelsen giver og målgruppens heterogenitet. I Danmark udredes funktionsnedsættelsen i et tværfagligt team med ekspertise i døvblindhed. der tages udgangspunkt i Den Nordiske definition af døvblindhed, som er udarbejdet af Nordisk Leder Formum. Grundlaget for definitionen er FN´s Standardregler om lige muligheder for handicappede samt WHO´s internationale klassifikationssystem - ICF - om funktionsevne, funktionshæmning og sundhed, som blev implementeret af WHO i 2001. På den baggrund tildeles videns grundlaget for indsatsens målgruppe Scoren B.
Metode
Metoden indeholder ikke en forandringsteori. Metoden er basseret på flere forskningsartikler af samme forsker gruppe, der tager udgangspunkt i samme datamateriale i alle artiklerne. Det teoretiske grundlag som ligger til grund for udviklingen af metoden er beskrevet i datamaterialet. Metoden indeholder en tydelig beskrivelse af fremgangsmåden for anvendelse inklusiv fordeling af roller og opgaver blandt de involverede parter. Det fremgår endvidere, at anvendelsen af metoden forudsætter brugen af en særligt uddannet coach og at beslutning om indsats overfor borgeren basseres på situationsspecifikke valg på baggrund af en grundig faglig vurdering. På den baggrund tildeles videns grundlaget for indsatsens metode scoren C.
Implementering
DIM er ikke implementeret i dansk kontekst, og der er ikke udarbejdet en implementeringsvejledning til DIM. Metoden er afprøvet i en række single-case studier, som indkredser nogle af de elementer, der kan fremme eller hæmme implementering. En egentlig validering og evidensbasering af metoden eksisterer ikke. Dog beskrives flere elementer som har betydning for implementering såsom opbakning fra ledelsen, tid til vejledning, teamkoordinatorsrolle og fordele ved vejledning af hele teamet på én gang. På den baggrund tildeles videns grundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Holland er DIM er afprøvet i en række single-case studier på meget få deltagere. Studierne og to systematiske reviews peger på, at DIM giver lovende resultater, men at der er behov for flere afprøvninger på flere geografiske lokationer for at drage endelige konklusioner om evidensbasseret effekt. Single-case studierne og det ene systematiske review er foretaget af forskerne bag udviklingen af metoden. På den baggrund tildeles videns grundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Det fremgår i datamaterialet, at der vil være udgifter forbundet med uddannelse af coach. Uddannelsen af en coach foregår i Holland. Der vil ligeledes være udgifter i forbindelse med at have en coach tilknyttet under anvendelse af metoden. Der foreligger ikke studier, der har undersøgt, hvilke faktiske økonomiske omkostninger, der knytter sig til indsatsen. Der er heller ikke foretaget en økonomisk evaluering af indsatsen. På den baggrund tildeles videns grundlaget for indsatsens økonomi scoren D.