Mennesker med behov for komplekse kommunikationsindsatser

Mennesker med behov for komplekse kommunikationsindsatser er en bred målgruppe, hvis kommunikative forudsætninger er anderledes end resten af befolkningens. Deres kommunikationsniveauer varierer, men typisk vil de enkelte personer alle have risiko for at blive forhindret i at deltage aktivt i beslutninger om deres eget liv. Målgruppen har behov for at lære at deltage aktivt i sociale fællesskaber ved at udvikle og udfolde deres sproglige, kognitive, følelsesmæssige og sociale sider. Til udviklingen kan bruges kommunikationsunderstøttende løsninger til at fremme målgruppens kommunikation, og de kaldes overordnet ASK (Alternativ og Supplerende Kommunikation).

Dette tema beskriver tre udvalgte ASK-løsninger, der virksomt kan understøtte kommunikation med mennesker med komplekse kommunikationsbehov: en visuelt understøttet samtale- og interviewmetode (Talking Mats), et billedbaseret kommunikationssystem (PECS) og et kommunikationshjælpemiddel (talegenererende enheder). Hvert af værktøjerne virker og understøtter målgruppen på forskellig vis, men er ikke indsatser i sig selv. De vil typisk være en delkomponent i en samlet kommunikationsunderstøttende indsats. Mennesker med komplekse kommunikationsbehov kan have brug for flere former for ASK-løsninger, og den kommunikationsunderstøttende indsats skal derfor tilrettelægges ud fra en udredning af personens kommunikative behov, ønsker og mål for progression.

Den præsenterede viden er baseret på en omfattende søgning i nationale, nordiske og internationale databaser gennemført i 2016 og udgør temaet om mennesker med komplekse kommunikationsbehov. Med temaet ønsker Socialstyrelsen at formidle viden, der kan danne baggrund for den kommunale planlægning og videreudvikling på området.

Indsatser

Intensive Interaction

Intensive Interaction udvikler sociale og kommunikative kompetencer gennem meningsfuldt samspil og aktiviteter mellem barn og fagperson eller barn og forælder.

Talegenererende enheder

En talegenererende enhed er et elektronisk samtaleapparat, der kan læse meddelelser højt, til mennesker med komplekse kommunikationsvanskeligheder.

Talking Mats

Talking Mats er en struktureret interview- og samtalemetode, der kan støtte mennesker med komplekse kommunikationsbehov i at kommunikere meninger og erfaringer mere effektivt til og med deres omgivelser. Metoden hjælper mennesker med kommunikationsvanskeligheder til at udtrykke egne synspunkter og ønsker til eget liv.

PECS – The Picture Exchange Communication System

PECS er en billedbaseret kommunikationsmetode, der kan styrke kommunikations- og sprogudvikling for primært mennesker med autisme og komplekse kommunikationsbehov. Metoden er et visuelt kommunikationssystem, der består af seks faser, og som begynder med udveksling af simple billedikoner, der senere bruges til at opbygge mere nuancerede sætninger.

Baggrundsviden

Målgruppe

Mennesker med behov for komplekse kommunikationsindsatser er en meget bred gruppe af mennesker, som har omfattende tale- og sprogvanskeligheder, som kan relateres til fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser.

Aktører – ansvar og roller

Mennesker med handicap har en konventionssikret ret til kommunikation. Flere offentlige og private institutioner, instanser og organisationer træffer foranstaltninger til denne ret gennem udredning af behov, undervisning, rådgivning og støtte for mennesker med behov for komplekse kommunikationsindsatser.

ASK – Alternativ og Supplerende Kommunikation

Mennesker, der på grund af en funktionsnedsættelse har vanskeligt ved eller slet ikke har mulighed for at bruge tale som kommunikationsform, må anvende andre kommunikationsformer for at kommunikere. Det kan være kommunikationsformer, som kræver hjælpemidler, men det kan også være kommunikationsformer uden hjælpemidler.

Udredning og planlægning af ASK-løsninger

For at kunne planlægge og fastlægge en kommunikationsindsats til en person med behov for komplekse kommunikationsindsatser er det nødvendigt med en systematisk og grundig udredning samt beskrivelse af borgerens funktionsevne. En sådan udredning danner grundlag for valg af ASK-løsning og for den videre planlægning af indsatsen.

Kommunikative kompetencer

Et overordnet mål for indsatser med Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) er bl.a. at sikre udvikling af passende funktionelle kommunikationsfærdigheder, som støtter udvikling, opbygning eller opretholdelse af kommunikative kompetencer.

Kommunikationspartneren

Succesfuld kommunikation, der involverer personer, som bruger Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK), afhænger ikke kun af de færdigheder, som ASK-brugerne har, men også af de færdigheder, som kommunikationspartnerne har.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet om Mennesker med komplekse kommunikationsbehov.