Børn og unge med følger efter hjernerystelse

En hjernerystelse kaldes i Danmark også commotio cerebri. Der er ikke en entydig definition af hjernerystelse, og i forskningslitteraturen skelnes der sjældent mellem en hjernerystelse og en mild traumatisk hjerneskade (mTBI). Tværtimod benyttes begge begreber ofte om ét og samme, hvilket kan give anledning til begrebsforvirring, når forskningslitteraturen skal formidles. Der er en fortsat debat om, hvorvidt en hjernerystelse og en mTBI er to forskellige former for skader, eller om hjernerystelse er en mindre kompliceret form af mTBI. I dette tema benyttes termen hjernerystelse, da det er denne terminologi, som på nuværende tidspunkt benyttes i Danmark.

Langt de fleste børn og unge med hjernerystelse kommer sig relativt hurtigt fra få dage og op til fire uger. Men for en gruppe af børn på ca. 10-36 pct. vedbliver symptomerne, hvilket potentielt kan risikere at påvirke barnets indlæring, skolegang, sociale samvær, livskvalitet og i sidste ende barnets mentale velbefindende. Når barnet/den unge oplever mere vedvarende problemer, kræves en indsats fra fagpersoner, der ved noget om hjernerystelse, med henblik på at hjælpe børnene og deres familier.

I Danmark har vi meget begrænset viden om børn og unge med langvarige følger efter hjernerystelse, hvorfor formålet med dette tema er at få indblik i den kompleksitet, der ofte følger denne målgruppe. Temaet afspejler, at der er tale om et område med begrænset viden om indsatser med dokumenteret effekt, hvorfor kun én indsats er beskrevet. Til gengæld byder temaet på en lang række baggrundsartikler, som giver indsigt i målgruppen indenfor tematikker som fysiske og kognitive følgevirkninger, sociale og psykologiske konsekvenser samt gruppen af de yngste børn (småbørn).

Den præsenterede viden er baseret på en omfattende søgning i internationale databaser i sensommeren 2018. Med temaet ønsker Socialstyrelsen at formidle viden om den kompleksitet, som området rummer.

Indsatser

Informationspjecen – En metode til tidlig intervention

Selvom det at stille information til rådighed ikke alene forebygger vedvarende følger af en hjernerystelse, så ser det dog ud til, at en informationspjece kan minimere stress hos børn og deres forældre, optimere tidlig behandling samt reducere at tidligere eksisterende problemer forklares med relation til hjernerystelsen.

Baggrundsviden

Definition

En hjernerystelse kaldes også commotio cerebri. Når følgevirkninger efter en hjernerystelse ikke forsvinder efter nogle ugers tid og dermed bliver længerevarende, taler man om postcommotionelt syndrom.

Omfang

Socialstyrelsen har i oktober 2018 beregnet målgruppevolumen for danske børn og unge med hjernerystelse. Det er også beregnet, hvordan disse børn og unge klarer sig inden for områder, der relaterer sig til uddannelse, sammenlignet med børn og unge uden hjernerystelse.

Fysiske og kognitive følgevirkninger af hjernerystelse

Børn og unge kan reagere forskelligt på hjernerystelse og dermed opleve forskellige følgevirkninger efter skaden. Ud over forskelle i følgevirkninger kan der også være forskel på, hvor lang tid det vil tage for barnet og den unge at komme sig efter skaden.

Sociale og psykologiske konsekvenser

Børn og unge kan være i risiko for at få både sociale og psykologiske udfordringer efter en hjernerystelse. Problemerne kan fx være i forhold til tætte venskaber, selvregulering og psykiatriske problemer såsom ADHD.

Småbørn

Ikke mange forskningsstudier beskæftiger sig med hjernerystelser hos småbørn, og det til trods for at særligt de yngste børns hjerner er under udvikling og derfor særligt sårbare. Småbørn, som pådrager sig en hjernerystelse, ser ud til at have større adfærdsmæssige vanskeligheder end deres jævnaldrende.

Tilbage til skole efter en hjernerystelse

Skoledagen er en stor del af børns hverdag, og derfor fordrer det en særlig opmærksomhed i forhold til at få lagt den rette strategi for at kunne vende tilbage til skolen efter en hjernerystelse.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning foretaget til temaet Børn og unge med følger efter hjernerystelse.