Målgruppe

I Danmark har næsten 760.000 voksne med et selvrapporteret handicap eller længerevarende helbredsproblem. Generelt har personer med handicap et lavere uddannelsesniveau end den øvrige befolkning.

Anders Søberg | Socialstyrelsen


Næsten 760.000 personer i alderen 16-64 år har et handicap. Det svarer til, at 23 pct. i denne aldersgruppe har et handicap. Det viser en rapport fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der siden 2002 har udgivet rapporter om udviklingen i handicap og beskæftigelse (Larsen et al., 2021).

Undersøgelsen viser desuden, at 11 pct. af de 10-64-årige har et større handicap (Larsen et al., 2021).

Køn

Generelt er der lidt flere kvinder end mænd, der har et handicap. Andelen af kvinder med handicap er 56 pct. Til sammenligning er 48 pct. af personer uden handicap kvinder (Larsen et al., 2021).

Blandt personer med større handicap udgør kvinder 58 pct. (Larsen et al., 2021).

Typer af handicap

I VIVEs opgørelse dækker handicap over mange forskellige typer af funktionsnedsættelser og sygdomme. Fordelt på personens væsentligste handicap er fordelingen således:

  • 34 pct. har et mobilitetshandicap (fx problemer med arme, ben, ryg eller nakke)
  • 24 pct. har en sygdom (fx hjerteproblemer, allergi og diabetes)
  • 17 pct. har et psykisk handicap (fx depression, bipolar lidelse, angst og kronisk/alvorlig stress)
  • 8 pct. har et kognitivt handicap (fx ADHD, udviklingshæmning eller hjerneskade)
  • 2 pct. har et sanse- eller kommunikationshandicap (fx synsnedsættelse, hørenedsættelse og talebesvær)
  • 15 pct. har et andet handicap eller helbredsproblem (Larsen et al., 2021).

Uddannelse og færdigheder

Personer med handicap står generelt svagere end personer uden handicap, når det gælder faktorer, der er væsentlige ift. at opnå og fastholde beskæftigelse, herunder formel uddannelse og basale færdigheder som evnen til at læse og skrive. Det gælder især personer med større handicap. Eksempelvis har 6 pct. af personerne med handicap store problemer med at læse og skrive på papir eller skærm. Blandt personer med større handicap er det 10 pct. Til sammenligning har 2 pct. af personerne uden handicap store problemer med at læse og skrive (Larsen et al., 2020).

Personer med handicap har generelt et lavere uddannelsesniveau målt på højeste fuldførte uddannelse end den øvrige befolkning. Eksempelvis har 36 pct. af personer med handicap grundskolen som højeste gennemførte uddannelse. For personer med større handicap gælder det 43 pct. Til sammenligning har 26 pct. af personer uden handicap grundskolen som højeste gennemførte uddannelse (Larsen et al., 2021).

Hvad er handicap?

VIVE benytter et relationelt handicapbegreb, der indebærer, at det først er i mødet med omgivelserne, at det afgøres, om funktionsnedsættelsen indebærer et handicap. Der er tale om et handicap, hvis der i mødet med omgivelserne er aktiviteter, personen med funktionsnedsættelse ikke kan deltage i, som personer uden handicap kan deltage i (Larsen et al., 2021).

Til at vurdere om en funktionsnedsættelse udgør et handicap, bruger VIVEs undersøgelse respondenternes selvvurdering. Personerne i undersøgelsen fra 2020 er blevet spurgt, om de har et længerevarende helbredsproblem eller handicap, og hvis de har svaret bekræftende, er de blevet spurgt til størrelsen af dette, og hvilken type handicap eller længerevarende helbredsproblem, der er tale om (Larsen et al., 2021).

Det er ikke muligt på baggrund af rapporterne at afgøre, om personerne med et selvvurderet handicap eller længerevarende helbredsproblem har behov for en beskæftigelsesunderstøttende social indsats. Rapporten giver dog et billede af omfang og karakteristika ved gruppen, som kan danne grundlag for en målretning af indsatsen.

Senest opdateret 12-10-2021