Definition

Der er mange begreber og forståelser i spil, når der bredt tales om handicap og beskæftigelse. I denne artikel er defineret fire begreber: Handicap, beskæftigelse, beskæftigelsesindsatser og sociale indsatser.

Anders Søberg | Socialstyrelsen

Definition af handicap

Dette tema bruger et relationelt handicapbegreb, hvor det først er i mødet med omgivelserne, at det afgøres, om funktionsnedsættelsen indebærer et handicap. Der er tale om et handicap, hvis der omgivelsesmæssige barrierer, som hindrer personer med funktionsnedsættelser i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre (Larsen et al., 2021).

Definition af beskæftigelse

Ifølge Danmarks Statistik er en person beskæftiget, hvis man har tilknytning til en arbejdsplads i form af et job, hvor man som minimum har én times betalt arbejde om ugen (Danmarks Statistik, 2021).

Inden for dansk lovgivning er det muligt at være i beskæftigelse på forskellige vilkår. I dette tema afgrænses beskæftigelse til at være ansættelse eller selvstændig virksomhed på det ordinære arbejdsmarked på almindelige eller særlige vilkår. Ved særlige vilkår forstås ansættelser, der afviger fra de almindelige vilkår ved, at der kan medfølge et offentligt løntilskud, at jobbet kan være midlertidigt, eller at arbejdstid, præstationskrav og løn er anderledes (Jørgensen et al., 2006).

Særlige vilkår er også støttet beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, fx i form af:

  • Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 2019)
  • Job med løntilskud for førtidspensionister (skånejob) (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 2019)
  • Delvis raskmelding (Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge, 2021)
  • Ansættelse med anvendelse af de kompenserende ordninger for personer med funktionsnedsættelse (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats; Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., 2020).

Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i Lov om social service indgår ikke i temaet. Beskyttet beskæftigelse er ansættelse på særlige vilkår af personer, som pga. betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning, som fx fleksjob eller skånejob (Lov om social service, 2021).

Definition af beskæftigelsesrettede og sociale indsatser

Beskæftigelsesindsatser defineres som en: ”… indsats, hvor fokus er på at få eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet” (Socialstyrelsen, u.å.). En beskæftigelsesindsats vil typisk være hjemlet i beskæftigelseslovgivningen og omfatter bl.a. virksomhedspraktik, job med løntilskud, mentor samt vejledning og opkvalificering.

En social indsats er typisk hjemlet i serviceloven og har formål til at ”forebygge eller tilgodese behov, som følger af en nedsat funktionsevne, og som gives med henblik på at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse eller forbedre livskvaliteten” (Socialstyrelsen, u.å.).

Kilder

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., LBK nr. 108 af 03/02/2020. Tilgængelig fra https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/108 [lokaliseret 20-08-2021].

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v., LBK nr. 108 af 03.02.2020. Tilgængelig fra https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/108 [lokaliseret 20-08-2021].

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge, LBK nr. 223 af 12/02/2021. Tilgængelig fra https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/223 [lokaliseret 20-08-2021].

Danmarks Statistik (2021). Beskæftigelse. Tilgængelig fra https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/arbejde-indkomst-og-formue/beskaeftigelse [lokaliseret 13-09-2021].

Jørgensen, Martin S. et al. (2006). Job på særlige vilkår. Overblik over viden på området. Kbh.: SFI.

Larsen, M. et al. (2021). Handicap og beskæftigelse 2020: Viden til at understøtte, at flere personer med handicap kommer i beskæftigelse. (Årgang 2020). (Årgang 2020). Kbh.: VIVE.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LOV nr. 548 af 07/05/2019. Tilgængelig fra https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/548 [lokaliseret 20-08-2021].

Socialstyrelsen (u.å.) Opslag på: beskæftigelsesindsats. Tilgængelig fra https://ss.iterm.dk/?TermId=3916&SrcLang=da&TrgLang=en [lokaliseret 20-08-2021 i Socialstyrelsens begrebsbase]

Senest opdateret 12-10-2021