Ny vidensplatform

Social- og Boligstyrelsen har lanceret en ny vidensplatform, social.dk. Social.dk skal give indblik i udviklingen på socialområdet ved at præsentere data og aktuel socialfaglig viden på en let tilgængelig måde.

Med lanceringen af den nye vidensplatform - social.dk – lukkes der ned for Vidensportalen. Nedlukningen er fastsat til d. 3. januar 2024. Indhold på Vidensportalen vil frem til nedlukningen ikke blive opdateret.

Det kan du finde på social.dk

På social.dk får du adgang til en nyudviklet data- og rapportbank med centrale tal for socialpolitiske områder. Det kan fx være om specifikke målgrupper som unge i psykisk mistrivsel eller kvinder, der udsættes for vold i nære relationer. Der kan trækkes tal for den enkelte kommune, flere kommuner eller for hele landet. Tallene bliver vist i tabeller, figurer eller grafer.

Du kan også få viden om forskellige målgrupper og andre fokusområder. Hvert område beskrives med en kort introduktion og udvalgte nøgletal, og i tilknytning til dette præsenteres en række relevante sociale indsatser.

Gå til social.dk her

Handicap og beskæftigelse

Næsten 760.000 danskere i alderen 16-64 år har et selvrapporteret handicap eller længerevarende helbredsproblem. Personer med handicap har generelt et lavere uddannelsesniveau og en lavere beskæftigelsesgrad end den øvrige befolkning.

Forskning viser, at et arbejde kan styrke en persons selvværd og sociale relationer samt give en oplevelse af at være inkluderet og værdifuld. Forskningen viser også, at mange personer med handicap gerne vil arbejde, men oplever fysiske, holdningsmæssige og strukturelle barrierer, som gør det vanskeligt at komme i arbejde. Der kan altså være både individuelle og samfundsmæssige gevinster ved at hjælpe flere mennesker med handicap i job.

Beskæftigelsesindsatser for mennesker med handicap er forankret i de kommunale jobcentre. Beskæftigelsessystemet kan understøtte, at mennesker med handicap kommer i job, ved at skabe gode match mellem ledige og virksomheder, udbrede viden om relevante støtteordninger samt ved at anvende koordinerede og beskæftigelsesrettede indsatser. Samtidig kan sociale indsatser støtte borgeren i at overvinde nogle af de barrierer, der kan være for at opnå og fastholde et job eller en uddannelse.

Temaet præsenterer tre indsatser, der har vist positive resultater i forhold til at hjælpe personer med handicap i job: Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS), Social støtte samt Pre-Employment Programme (PEP). Indsatserne er dels udvalg på baggrund af viden om indsatsens effekt, dels at de indeholder en socialfaglig indsats.

Målgruppen for temaet om Handicap og beskæftigelse er kommunale beslutningstagere, ledere og fagpersoner. Med temaet ønsker Socialstyrelsen at formidle viden, som kan danne baggrund for den kommunale planlægning og videreudvikling af området.

Indsatser

Social støtte

Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job tilbyder udsatte ledige en koordineret og integreret social- og beskæftigelsesrettet indsats. Erfaringer fra fem danske kommuner viser, at indsatsen hjælper flere med at få og fastholde et job.

Pre-Employment Programme: Et beskæftigelsesprogram for borgere med alvorlig synsnedsættelse

Pre-Employment Programme (PEP) er et beskæftigelsesrettet program, der har til formål at hjælpe borgere med alvorlig synsnedsættelse i beskæftigelse.

IPS – Individual Placement and Support

Individual Placement and Support (IPS) er en principbaseret metode, som ændrer praksis for borgere, der ønsker job eller uddannelse. Disse borgere tilbydes hurtig job- eller uddannelsesplacering, støttet af en individuel tilrettet indsats ved særlig IPS-konsulent.

Baggrundsviden

Definition

Der er mange begreber og forståelser i spil, når der bredt tales om handicap og beskæftigelse. I denne artikel er defineret fire begreber: Handicap, beskæftigelse, beskæftigelsesindsatser og sociale indsatser.

Målgruppe

I Danmark har næsten 760.000 voksne med et selvrapporteret handicap eller længerevarende helbredsproblem. Generelt har personer med handicap et lavere uddannelsesniveau end den øvrige befolkning.

Jobudvikling for personer med handicap

Personer med handicap står oftere uden beskæftigelse end den øvrige del af befolkningen.

Aktører – roller og ansvar

Beskæftigelsesindsatsen for mennesker med handicap er forankret i de kommunale jobcentre. Jobcentrene er derfor en væsentlig aktør og samarbejdspart for socialområdet.

Faktorer hos borgerne med betydning for beskæftigelse

Uddannelse, netværk og selvtillid er nogle af de individuelle forhold, der har betydning for beskæftigelsen af personer med handicap.

Faktorer i beskæftigelsessystemet med betydning for beskæftigelse

Samarbejdet med virksomheder samt brugen af koordinerede og jobrettede indsatser har betydning for, om mennesker med handicap kommer i beskæftigelse.

Faktorer hos virksomhederne med betydning for beskæftigelse

Virksomhedernes holdninger, incitamenter og sociale ansvar har betydning for, om de ansætter mennesker med handicap.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet om handicap og beskæftigelse.