Hvad er den nationale koordinationsstruktur?

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det skal ske gennem vidensindsamling, faglig dialog og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.

Den nationale koordinationsstruktur oprettes, fordi evalueringen af kommunalreformen påpegede en bekymring for en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning.

I forbindelse med kommunalreformen fik kommunerne forsyningsansvaret på det specialiserede socialområde overdraget fra amterne. Det betød, at kommunerne fik ansvaret for at tilbyde borgere på det specialiserede socialområde det rette tilbud eller indsats. Evalueringen af kommunalreformen viser dog behov for at understøtte dette arbejde i kommunerne.

Hvor kun få borgere i hver kommune har behov for samme tilbud, eller hvor kompleksiteten af deres problemstillinger kræver særlig viden, er det nødvendigt, at kommunerne samarbejder om at kunne tilbyde den rette indsats. Kommunerne samarbejder i dag både tværkommunalt og med regioner og private udbydere om at levere højt specialiserede tilbud til borgerne. Dette gøres formelt set gennem kommunernes KKR-samarbejde (kommunekontaktrådene), der er forankret på regionalt plan. Da ikke alt kan løses på regionalt plan er den nationale koordinationsstruktur oprettet. Den nationale koordinationssturktur skal styrke koordinationen og planlægningen på tværs af kommuner og regioner og derigennem sikre og videreudvikle den højt specialiserede indsats.

På det mest specialiserede specialundervisningsområde er udviklingen – allerede før kommunalreformen – gået i retning af faldende elevtal på de lands- og landsdelsdækkende tilbud bl.a. som følge af øget inklusion i klasserne og nye muligheder som følge af den teknologiske udvikling. En lignende udvikling ses på det specialiserede socialområde, hvor kommunerne i stigende grad prioriterer tilbud i eget lokalområde frem for at benytte specialiserede tilbud i regioner og andre kommuner. Der er derfor behov for at sikre koordination og viden på tværs af kommuner og regioner, så vigtig viden og særlige kompetencer ikke går tabt.

Lovgivning for den nationale koordinationsstruktur

Læs mere om den nationale koordinationstruktur på Socialstyrelsens hjemmeside