Faktorer i familien med betydning for deltagelse i fritidsfællesskaber

Familiens støtte er vigtig for børn og unge med handicaps deltagelse i fritidsfællesskaber. Artiklen giver inspiration til, hvordan forældre og kommunale medarbejdere bedst støtter barnets deltagelse.

Signe Marie Dam | Socialstyrelsen

Familiens støtte er en afgørende faktor for barnet eller den unges mulighed for at deltage i fritidsfællesskaber. Familiens muligheder for at støtte deres barns deltagelse afhænger dog af familiens hverdagsliv, tid og ressourcer, både socioøkonomisk, mentalt og emotionelt (Steinhardt et al., 2021; Kissow & Klasson, 2021).

Støtte fra familien er afgørende for barnets deltagelse

Støtte fra familien er én af de vigtigste faktorer for, om børn og unge med handicap deltager i fritidsfælleskaber (Kissow & Klasson, 2021).

Her er familiens positive forventninger og opbakning til deres barns deltagelse i fritidsfællesskaber en vigtig fremmer for barnets deltagelse (Steinhardt et al., 2021; Lauruschkus et al., 2017; Andersen, 2020).

Forældres og søskendes egne præferencer og deltagelse i fritidsfællesskaber kan have en fremmende betydning for barnet eller den unges egen deltagelse. Familiemedlemmerne fremstår her som positive rollemodeller for barnet eller den unge (Steinhardt et al., 2021; Andersen, 2020).

Desuden kan erfaringsudveksling blandt forældre til børn og unge med handicap understøtte og inspirere forældrene i at støtte op om deres barns deltagelse i fritidsfællesskaber (Steinhardt et al., 2021).

Familiens manglende ressourcer og et inaktivt hjemmemiljø er en barriere for barnets deltagelse

Et inaktivt hjemmemiljø, hvor forældre og søskende ikke selv deltager i fritidsfællesskaber, kan derimod være en barriere for barnets eller den unges deltagelse (Steinhardt et al., 2021).

Det kan hæmme barnets deltagelse, hvis forældrene har manglende engagement, energi og overskud til at støtte deres barn i at deltage, hvilket fx kan skyldes

  • træthed efter arbejde
  • manglende følelsesmæssig trivsel
  • vanskeligheder ved at koordinere de forskellige fritidsaktiviteter i familien, særligt hvis der er søskende i familien (Steinhardt et al., 2021; Lauruschkus et al., 2017).

Når man skal understøtte børn og unges deltagelse i fritidsfællesskaber bør man også have for øje, at forældre med psykiske udfordringer og handicap ligeledes kan have svært ved at støtte op om barnets deltagelse (Steinhardt et al., 2021).

Desuden bør man være opmærksom på, at familien også kan opleve, at det ikke kun er barnet eller den unge, som ekskluderes fra det sociale liv i fritiden, men hele familien (Steinhardt et al., 2021).

Overinvolvering og overbeskyttelse

Når man arbejder med at understøtte børns deltagelse i fritidsfællesskaber, er det relevant at have for øje, at forældre til børn og unge med handicap kan være meget engageret i deres børn og have en tendens til at overbeskytte barnet. Det kan være med til at hæmme barnets selvstændighed og uafhængighed fra deres forældre og dermed have en hæmmende betydning for barnets deltagelse i fritidsfællesskaber (Steinhardt et al., 2021; Lauruschkus et al., 2017).

Ligeledes er det væsentligt at have øje for, at forældrenes overinvolvering i deres barns deltagelse i bevægelsesfællesskaber kan betyde, at barnet deltager i aktiviteter, de ikke finder glæde ved, men som forældrene anser for at have positiv betydning for deres rehabilitering (Lauruschkus et al., 2017).

Familiens socioøkonomiske status har stor betydning

Det kan være ressourcekrævende for familien både praktisk og emotionelt at finde passende fritidsaktiviteter samt hjælpe og støtte deres barn i at deltage i disse aktiviteter (Kissow & Klasson, 2021).

Hertil oplever mange forældre, at ansvaret for, at deres barn har et aktivt fritidsliv, hovedsageligt ligger på dem.

Ifølge Steinhardt et al. (2021) er tid en væsentlig faktor. Er der fx lang transporttid mellem hjemmet og fritidsaktiviteten, og skal forældrene bruge meget tid på at støtte under aktiviteterne, kan det være en barriere for barnets mulighed for at deltage i aktiviteten. Derudover oplever nogle familier, at forældrenes arbejdstid eller skiftende arbejdstider i familien kan gøre det svært at støtte op om deres børns deltagelse i fritidsfællesskabet (Steinhardt et al., 2021).

Her har det en fremmende betydning, at andre familiemedlemmer bor tæt på og kan hjælpe familien (Lauruschkus et al., 2017).

Derudover har familiens økonomi en betydning for deres børns deltagelse. Studier finder, at en høj indtægt i familien er forbundet med større deltagelse for børn og unge med og uden handicap (Kissow & Klasson, 2021).

Der kan være store økonomiske udgifter i forbindelse med behov for en-til-en-støtte under aktiviteten, specielt og dyrt udstyr til aktiviteten eller høje kontingenter, hvilket kan hæmme familiens mulighed for økonomisk at støtte op om deres barns deltagelse i den givne aktivitet (Steinhardt et al., 2021). I nogle kommuner er der mulighed for at søge om støtte til fritidsaktiviteter gennem en fritidspasordning.

Læs mere om fritidspasordninger her

Handlemuligheder

Det kan være udfordrende for alle familier at understøtte deres barn med handicap i at deltage i fritidsfællesskaber. Nogle familier kan søge hjælp i deres netværk, mens andre familier både kan have svært ved selv at støtte deres barn og har et begrænset netværk at trække på for hjælp. Det er derfor vigtigt at have familiens ressourcer for øje i sagsbehandlingen.

Et norsk studie viser, at det er essentielt at tænke familien aktivt ind i arbejdet med understøtte, at et barn med handicap deltager i fritidsfællesskaber (Willis et al., 2019). Et studie viser, at forældre til børn med et handicap følte sig mere selvsikre og i besiddelse af kompetencer til at støtte deres barn i at deltage i fællesskaber i fritiden, efter de havde deltaget i et vejledningsprogram. Vejledningsprogrammet handlede om at facilitere børns deltagelse i fysiske aktiviteter i hjemmet og i lokalsamfundet (Willis et al., 2019).

Find inspiration til fritidsfællesskaber

Du kan finde inspiration til, hvordan du som forælder kan hjælpe og støtte dit barn i at deltage i fritidsfællesskaber i SUMH’s projekt Fælles om Fritiden. Her finder du en guide og redskaber til, hvordan du kan snakke med dit barn om fritidsaktiviteter, og hvordan du tager kontakt til foreninger i dit nærområde.

Find inspiration til fritiden på SUMH's hjemmeside

Du kan også finde forskellige fritidsfællesskaber i Aarhus, Fyn & Øerne, Region Hovedstaden og Hvidovre hos specialsport eller ved Socialkompasset i Aarhus her.

Find fritidsfællesskaber på specialsports hjemmeside

Find inspiration på Socialkompassets hjemmeside

Kilder 

Andersen, M. M. (2020). Bevægelsesdeltagelse blandt mennesker med svære funktionsnedsættelser. Høje Taastrup: Videnscenter om handicap.

Kissow, A. M. & Klasson, L. (2021). Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser , med særskilt vekt på deltakelse i fysisk aktivitet: En systematisert kunnskapsoversikt: Forskningslitteratur fra 1995-2019. (Rapport nr. 1-2021). Valnesfjord: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser/Aktiv Ung.

Lauruschkus, K. et al. (2017). Parents’ experiences of participation in physical activities for children with cerebral palsy – protecting and pushing towards independence. Disability and Rehabilitation, Vol. 39(8): 771-778.

Steinhardt, F. et al. (2021). Perceived facilitators and barriers for participation in leisure activities in children with disabilities: Perspectives of children, parents and professionals. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 28(2): 121-135.

Willis, C. E. et al. (2019). ‘It’s important that we learn too’: Empowering parents to facilitate participation in physical activity for children and youth with disabilities. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 26(2): 135-148.

Senest opdateret 02-03-2022