Fritidsfællesskaber for børn og unge med handicap

Fritiden er en arena, hvor børn og unge med handicap har mulighed for at udvikle sig i fællesskab med andre. Børn og unges deltagelsesmuligheder i fritidsfællesskaber har betydning for deres mulighed for at udvikle sig personligt og socialt og for deres mulighed for at opbygge sociale relationer.

Mulighederne for inklusion i et fællesskab er præget af forskellige faktorer relateret til barnet eller den unge selv, familien og det omgivende miljø. Tilsammen udgør de faktorer muligheder og begrænsninger for, at barnet eller den unge kan opleve sig som en reel del af fællesskabet og for den enkeltes muligheder for at udvikle sig selv, sin identitet og selvforståelse gennem det relationelle samspil med andre deltagere.

Børn og unge med handicap i alderen 6-18 år er en bred og forskelligartet målgruppe, både ift. alder og køn og ift. type af handicap og varierende grad af funktionsniveau. Dette er faktorer hos barnet eller den unge, der sammen med faktorer i miljøet og familien kan have betydning for deltagelsesmulighederne. Faktorer i hhv. miljøet og familien kan fx være, at der er begrænset viden om målgruppen i fritidsforeningerne, eller at forældrene ikke har ressourcer til at bakke op om barnets eller den unges deltagelse.

Indsatser

Fritidsvejledning og inklusion i fritidsfællesskaber

Gennem fritidsvejledning og brobygning kan man understøtte børn og unges deltagelse i fritidsfællesskaber. Erfaringer med implementering viser, at det bl.a. er væsentligt at sikre et godt samarbejde på tværs af kommune og civilsamfund.

Baggrundsviden

Definition: Fritidsfællesskaber og handicap

Fritidsfællesskaber kan være mange ting og se ud på mange måder. Det gælder også for børn og unge med handicap. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i barnet eller den unges ønsker og interesser.

Definition: Deltagelse og oplevelsen af at høre til

Deltagelse er mere end at være til stede. Deltagelse kræver, at barnet eller den unge med handicap oplever medbestemmelse, handlemuligheder og tilknytning.

Målgruppe

Børn og unge med handicap er ofte i risiko for at blive ekskluderet fra sociale fritidsfælleskaber. Særligt har graden af barnets funktionsniveau og typen af handicap betydning for mulighederne for at deltage i fritidsfællesskaber.

Omfang af børn og unge med handicaps deltagelse i fritidsfællesskaber

Børn og unge med funktionsnedsættelser deltager mindre i fritidsfællesskaber end jævnaldrende. Parametre som grad af funktionsniveau, type af fritidsfællesskab, køn og alder ser ud til at spille en rolle.

Betydning af deltagelse i fællesskaber

Sociale relationer og deltagelse i fællesskaber er vigtige for børn og unge med handicaps selvbillede og identitetsudvikling.

Faktorer i familien med betydning for deltagelse i fritidsfællesskaber

Familiens støtte er vigtig for børn og unge med handicaps deltagelse i fritidsfællesskaber. Artiklen giver inspiration til, hvordan forældre og kommunale medarbejdere bedst støtter barnets deltagelse.

Faktorer hos børn og unge med handicap med betydning for deres deltagelse i fritidsfællesskaber

Identitet, motivation samt fysisk og mental sundhed har en betydning for børn og unge med handicaps mulighed for at deltage i fritidsfællesskaber. At arbejde med barnets eller den unges motivation er vigtig for at øge deres deltagelse.

Faktorer i miljøet med betydning for deltagelse i fritidsfællesskaber

Utilgængelige træningssteder, mangel på kompetencer og usikre holdninger kan gøre det svært for børn og unge med handicap at deltage i sociale fritidsfællesskaber. I artiklen er der inspiration til, hvordan man kan arbejde med disse faktorer.

Igangværende dansk forskning

Hvilken rolle spiller digitale fællesskaber og ligeværdige bevægelsesfællesskaber for børn og unge handicap? Og hvordan kan kommuner og foreninger understøtte inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber?

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Fritidsfællesskaber for børn og unge med handicap.