Socialstyrelsens udviklingsprojekter og andre initiativer

Socialstyrelsen har en række initiativer, som både retter sig mod faglig udvikling inden for sagsbehandling på handicapområdet og mod at støtte og styrke familien.

Mette Lund Møller | Socialstyrelsen

Stepping Stones

Det evidensbaserede program Stepping Stones er rettet mod forældre, der har et barn med et handicap. Stepping Stones blev med succes afprøvet i fem danske kommuner og skal nu udbredes til 10-18 kommuner via Udviklings- og Investeringsprogrammet på børneområdet (UIP) (Socialstyrelsen, 2019c).

Formålet er at give forældre, der har et barn med et handicap, redskaber og mestringskompetencer til at håndtere deres hverdag bedre. Med udbredelse af Stepping Stones kan det forventes, at flere forældre samt deres børn med handicap vil kunne profitere af et familieliv, der er mindre stress- og konfliktfyldt, og hvor forældre i højere grad kan støtte deres barn med handicap samt eventuelle søskende i diverse læringsprocesser og generel livsførelse (Socialstyrelsen, 2019c).

Søskende til børn og unge med funktionsnedsættelse

Vidensportalen beskriver to søskendeprogrammer: det svenske program Att ge syskon utrymma og det australske program SibworkS. Begge indsatser har til formål at give søskende øget viden og information om det at være søskende til børn med funktionsnedsættelse. Begge søskendeprogrammer er gruppebaseret og tager udgangspunkt i en manual (Vidensportalen, 2019a; Vidensportalen 2019b).

Læs mere om søskende til børn med funktionsnedsættelse på Vidensportalen 

Bedre koordination i indsatserne for børn med handicap og deres familier

I 2018 har Socialstyrelsen iværksat projektet Bedre koordination i indsatserne for børn med handicap og deres familier.

Projektet har kortlagt lovende praksis og gode erfaringer med en mere koordineret og sammenhængende sagsbehandling gennem en survey blandt landets kommuner. Ud fra denne kortlægning blev der udvalgt to modeller, som 12 kommuner har afprøvet i perioden 2019-2021 (Socialstyrelsen, 2019b).

Sammen om familien

Seks kommuner modner modellen Sammen om familien. Modellen bygger på, at rådgiverne har færre sager og arbejder kvalificeret med inddragelse af familien og barnet. Der etableres rammer for en mere hyppig og systematisk opfølgning, der sikrer stabilisering af sagerne, ligesom samarbejdet på tværs også styrkes (Rambøll, u.å.b).

Én familie – én indgang

Seks andre kommuner modner modellen Én familie – én indgang. I denne model får familien tildelt en familiekoordinator, der er familiens indgang til kommunen, og der etableres en tværfaglig organisering både på ledelsesniveau og i såkaldte tværfaglige kerneteams, hvor der arbejdes med afsæt i én fælles plan for barnet og den øvrige familie (Rambøll, u.å.a).

Det forventes, at op mod 900 børn og unge med handicap og deres familier vil deltage i projektet. Projektet evalueres med fokus på, om familierne oplever at få en mere sammenhængende og koordineret sagsbehandling (Socialstyrelsen, 2019b).

Læs mere om Bedre koordination i indsatserne på Socialstyrelsens hjemmeside

Trænings- og habiliteringsindsatser til børn og unge med handicap

I udgivelsen Trænings- og habiliteringsindsatser til børn og unge med handicap kan kommunale beslutningstagere få inspiration til, hvordan man kan identificere, sammensætte og tilbyde trænings- og habiliteringsindsatser i kommunalt forankrede dag- og klubtilbud efter servicelovens § 32, stk. 1 og 2 samt § 36 (Socialstyrelsen, 2015).

Hent inspirationsmaterialet på Socialstyrelsens hjemmeside

Håndbog om hjemmetræning

Håndbog om hjemmetræning sætter fokus på centrale elementer i kommunale sagsbehandleres, fagpersoners og beslutningstageres arbejde med hjemmetræning. Den omhandler områder som udredning, betingelser, støttemuligheder og tilsyn ved hjemmetræning (Socialstyrelsen, 2018).

Hent håndbogen på Socialstyrelsens hjemmeside

Forløbsbeskrivelsen om børn og unge med komplekse følger af cerebral parese

Forløbsbeskrivelsen om børn og unge med komplekse følger af cerebral parese indeholder viden om og anbefalinger til, hvilke højt specialiserede indsatser til børn og unge med komplekse følger af cerebral parese kan have brug for, og hvordan disse indsatser kan tilrettelægges. Forløbsbeskrivelsen har til formål at styrke koordination og vidensdeling på området, hvor der ofte er behov for specialviden fra mange faggrupper og på tværs af sektorer (Socialstyrelsen, 2019a).

Forløbsbeskrivelsen kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside

Hjælpemiddelbasen

Hjælpemiddelbasen giver et samlet overblik over et stort antal hjælpemidler på det danske marked. Foruden produktoplysninger indeholder Hjælpemiddelbasen også guides, som vejleder om brug og valg af forskellige typer hjælpemidler, fx

  • sansestimulerende hjælpemidler
  • plejesenge til børn
  • legetøj og spil.

Derudover indeholder Hjælpemiddelbasen bl.a. et idé- og debatforum, hvor forhandlere, fagprofessionelle og borgere kan drøfte hjælpemiddelrelaterede problemstillinger.

Besøg Hjælpemiddelbasens hjemmeside

Kilder

Rambøll (u.å.a). Modelbeskrivelse: Én familie: Én indgang på børnehandicapområdet. Kbh.: Rambøll.

Rambøll (u.å.b). Modelbeskrivelse: Sammen om familien på børnehandicapområdet. Kbh.: Rambøll.

Socialstyrelsen (2015). Trænings- og habiliteringsindsatser til børn og unge med et betydeligt og varigt handicap: Inspiration til kommunerne. Odense: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2018). Håndbog om hjemmetræning: Om udredning, betingelser, støttemuligheder og tilsyn ved hjemmetræning efter §32a i Serviceloven: Børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. (2. udg.). Odense: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2019a). Forløbsbeskrivelse: Børn og unge med komplekse følger af cerebral parese. Aldersgruppe 0-18 år. Odense: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen (2019b, 25. januar). Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap: Bedre koordination i indsatserne. Socialstyrelsen. Tilgået via https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/handicap/nye-indsatser-over-for-born-og-unge-med-handicap-bedre-koordination-i-indsatserne [lokaliseret 17-12-2019].

Socialstyrelsen (2019c, 2. juli). Udbredelse af Stepping Stones – til forældre, der har et barn med handicap. Socialstyrelsen. Tilgået via https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/handicap/udbredelse-af-stepping-stones [lokaliseret 17-12-2019].

Vidensportalen (2019a, 17. juli). SibworkS. Socialstyrelsen. Tilgået via https://vidensportal.dk/handicap/soskende-til-born-og-unge-med-funktionsnedsaettelse/indsatser/sibworks[lokaliseret 17-12-2019].

Vidensportalen (2019b, 16. juli). Søskendeprogrammet: Att ge syskon utrymme. Socialstyrelsen. Tilgået via https://vidensportal.dk/handicap/soskende-til-born-og-unge-med-funktionsnedsaettelse/indsatser/att-ge-syskon-utrymme[lokaliseret 17-12-2019].

Senest opdateret 04-01-2022