Forside » Handicap » Børn og unge med cerebral parese » Indsatser » Stepping Stones Triple P (SSTP)

Vidensgrundlag

Stepping Stones Triple P (SSTP)Stepping Stones Triple P (SSTP) er et forældreprogram til forældre med børn med funktionsnedsættelse. I SSTP lærer forældrene strategier for, hvordan de støtter barnet og fremmer god adfærd og udvikling.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen er beskrevet i manual og forskningslitteratur. I manualen fremgår, hvilke niveauer af SSTP der adresserer hvilke behov. Der er ligeledes opstillet klare mål for, hvad forældrene kan opnå gennem deltagelse. Forskningslitteraturen definerer målgruppen ud fra barnets og den unges diagnose samt forældrenes udtryk for behov for en forældreindsats. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
Der foreligger manual for hvert forældrekursus og dermed en meget detaljeret beskrivelse af metoden. Kurserne i hvert niveau er præcist beskrevet i forhold til indhold, form, tidsforbrug, og hvad der kræves af kvalifikationer hos underviseren. Desuden anvendes redskaber som fx spørgeskema og interview til at vurdere, hvilke behov forældrene har. Manualen medfører en høj fidelitet i forhold til implementering af metoden. Der er et eksplicit teoretisk grundlag, og SSTP-trænere er certificerede. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
SSTP er afprøvet i en dansk kontekst, hvor implementeringserfaringerne er beskrevet på baggrund af de fem kommuner, som har afprøvet SSTP. Evalueringen beskriver fremmere og hæmmere for implementeringen samt organisatorisk forankring. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren A.
Effekt
Der foreligger viden om SSTP’s effekt i form af et systematisk review af systematiske reviews samt et systematisk review og metaanalyse, hvori to af de RCT-studier, som temaet refererer til, indgår. Desuden er der medtaget en dansk evaluering af SSTP. Derudover foreligger der viden om SSTP’s effekt i form af tre RCT-studier. Fælles for de to systematiske reviews er, at de er baseret på RCT-studier med et lavt antal deltagere med cerebral parese. I nogle af RCT-studierne udgør børn med cerebral parese en delmængde af det samlede antal deltagere i studierne. Samlet set konkluderer studierne, at SSTP har en positiv effekt på adfærds- og følelsesmæssige symptomer hos børn med cerebral parese samt en positiv indflydelse på forældrenes mestring. Endelig skal der tages forbehold for frafald i studierne, og at programudviklerne har været involveret i evalueringen i fem af studierne. Den danske evaluering af SSTP i fem kommuner viser, at indsatsen har gjort en målbar positiv forskel for de deltagende forældrepar. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren A.
Økonomi
SSTP er afprøvet i Danmark, og der foreligger en beregning af etablerings- og driftsomkostninger. Der foreligger ikke cost-benefit- eller cost-effectiveness-analyser. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.