Forside » Handicap » Børn og unge med cerebral parese » Indsatser » Stepping Stones Triple P (SSTP)

Stepping Stones Triple P (SSTP)

Forældreprogrammet Stepping Stones Triple P (SSTP) er udviklet til familier med børn med særlige behov og nedsat funktionsevne, herunder børn med cerebral parese. Programmet lærer forældrene at forstå barnets adfærd og giver dem udviklingsstrategier, der kan forebygge barnets problemer.

, Eggert Carstens &  | Socialstyrelsen

Flere RCT-studier og systematiske reviews konkluderer, at SSTP har en signifikant positiv effekt på adfærds- og følelsesmæssige symptomer hos børn med cerebral parese og en positiv indflydelse på forældrenes mestring. 

SSTP er bygget op af fem niveauer om positivt forældreskab og er udformet som forskellige kurser, alt efter hvad familien foretrækker, og hvilken hjælp der bliver efterspurgt. Niveauerne kan enten bruges selvstændigt eller kombineres. De forskellige kurser inkluderer forældreseminarer, gruppeprogrammer for forældre til børn med handicap, individuelle konsultationer om håndtering af adfærdsproblemer og individuelle programmer for familier og børn med komplekse problemer. Hvert niveau er målrettet forskellige behov hos forældrene og har en stigende grad af intensitet fra niveau 1 til 5.

De fem overordnede mål med SSTP er at:

 1. styrke forældrenes selvtillid, færdigheder og viden om positiv opdragelse.
 2. understøtte forældrene i mere positivt samvær med barnet i dagligdagen.
 3. forældrene bliver mindre deprimerede, stressede og bekymrede.
 4. mindske konflikter forældrene imellem.    
 5. mindske forældrenes stress og konflikter i forhold til arbejde og familie.

Som en del af SSTP lærer forældrene strategier for, hvordan de støtter og fremmer god adfærd og udvikling hos barnet. SSTP er udviklet for forældre til børn op til 12 år med en nedsat funktionsevne. Formålet er at øge forældrenes selvtillid og mestringsevner og nedsætte deres stressniveau. Derudover bliver forældrenes og andre omsorgspersoners kommunikation understøttet, og de får støtte til selv at kunne løse adfærdsproblemer, når de opstår. Programmet hjælper forældrene til at komme overens med, at de har et barn med særlige behov og støtter forældrene i at deltage aktivt i familielivet og i lokalsamfundet, så de ikke isolerer sig. I programmet indgår også Triple P-kurser (Positive Parenting Program) for forældre, der er bekymrede for deres barns udvikling og adfærd, men hvor barnet ikke har en nedsat funktionsevne.

Læs om Triple P på Vidensportalen under temaet omsorgssvigt 

SSTP er udviklet i Australien og anvendes i dag i 22 forskellige lande verden over, bl.a. i USA, Canada, Tyskland og Schweiz. Programmet er afprøvet i fem kommuner i Danmark og evalueret af VIVE i 2018.

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

Stepping Stones Triple P (SSTP)Forældreprogrammet Stepping Stones Triple P (SSTP) er udviklet til familier med børn med særlige behov og nedsat funktionsevne, herunder børn med cerebral parese. Programmet lærer forældrene at forstå barnets adfærd og giver dem udviklingsstrategier, der kan forebygge barnets problemer. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi

Læs hele artiklen

Målgruppe

Målgruppen for Stepping Stones Triple P (SSTP) er forældre til børn med særlige behov og nedsat funktionsevne i alderen 2-12 år med moderate til alvorlige adfærds- og følelsesmæssige problemer, herunder cerebral parese.

SSTP-niveau 2-3 er brede indsatser målrettet forældre, der oplever moderate problemer hos deres børn. Niveau 4-5 er mere intensive indsatser, der er målrettet forældre til børn med alvorlige adfærds- og følelsesmæssige problemer, hvor forældrene også har problemer af forskellig karakter. SSTP henvender sig til forældre til børn med alle typer af cerebral parese (Whittingham, 2014).

SSTP kan anvendes til de fleste forældre, uanset kulturel, religiøs eller sproglig baggrund. Grunden til at det er så bredt kulturelt accepteret, skyldes den grundlæggende tilgang samt de praktiske elementer i programmet. Triple P lægger op til, at forældre vælger deres egne mål på baggrund af netop deres tro og værdier, og ud fra det udarbejdes strategier til, hvordan forældrene kan nå målene. 

Målgruppe – niveau 2: Selected SSTP

Målgruppen for indsatsen Selected SSTP niveau 2 er forældre med specifikke bekymringer i forhold til deres barns adfærd og udvikling, og som er interesseret i generel information om, hvordan man støtter sit barns udvikling.

Målgruppe – niveau 3: Primary care SSTP

Målgruppen for indsatsen Primary care SSTP er forældre, som ønsker redskaber og færdigheder til, hvordan de kan forebygge problematisk adfærd og håndtere uhensigtsmæssig adfærd.

Målgruppe – niveau 4: Group SSTP               

Målgruppen for indsatsen Group SSTP er forældre, som ønsker at forebygge udviklingen af alvorlige adfærdsproblemer eller at ændre på en problematisk adfærd, som allerede finder sted.

Målgruppe – niveau 4: Standard SSTP

Målgruppen for indsatsen Standard SSTP er forældre til børn med alvorlige adfærdsproblemer, hvor forældrene ønsker at lære en række af færdigheder til, hvordan de kan støtte deres barns udvikling og dets potentialer

Målgruppe – niveau 5: Family transitions SSTP                     

Målgruppen for indsatsen Family transitions SSTP er forældre, som oplever vanskeligheder efter en separation eller skilsmisse.

Målgruppe – niveau 5: Enhanced SSTP

Målgruppen for indsatsen Enhanced SSTP er forældre, der har svært ved forældrerollen enten på grund af sindsstemning, konflikter med ægtefællen og lignende (Whittingham, 2014).

Kilder

Whittingham, K. et al. (2014). Interventions to behavioral problems in children with cerebral palsy: an RCT. Pediatrics, 133, 5, 1249-1257.

Metode

Stepping Stones Triple P (SSTP) har fokus på at give forældre redskaber til, hvordan de kan håndtere deres barns adfærd på en hensigtsmæssig måde.

Metoden bygger på:

 • Social læringsteori.
 • Kognitiv adfærdsteori.
 • Udviklingsteori.
 • Forskning om risikofaktorer forbundet med udvikling af sociale problemer og adfærdsproblemer hos børn. 

SSTP består af fem niveauer. Inden for hvert niveau er der forskellige kurser alt afhængig af, hvad forældrene er interesseret i. Kurserne i hvert niveau er præcist beskrevet i forhold til indhold, form, tidsforbrug og hvad der kræves af kvalifikationer hos underviseren (Triplep.net, 2015).

Kurserne i niveau 2, 3 (korte interventioner) og 4 (intensiv intervention) henvender sig til forældre til børn med nedsat funktionsevne, herunder børn med cerebral parese. Niveau 5 indeholder kurser for forældre, der har brug for et mere intensivt forløb af årsager som fx skilsmisse, depressivitet, stress. Alle kurserne henvender sig til forældre til børn fra 0-12 år med nedsat funktionsevne. For hvert kursus er der udarbejdet relevante materialer i form af idéark, pjecer og arbejdsbøger.

Inden kurserne starter, interviewer den autoriserede SSTP-træner familierne for at fastslå årsagerne til, hvorfor familien deltager, set i forhold til de bekymringer, de har for deres barn. Det bliver også afklaret, hvad familien ønsker at opnå med forløbet. Familien kan desuden udfylde et spørgeskema om deres barns adfærd og følelser samt beskrive sin egen forældrerolle og opdragelsesstil. Efter afslutning af et SSTP-kursus kan træneren bede familierne om at udfylde spørgeskemaet igen for at identificere forandringer. Derudover vil træneren interviewe familien for at identificere om mål og ønskede resultater, der blev sat før kursusstart, er blevet opnået (Triplep.net, 2015).

Niveau 2: Selected Stepping Stones Triple P

Niveau 2 er et kursus for 20-200 deltagere bestående af tre seminarer. Det er udformet med henblik på en kort introduktion til principperne for at udvise en positiv forældrerolle, lære barnet nye færdigheder og ændre adfærdsproblemer hos barnet. Det retter sig mod forældre med specifikke bekymringer i forhold til deres barns adfærd og udvikling. Derudover henvender det sig til forældre, som er interesseret i generel information om, hvordan man støtter sit barns udvikling. Forældre, som har yderligere problemer i form af stress eller depression, vil ikke profitere af dette kursus.

Seminar 1: fokuserer på at få skabt en positiv forældrerolle i forhold til børn med nedsat funktionsevne.

Seminar 2: fokuserer på at styrke forældrenes muligheder for at hjælpe deres barn med at nå sit potentiale.

Seminar 3: fokuserer på at ændre problematisk adfærd til positiv adfærd.

Læs om indholdet i Selected Stepping Stones Triple P

Niveau 3: Primary Care Stepping Stones Triple P

Niveau 3 er et individuelt forløb, der omfatter en kortvarig en-til-en forældreintervention målrettet enkle problemer relateret til barnets adfærd eller udviklingsmæssige færdigheder. De to første sessioner er med personligt fremmøde. De to andre sessioner kan udføres personligt eller via telefon. Den autoriserede SSTP-træner kan mødes med familien over en seksugers periode, hvor han/hun kan hjælpe forældrene med at udvikle planer for, hvordan de forebygger problematisk adfærd, og hvor de lærer nødvendige færdigheder til at håndtere uhensigtsmæssig adfærd.

Sessionerne fokuserer på:

 • Session 1: Vurdering af det præsenterede problem
 • Session 2: Udvikling af en forældreplan
 • Session 3: Bedømmelse af implementeringen
 • Session 4: Opfølgning

Læs om indholdet i Primary Care Stepping Stones Triple P 

Niveau 4: Group Stepping Stones Triple P

Niveau 4 Group består af seks sessioner med fokus på uddannelse og aktiv træning af forældrenes færdigheder. Derudover har kurset tre individuelle telefonkonsultationer, der har til formål at videreudvikle forældrenes færdigheder og udvikle uafhængige problemløsningsfærdigheder. Kurset retter sig derfor mod at støtte forældre til at forebygge udviklingen af adfærdsproblemer eller at ændre på en problematisk adfærd, som allerede finder sted.

 • Gruppesession 1: Positiv forældrerolle
 • Gruppesession 2: Støtte barnets udvikling
 • Gruppesession 3: Lære nye færdigheder og adfærd
 • Gruppesession 4: Håndtere uhensigtsmæssig adfærd og forældre færdigheder
 • Gruppesession 5: Planlægge forud
 • Individuel session 6-8: Implementering af forældre færdigheder
 • Gruppesession 9: Afslutning af programmet

Læs om indholdet i Group Stepping Stones Triple P

Niveau 4: Standard Stepping Stones Triple P

Niveau 4 Standard er en intensiv og bredt fokuseret individuel intervention. Kurset indeholder 10 sessioner, hvor der er fokus på, at forældrene lærer en række færdigheder til, hvordan de kan støtte deres barns udvikling og potentialer. Interventionen omhandler en grundig udredning af forældre-barn-interaktionen. Derudover en beskrivelse af forældrenes færdigheder i forhold til en lang række af adfærdsdimensioner og af generelle strategier for at fremme forældrenes autonomi. Forløbet er opbygget, så der er et tredages træningsprogram, som et par uger senere efterfølges af en evaluering af forældrenes færdigheder og kompetencer inden for følgende områder:

 1. Tidlig opsporing og effektiv håndtering af barnets adfærdsproblemer.
 2. Kerneprincipper for en positiv forældrerolle og adfærdsændringer.
 3. Grundig udredning af barn og familie dynamikken.
 4. Beskrivelse af nøgle strategier i forældrerollen i forhold til en lang række af adfærdsdimensioner.
 5. Strategier til at støtte og vedligeholde adfærdsændringer.
 6. Identifikation af indikatorer, der kan tyde på risikofaktorer i familien.

Niveau 5: Family Transitions Stepping Stones Triple P

Niveau 5 Family Transitions henvender sig til forældre, som oplever vanskeligheder efter en separation eller skilsmisse. Det er en familiebaseret kognitiv-adfærds intervention. Kurset består af fem gruppesessioner til forældrene, hvoraf der indgår et todages træningsprogram. Træningsprogrammet efterfølges nogle uger senere, hvor forældrenes tillærte kompetencer og færdigheder evalueres. Kurset sigter mod at give redskaber til at håndtere konflikter med ens tidligere ægtefælle, rumme svære følelser og håndtere overgangen fra at være en to-forældrefamilie til en single-forælder familie. Målet med kurset er, at forældrene får viden og færdigheder i forhold til:

 1. Vurdering af personlig tilpasning efter skilsmisse.
 2. Specifikke strategier til at udvikle personlige færdigheder og reducere stress, bekymring, vrede og depression.
 3. Specifikke strategier til at reducere konflikter mellem de tidligere ægtefæller og forbedre kommunikationen.
 4. Strategier til at fremme balancen mellem arbejde, familie og fritid og opnå hensigtsmæssig støtte.

Niveau 5: Enhanced Stepping Stones Triple P

Niveau 5 Enhanced retter sig mod forældre, der har svært ved forældrerollen enten på grund af ens sindsstemning, konflikter med ægtefællen og/eller lignende. Kurset består af et interview, som indeholder en kort vurdering af fremskidt indtil nu, tre enkeltstående moduler og et afsluttende modul.

Enkeltstående moduler:

 1. Øvelse: Her rådgives forældrene om implementering.
 2. Færdigheder: Det retter sig imod forældre, der oplever, at problemer med personlig tilpasning har indflydelse på deres mulighed for at være forældre. Her lærer forældrene en række af kognitive og adfærdsmæssige strategier til at håndtere sindsstemninger og rumme hverdagens stress.
 3. Partnerstøtte: Det retter sig mod forældre, der har svært ved at afstemme deres relation eller svært ved at kommunikere. Forældrene introduceres til flere forskellige færdigheder, der kan styrke deres samarbejde som forældre, inklusiv færdigheder i kommunikation og problemløsning.

På det afsluttende modul har forældrene mulighed for at øve sig, og sammen med den autoriserede SSTP træner lægge en plan for fremtiden.

Målet med kurset er, at forældrene får viden og færdigheder i forhold til:

 1. Vurdering af forældrenes personlige og relationelle tilpasning
 2. Specifikke strategier til at styrke personlige færdigheder og reducere forældrenes stress, angst og depression
 3. Reducere forældre konflikter, styrke forældrene kommunikative færdigheder og fremme forældrestøtte
 4. Hjælpe forældrene med at udvikle færdigheder til uafhængig problemløsning
 5. Strategier til at fremme generelle og vedligeholdende ændringer af adfærd.

Kilder

Stepping Stones Triple P: www.Triplep.net (besøgt 2015).

Implementering

SSTP stiller krav til uddannelse af de udførende fagpersoner, og afviklingen af de forskellige sessioner og kurser, inkl. tidsforbrug og form, er manualiseret.

Som autoriseret SSTP-træner skal man have gennemgået et kursus, som både indeholder teori og praktisk læring i forhold til at bruge programmet. Forberedelsen af akkrediteringen består af workshops og individuel supervision, og selve akkrediteringen foregår som en eksamen med individuel feedback. Det er The University of Queensland, som ejer SSTP, og uddannelsen af kommende undervisere sker ved henvendelse til Triple P. Den autoriserede SSTP-træner har som udgangspunkt en uddannelse inden for sundheds-, det pædagogiske - eller det sociale område. Det forventes, at man som underviser har viden om børn og unges udvikling og/eller har erfaring med at arbejde med familier samt har adgang til regelmæssig supervision og støtte (Triplep.net, 2015).

I skemaet er der oplysninger om, hvad hvert enkelt kursus kræver af tid i forhold til afvikling af kurset. Herudover skal der indregnes den tid, som den autoriseret SSTP-træner skal bruge på forberedelse af kursets enkelte sessioner og telefonkonsultationer (Triplep.net, 2015).

Tabel 1: Oversigt over tidsforbruget ifm. afvikling af SSTP-kurset
Kursus FormenTræningsdage og akkreditering 
Niveau 2  
Selected Tre gange med 1½-2 timers seminar til en stor gruppe af forældre (mere end 20 deltagere)

Todages træning

Endags akkreditering (2 ½ dage med akkrediteringsworkshop med max. 10 deltagere)
Niveau 3
Primary care 6x2½ times gruppe sessioner med op til 9 forældrepar + 3x2 minutters individuel telefon konsultation 

Tredages træning

Todages akkreditering (fire ½ dage med akkrediteringsworkshop med max. 5 deltagere)
Niveau 3
Group  6x2½ times gruppe sessioner med op til 9 forældrepar + 3x2 minutters individuel telefon konsultation 

Tredages træning

Todages akkreditering (fire ½ dage med akkrediteringsworkshop med max. 5 deltagere)

Standard

10 individuelle 1½ times ugentlige sessioner

Tredages træning

Todages akkreditering (fire ½ dage med akkrediteringsworkshop med max. 5 deltagere)
Niveau 5
Family
5x2 timers individuel eller gruppesessioner i forlængelse af et niveau 4 forløb

Todages træning

Todages akkreditering (fire ½ dage med akkrediteringsworkshop med max. 5 deltagere)
Enhanced 3-10 individuelle 60-90 minutters forældresessioner

Todages træning

I en evaluering foretaget af VIVE i 2018 undersøges blandt andet fem danske kommuners erfaring med at implementere SSTP. Undersøgelsen af de fem udvalgte kommuners afprøvning af indsatsen viser samlet set, at indsatsen har potentiale for udbredelse til andre danske kommuner. Generelt er kommunerne yderst positive over for SSTP og forventer at implementere indsatsen, eller en form af indsatsen, i deres tilbudsvifte på længere sigt.

Læs hele rapporten her

Kilder

Stepping Stones Triple P: www.Triplep.net (besøgt 2015).

Effekt

En række RCT-studier konkluderer, at SSTP har en signifikant effekt i forhold til familier med børn med cerebral parese, autisme og andre problemstillinger med funktionsnedsættelser, der er relateret til forsinket udvikling samt kommunikative og sociale udfordringer.

I et systematisk review af systematiske review var formålet at beskrive de bedste tilgængelige interventioner til børn med cerebral parese.  I reviewet nævnes interventioner rettet mod udvikling af sociale – og adfærdsmæssige færdigheder hos børn med cerebral parese, som har bedst mulig evidens heri, indgår Stepping Stones Triple P (SSTP) (Novak et al., 2013).

Et af studierne er et systematisk review og meta-analyse (Tellegen & Sanders, 2013), som inkluderer to RCT-studier af SSTP gennemført med familier til børn med nedsat funktionsevne (Whittingham et al., 2014). Studiet viser, at der er en effekt af SSTP i forhold til børn med nedsat funktionsevne, herunder børn med cerebral parese. Analysen finder for hvert niveau en moderat effekt på børns adfærd og en signifikant effekt på områder som,

 • forældres udtryksmåde
 • forældres tilfredshed
 • forældrenes tilpasning
 • forældrenes forhold
 • forældrenes opmærksomhed på barnet.

Analysen kan ikke sige noget om, hvorvidt der er forskel i effekten på tværs af de fem niveauer af kurser (Sofronoff et al., 2011).

Derudover er der publiceret to RCT-studier. Det ene studie inkluderer børn med autismespektrumforstyrrelse og med Downs Syndrom samt få børn med cerebral parese (Roux et al., 2013). Det andet studie undersøger SSTP og SSTP kombineret med Acceptance and Commitment Therapy (ACT) afprøvet på familier med børn med cerebral parese. ACT er en adfærdsterapi, som betoner mindfulness og accept af livets forskellige udfordringer og omstændigheder samt at leve livet i overensstemmelse med sine personlige værdier (Whittingham et al., 2014). Begge RCT-studier viser en effekt af SSTP i forhold til børn med nedsat funktionsevne.

I et systematisk review  var formålet at beskrive de bedste tilgængelige interventioner til børn med cerebral parese.  I reviewet nævnes interventioner rettet mod udvikling af sociale – og adfærdsmæssige færdigheder hos børn med cerebral parese, som har bedst mulig evidens heri, indgår Stepping Stones Triple P (SSTP) (Novak et al., 2013)

Samlet set viser disse studier, at SSTP, sammenlignet med ingen intervention, har en positiv effekt på adfærds- og følelsesmæssige symptomer hos børn med cerebral parese samt en positiv indflydelse på forældrenes mestring. 

En effektevaluering foretaget af VIVE i 2018 viser, at forældre, der har deltaget i den evidensbaserede indsats Stepping Stones, har udviklet sig i en positiv retning på de fleste parametre, der er målt på. Forældrene oplever en styrket evne til at mestre familielivet. Særligt fædrene føler sig mindre stressede og i bedre trivsel. De positive resultater holder også 3-6 måneder efter indsatsen.

Læs mere om effekten af programmet i rapporten her

Kilder 

Novak et al. (2013). A systematic review of interventions for children with cerebral palsy: state of the evidence. Developmental medicine and child neurology. 55, 885-910.

Roux, G. et al. (2013). A randomized controlled trial of Group Stepping Stones Triple P: a mixed-disability trial. Family process, 52, 3, 411-424.

Sofronoff, K. et al., (2011). Stepping Stones Triple P seminars for parents of children with disability: a randomized controlled trial. Research in development disabilities, 32, 2253-2262.

Tellegen, C. L. & Sanders, R. M. (2013). Stepping Stones Triple p-positive Parenting program for children with disability: a systematic review and meta-analysis. Research in development disabilities, 34, 1556-1571.

Whittingham, K. et al. (2014). Interventions to behavioral problems in children with cerebral palsy: an RCT. Pediatrics, 133, 5, 1249-1257.

Økonomi

VIVE har i 2018 foretaget en økonomisk evaluering af indsatsen afprøvet i fem danske kommuner

Implementering af indsatsen er forbundet med udgifter i forhold til uddannelse af fagpersoner, der kan varetage kurserne. Ligeledes er der omkostninger forbundet med at afvikle kurserne både i forhold til medarbejder timer, materialer lokale m.m.

En økonomiske analyse foretaget af VIVE i 2018 viser, at etableringsomkostningerne og mere uddannelse af fire medarbejdere i gennemsnit er 325.000 kr. pr. kommune, mens driftsomkostningerne varierer mellem 1.344 kr. og 10.328 kr. afhængig af moduler.

Læs mere om den økonomiske evaluering af programmet i rapporten her

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

Stepping Stones Triple P (SSTP)Forældreprogrammet Stepping Stones Triple P (SSTP) er udviklet til familier med børn med særlige behov og nedsat funktionsevne, herunder børn med cerebral parese. Programmet lærer forældrene at forstå barnets adfærd og giver dem udviklingsstrategier, der kan forebygge barnets problemer. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen er velbeskrevet i manual og forskningslitteratur. Det fremgår klart hvilke problemstillinger, forældrene kan have for at deltagelse i de forskellige niveauer er relevant. Der er ligeledes opstillet klare mål for, hvad målgruppen skal opnå gennem deltagelse i de enkelte niveauer af Stepping Stones. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
Der foreligger manual for hvert forældrekursus og dermed en meget detaljeret beskrivelse af metoden. Kurserne i hvert niveau er præcist beskrevet i forhold til indhold, form, tidsforbrug og hvad der kræves af kvalifikationer hos underviseren. Desuden anvendes redskaber som fx spørgeskema og interview til at vurdere, hvilke behov forældrene har. Dette medfører en høj fidelitet ift. implementering af metoden. Der er et eksplicit teoretisk grundlag, og SSTP-trænere er certificerede. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
SSTP er ikke afprøvet/implementeret i en dansk kontekst, men det er under planlægning, at SSTP skal afprøves i en dansk kontekst i løbet af 2015-2017. Der er erfaring fra implementering af SSTP i 22 andre lande og dermed robust erfaring med implementering i forskellige kontekster. SSTP har udviklet et FRAMEWORK, for implementering af SSTP, som bygger på et teoretisk grundlag. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren B.
Effekt
Der foreligger solid viden om SSTP's effekt i form af metaanalyser og RCT-studier. Et af RCT-studierne har udelukkende undersøgt indsatsens effekt overfor børn/unge med CP. De gennemførte RCT-studier og systematiske reviews konkluderer, at SSTP har en signifikant positiv effekt på adfærds- og følelsesmæssige symptomer hos børn med cerebral parese og en positiv indflydelse på forældrenes mestring. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren A.
Økonomi
SSTP er ikke afprøvet i Danmark, og der foreligger derfor ingen økonomiske analyser af indsatsen i en dansk sammenhæng på nuværende tidspunkt. Der findes meget viden om omkostningerne forbundet med implementering fx i forhold til uddannelse af fagpersoner, der kan varetage kurserne, afvikling af kurserne både i forhold til medarbejder timer, materialer lokale m.m. Der findes endvidere oplysninger om, hvad det koster at gennemføre de enkelte sessioner. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.