Forside » Handicap » Børn og unge med cerebral parese » Definition og afgrænsning

Definition og afgrænsning

Cerebral parese oversættes ofte til dansk med spastisk lammelse. Cerebral parese skyldes en skade, der i ni ud af ti tilfælde skyldes skader og forstyrrelser i den ikke-færdigudviklede hjerne under graviditeten.

Cerebral parese defineres som (Rosenbaum et al., 2007): "Cerebral parese består af en gruppe af permanente forstyrrelser med hensyn til bevægelse og stillinger medførende aktivitetsbegrænsninger, som skyldes en ikke fremadskridende sygdom opstået i den umodne hjerne."

Børn og unge med cerebral parese har et meget varieret kognitivt fysisk og social funktionsniveau. Det spænder fra børn med næsten normal gangfunktion til børn, der sidder i kørestol. Mange børn og unge vil have kognitive funktionsnedsættelser i større eller mindre grad, udover de fysiske funktionsnedsættelser, som cerebral parese altid giver (Sundhedsstyrelsen, 2014).

Selvom de motoriske funktionsnedsættelser definerer cerebral parese, så kan cerebral parese også være ledsaget af kognitive funktionsnedsættelser fx indlæring, kommunikation, opmærksomhed, tolkning mfl. samt af adfærds- og følelsesmæssige funktionsnedsættelser. Disse vil hos nogle børn have større betydning for barnets muligheder for aktivitet og deltagelse end de motoriske funktionsnedsættelser. Hjerneskaden er ikke fremadskridende, men alligevel oplever mange, at de motoriske funktionsnedsættelser, som hjerneskaden fører med sig forværres med alderen (Spastikerforeningen.dk).

Udvælgelse af indsatser beskrevet i Vidensportalens tema om Cerebral Parese

På baggrund af en litteratursøgning fremkom et systematisk review af intervention til børn med cerebral parese (Sundhedsstyrelsen, 2014). Reviewet har dannet udgangspunkt for den første udvælgelse i forhold til hvilke indsatser, der har høj eller lavere evidens.

Indsatserne er dernæst valgt på baggrund af, at de skulle:

  • understøtte fokus på de kontekstuelle faktorer
  • adskille sig fra SST’s Nationale kliniske retningslinje for ergo- og fysioterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese.

Temaet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om trænings- og habiliteringsindsatser for børn og unge med handicap. I initiativet er der særligt fokus på inddragelse af forældre og forældrenes rolle i understøttelse af indsatsen i hjemmet. Desuden er der i initiativet fokus på at understøtte en målfokuseret og helhedsorienteret indsats samt fokus på at styrke barnet i deltagelse og aktiviteter. Det er også en del af baggrunden for udvælgelsen.

Kilder

Rosenbaum et al. (2007). A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Developmental medicine and child neurology, 109, 8-14.

Sundhedsstyrelsen (2014). National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese – 9 udvalgte indsatser

www.spastikerforeningen.dk


Publiceret: 31.10.2013. Sidst opdateret: 12.06.2018