Børn og unge som pårørende

Når børn og unge er pårørende til forældre med et handicap, kan de opleve en omvendt omsorgsfunktion eller en rolleforskydning, hvor de tildeles roller og ansvar, som inden for en familiær kontekst normalt ville blive varetaget af voksne. I familier, hvor en forælder har en funktionsnedsættelse, kan tildelingen af fx omsorg og ansvar være mere omfattende og muligvis mere systematiseret end i andre familier.

I Danmark har vi meget begrænset viden om børn som pårørende til forældre med et handicap. Temaet afspejler, at der er tale om et område med begrænset viden om indsatser med dokumenteret effekt, og derfor indgår der ikke artikler om konkrete indsatser, men derimod en artikel om mulige lovende indsatser.

Med temaet ønsker Socialstyrelsen at formidle viden om børn til forældre med handicap, som kan danne baggrund for den kommunale planlægning og udvikling på socialområdet.

Baggrundsviden

Målgruppe

Børn og unge med en forælder, som har et handicap, er en sammensat gruppe på tværs af køn, alder og typen af funktionsnedsættelse, som deres forælder/forældre har.

Indsatser rettet mod børn og unge som pårørende

Der findes flere indsatser til børn og unge, der er pårørende til forældre med handicap. Få inspiration til indsatser i artiklen her.

Barnets perspektiv på at have en forælder med et handicap

En forælders handicap kan fylde meget for et barn. At have en forælder med handicap kan udvikle barnets evne til empati og fornemmelse af ansvar, men det kan også give følelsesmæssige belastninger og oplevelser af skam og isolation.

Sociale og psykologiske konsekvenser

Børn og unge, som er pårørende, kan være i risiko for at få både sociale og psykologiske udfordringer. God støtte fra forældre og deltagelse i almindelige hverdagsaktiviteter hjælper barnet til en positiv udvikling.

Litteratur

Få hele litteraturlisten til temaet Børn og unge som pårørende.