Forside » Handicap » Børn og unge med epilepsi » Indsatser » Stepping Stones Triple P (SSTP)

Vidensgrundlag

Stepping Stones Triple P (SSTP)Stepping Stones Triple P (SSTP) er et forældreprogram til forældre med børn med funktionsnedsættelse. I SSTP lærer forældrene strategier for, hvordan de støtter barnet og fremmer god adfærd og udvikling.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen er beskrevet i manual og forskningslitteratur. I manualen fremgår, hvilke niveauer af SSTP der adresserer hvilke behov. Der er ligeledes opstillet klare mål for, hvad forældrene kan opnå gennem deltagelse. I forskningslitteraturen defineres målgruppen ud fra barnets og den unges diagnose samt forældrenes udtryk for behov for en forældreindsats. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
Der foreligger manual for hvert forældrekursus og dermed en meget detaljeret beskrivelse af metoden. Kurserne i hvert niveau er præcist beskrevet i forhold til indhold, form, tidsforbrug, og hvad der kræves af kvalifikationer hos underviseren. Desuden anvendes redskaber som fx spørgeskema og interview til at vurdere, hvilke behov forældrene har. Manualen medfører en høj fidelitet i forhold til implementering af metoden. Der er et eksplicit teoretisk grundlag, og SSTP-trænere er certificerede. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
SSTP er afprøvet i en dansk kontekst, hvor implementeringserfaringerne er beskrevet på baggrund af de fem kommuner, som har afprøvet SSTP. Evalueringen beskriver fremmere og hæmmere for implementeringen samt organisatorisk forankring. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren A.
Effekt
Der foreligger viden om SSTP's effekt i form af et systematisk review og tre RCT-studier. Herudover er der en dansk evaluering af indsatsen i fem danske kommuner. Generelt er studiernes opgørelse af effekt behæftet med højt frafald og dermed flere konklusioner på et spinkelt grundlag samt modstridende konklusion på baggrund af resultater. Udvikleren af SSTP indgår i flere af studierne, hvilket kan øge bias. Den danske evaluering af SSTP i fem kommuner viser, at indsatsen i højere grad har gjort en målbar positiv forskel for de deltagende forældrepar. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren A.
Økonomi
SSTP er afprøvet i Danmark, og der foreligger en beregning af etablerings- og driftsomkostninger. Der foreligger ikke cost-benefit- eller cost-effectiveness analyser. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.