Børn med autisme

Autismespektrumforstyrrelse er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved en anderledes og ofte forsinket udvikling på områderne socialt samspil, kommunikation samt gentagelsespræget adfærd, som forekommer i forskellige grader og former. Derfor kan børn med autismes udfordringer være meget forskellige.

Temaet handler om yngre børn med autisme og de udfordringer, de kan opleve. Unge med autisme og de udfordringer, der kan opstå i ungdomslivet er ikke en del af temaet. Det er dog ikke let at lave en klar afgrænsning mellem børn og unge, og derfor vil nogle af artiklerne også være relevante for arbejdet med unge med autisme.

Formålet med temaet er at belyse den kompleksitet, som karakteriser børn med autisme og deres udfordringer. Det er ikke ualmindeligt, at børn med autisme også har fx epilepsi, ADHD, udviklingshæmning eller angst. Disse tillægsvanskeligheder har mange overlap med autisme og kan give barnet yderligere udfordringer. Baggrundsartiklen om komorbiditet omhandler tre af de mest almindelige vanskeligheder, der kan forekomme sammen med autisme, nemlig ADHD, angst og udviklingshæmning. Temaet formidler også viden om velfærdsteknologiske redskaber og opmærksomhedspunkter ved skolevægring i arbejdet med børn med autisme.

Tidlig opsporing og intensiv indsats har en afgørende betydning for barnets udvikling. I temaet præsenteres den tidlige indsats sprogprogrammet More Than Words, hvor man styrker barnet med autismes sproglige udvikling.

Indsatser

Intensive Interaction

Intensive Interaction udvikler sociale og kommunikative kompetencer gennem meningsfuldt samspil og aktiviteter mellem barn og fagperson eller barn og forælder.

More Than Words

More Than Words er et canadisk program for forældre til børn i alderen 0-5 år med autisme eller sociale kommunikationsproblemer. Programmet giver forældrene værktøjer, strategier og støtte til at hjælpe deres børn med at få en øget kontakt og kommunikation.

PECS – The Picture Exchange Communication System

PECS er en billedbaseret kommunikationsmetode, der kan styrke kommunikations- og sprogudvikling for primært mennesker med autisme og komplekse kommunikationsbehov. Metoden er et visuelt kommunikationssystem, der består af seks faser, og som begynder med udveksling af simple billedikoner, der senere bruges til at opbygge mere nuancerede sætninger.

Nest-klasser

Nest-klasser er et skoleinklusionsprogram til børn med og uden autisme, som har fokus på at skabe udvikling hos børnene i klassen både fagligt, socialt, personligt og adfærdsmæssigt. Programmets vision er, at læring skal finde sted i en omsorgsfuld rede, deraf navnet Nest.

Baggrundsviden

Definition

Autismespektrumforstyrrelse er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved en forsinket udvikling af sociale og kommunikative færdigheder samt gentagende og stereotyp adfærd, som forekommer i forskellige grader og former.

Målgruppe

Børn med autismespektrumforstyrrelser er særligt udfordrede inden for sproglige, kognitive og sociale færdigheder. Det varierer fra barn til barn, i hvilken grad udfordringerne kommer til udtryk i hverdagen. Udfordringerne kan også ændre karakter og sværhedsgrad igennem livet.

Omfang

Inden for de senere år er der sket en stigning i andelen af børn med autismespektrumforstyrrelse. I 2018 anslås det, at ca. 16 ud af 1.000 børn i Danmark har autisme. I 2014 var tallet ca. 11 ud af 1.000 børn.

Autisme og komorbiditet

Børn med autisme har en øget risiko for komorbiditet. Det vil sige, at de har andre vanskeligheder i tillæg til deres autisme, som fx ADHD, angst eller udviklingshæmning. Et barn med komorbiditet vil typisk opleve større udfordringer i dagligdagen, fordi vanskelighederne forstærker hinanden.

Velfærdsteknologi og børn med autisme

Velfærdsteknologi kan gøre livet med autisme nemmere og samtidig øge livskvaliteten for både barnet med autisme, familien og omgivelserne.

Børn med autisme og skolevægring

Børn med autisme har generelt højere fravær fra skolen end børn uden autisme. Især børn med autisme, der også har angst, har et højt fravær. Skolevægring er en reaktion eller et symptom på, at barnet gerne vil gå i skole, men ikke magter det eller ikke kan se pointen i at komme i skole. Der findes ingen enkle løsninger på skolevægring, da problemstillingerne ofte er komplekse og sammensatte. Skole og forældre bør være opmærksomme på de tidlige tegn på, at barnet med autisme ikke trives.

Social Tænkning

Social Tænkning er en tilgang, der styrker sociale kompetencer hos børn med socialkognitive vanskeligheder. Der er gode praksiserfaringer med at benytte tilgangen til børn med autisme.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra den systematiske søgning på temaet Børn med autisme.