Forside » Handicap » Ældre med kombineret sansetab » Indsatser » Livsomstilling – den rette støtte på det rette tidspunkt

Vidensgrundlag

Livsomstilling – den rette støtte på det rette tidspunktLivsomstillingsmodellen er en forståelsesramme, der kan understøtte samarbejdet med personer med erhvervet døvblindhed. Modellen bidrager til at forstå den livsomstilling, en person gennemgår, når syn og hørelses svækkes. Et øget fokus på de forskellige faser i omstillingsprocessen kan være med til at sikre, at en person med kombineret sansetab får den rette støtte på det rette tidspunkt. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Livsomstilling er ikke en indsats, men en tilgang eller en forståelsesramme som professionelle, der arbejder med borgere med erhvervet døvblindhed, kan anvende. Målgruppen for tilgangen – borgere med erhvervet døvblindhed – er tydeligt defineret i Livsomstillingsmodellen. Der er ikke udviklet screeningsværktøjer til at udrede, hvorvidt en borger er omfattet af målgruppen. Det foreligger dog klare inklusionskriterier i form af den nordiske definition af døvblindhed, som er en funktionel definition, der anvendes af praktikere på døvblindeområdet i de nordiske lande. Det er klart beskrevet, hvilke behov eller problemer tilgangen kan bidrage til at opfylde eller løse. Det beskrives ligeledes, hvordan tilgangen kan påvirke andre forhold i borgerens hverdag og livssituation. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Livsomstillingsmodellen bygger på et teoretisk fundament, der er klart beskrevet, og som er baseret på anerkendte teorier om accept og coping i forbindelse med handicap og kroniske sygdomme. Modellen er desuden baseret på empiriske data i form af en kvalitativ undersøgelse af personer med døvblindheds oplevelse af livsomstillingsprocessen samt relevant praktikererfaring fra de skandinaviske lande. Tilgangen og de forskellige faser, borgeren gennemgår i erkendelsen af funktionstabet, er velbeskrevet. Konkrete aktiviteter er ikke beskrevet, hvilket hænger sammen med, at der er tale om en metode til at indsamle viden, som bruges til at tilrettelægge individuelle forløb. Forandringsteorien for Livsomstillingsmodellen er ikke beskrevet, men fremgår implicit af beskrivelsen, idet modellen skal bidrage til at sikre bedre dialog og samarbejde og dermed et bedre fundament for at yde den rette hjælp på det rette tidspunkt. Det er imidlertid ikke beskrevet, hvordan der arbejdes med at opstille borgerrettede mål for den indsats, der ydes i forbindelse med livsomstillingen og evaluere gevinst og effekt af indsatsen. Det foreligger således ingen standarder for løbende og systematisk dokumentation af resultatopnåelse. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren C.
Implementering
Livsomstillingsmodellen er implementeret i en dansk kontekst, idet døvblindekonsulenterne i den landsdækkende rådgivningsfunktion på CFD anvender modellen som udgangspunkt for rådgivningsarbejdet. Det er beskrevet, hvordan arbejdet med livsomstilling kan organiseres på tværs af faggrupper. Der peges på, at det vil gavne det tværfaglige samarbejde, hvis personale med kontakt til mennesker med kombineret sansetab undervises i livsomstilling og brug af Livsomstillingsmodellen. En sådan kompetenceudvikling vil bidrage til, at alle omkring personen med kombineret sansetab får en fælles forståelse af de omstillingsprocesser, disse personer gennemgår over tid. Det vil også bidrage til fælles sprogbrug. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren B.
Effekt
Der foreligger ikke nedskrevet viden, der underbygger, at anvendelse af Livsomstillingsmodellen har en positiv effekt. Det betyder ikke, at den ikke har en effekt, men at der ikke er foretaget effektmålinger af nogen art. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren D.
Økonomi
Der er ikke udarbejdet økonomiske evalueringer af omkostninger ved at implementere eller anvende Livsomstillingsmodellen. Da der er tale om et mindset, der skal læres, vil det først og fremmest være tale om udgifter forbundet med kompetenceudvikling. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.