Forside » Handicap » Ældre med kombineret sansetab » Indsatser » Confident Living Program

Confident Living Program

The Confident Living Program er en gruppebaseret indsats udviklet til ældre med kombineret høre- og synsnedsættelse. Deltagerne får viden om erhvervet døvblindhed, udvikler færdigheder og strategier til at kompensere for det kombinerede sansetab og får mulighed for erfaringsudveksling med ligesindede. Alt sammen med det formål at bryde isolation og højne livskvalitet.

Lisbet Tuxen & Lene Bakke Haga | Socialstyrelsen

I Danmark anvender praktikere gruppebaserede indsatser i arbejdet med personer med erhvervet døvblindhed. Der findes imidlertid ingen nedskrevne og manualiserede indsatser, der retter sig specifikt mod ældre med kombineret høre- og synsnedsættelse. Vi har derfor valgt at præsentere et eksempel på en manualiseret gruppebaseret indsats til denne målgruppe. Der er tale om en indsats, som i sin oprindelige form er et 14 dages internattilbud i specialindrettede omgivelser til ældre med kombineret sansetab. Dette er ikke noget, der er tradition for i Danmark, da indsatser ofte foregår i den ældres egne omgivelser eller som dagtilbud. Programmet er medtaget her, fordi man kan overveje, om det er muligt at konvertere programmets indhold til et andet fysisk miljø/et andet set-up med øje for de fidelitetsproblematikker, det afføder.

I Socialstyrelsens litteratursøgning (2015) er der fundet to artikler (Berry et al., 2008a; Berry et al., 2008b), der beskriver et amerikansk udviklet program, som er målrettet personer med aldersrelateret kombineret sansetab. Dette program – The Confident Living Program – er et 2-ugers træningsprogram, som er baseret på, at mennesker med samme type af problemstilling samles, så de kan udveksle erfaringer og støtte hinanden i arbejdet med at lære at håndtere og leve med det dobbelte sansetab. Derudover giver programmet deltagerne viden om erhvervet døvblindhed, så de bliver bedre i stand til at træffe valg og beslutninger på et oplyst grundlag. Forløbet er faciliteret af to fagpersoner med stor indsigt i erhvervet døvblindhed.  

Der er ikke foretaget effektmåling eller evaluering af programmet efter videnskabelig standard. Det er medtaget her, fordi der på nuværende tidspunkt ikke findes teoretisk og empirisk underbyggede indsatser til ældre med kombineret sansetab. Dette program skal således ses som et eksempel på en gruppebaseret indsats, som man kan lade sig inspirere af. Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke er dokumenteret effekt af programmet eller de enkelte dele af programmet.

The Confident Living Program

The Confident Living Program er udviklet af det amerikanske Helen Keller National Center i 1994.

Programmet bygger på ideen om, at kombineret sansetab ikke behøver at betyde, at man mister selvstændighed, men at sansetabet kræver, at man omdefinerer, hvad selvstændighed indebærer for den enkelte. Kombineret sansetab betyder forandringer og udfordringer, men ikke nødvendigvis tab af livskvalitet. Afhængighed/uafhængighed baserer sig på evnen til at træffe valg og beslutninger på et godt vidensgrundlag og til at tage ansvar for eget liv (Berry et al., 2008a; Bagley, 1994).

Nøglekomponenter i programmet er social interaktion, støtte fra andre i tilsvarende situation og klar kommunikation (Bagley, 1994). Træningsprogrammet er faciliteret af to eksperter: en fagprofessionel med viden om rehabilitering og hjælpemidler og en sundhedsfaglig specialist (Berry et al., 2008a).   

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

Confident Living Program The Confident Living Program er en gruppebaseret indsats udviklet til ældre med kombineret høre- og synsnedsættelse. Deltagerne får viden om erhvervet døvblindhed, udvikler færdigheder og strategier til at kompensere for det kombinerede sansetab og får mulighed for erfaringsudveksling med ligesindede. Alt sammen med det formål at bryde isolation og højne livskvalitet. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Tildeles scoren B: Rimeligt vidensgrundlag
Metode
Tildeles scoren B: Rimeligt vidensgrundlag
Implementering
Tildeles scoren C: Begrænset vidensgrundlag
Effekt
Tildeles scoren C: Begrænset vidensgrundlag
Økonomi
Tildeles scoren D: Intet eller yderst sparsomt vidensgrundlag

Læs hele artiklen

Målgruppe

Programmet retter sig mod ældre (55+) med kombineret syns- og hørenedsættelse.

De ældre i målgruppen er karakteriseret ved, at de ikke tidligere har haft problemer med syn og hørelse, og at det kombinerede sansetab således er aldersrelateret (Berry et al., 2008a).

Kilder

Berry et al. (2008a). Confident Living Program for Senior Adults Experiencing Vision and Hearing Loss, Care Management Journals, Volume9, Issue 1

Metode

The Confident Living Program er et træningsprogram, hvor ældre med kombineret sansetab får information om deres funktionsevnenedsættelse og møder andre med lignende udfordringer.

Programmet bygger på en support group model, hvor deltagerne får mulighed for at møde og dele erfaringer med ligesindede, og hvor gruppens medlemmer støtter hinanden til et bedre liv med dobbelt sansetab (Berry et al., 2008a).  

Manualbaseret fremgangsmåde

Fremgangsmåden i programmet er beskrevet i en omfattende manual (Bagley, 1994), der består af to hoveddele.

Del 1 beskriver hele opsætningen af programmet, det vil sige krav til personale, valg af lokaliteter, udvælgelse af deltagere, materialer mv.

Del 2 beskriver selve indholdet i programmet, som er opdelt i seks moduler. Første modul er en introduktion til programmet, hvor ’scenen’ sættes og formålet gøres klart for deltagerne. Derudover får deltagerne mulighed for at definere, hvad der er svært for netop dem i forhold til det kombinerede sansetab. I andet og tredje modul er der fokus på fakta om henholdsvis synet og hørelsen, og i fjerde, femte og sjette modul fokuseres der på coping, det vil sige hvordan deltagerne bedst håndterer og lever med det kombinerede sansetab (Bagley, 1994).

Kerneelementer

Et vigtigt element i programmet er social interaktion og peer-support, dvs. støtte fra personer med samme handicap og udfordringer.

Et andet centralt element er omgivelsernes indretning. Træningen skal foregå i et trygt miljø, som i så høj grad som muligt kompenserer for det dobbelte sansetab. Dermed får deltagerne det nødvendige overskud til at arbejde med at udvikle basale færdigheder og cope med det kombinerede sansetab (Berry et al., 2008a). 

Endnu et vigtigt element er kommunikationen, som skal være så klar som muligt, så det kombinerede sansetab ikke bliver en barriere for at indgå i socialt samspil med de øvrige deltagere. Der er formuleret fem kommunikationsregler, som alle deltagere forpligter sig til at følge i løbet af de to uger, programmet varer. 

Disse regler lyder: man taler én ad gangen, man rækker hånden op inden man taler, man siger, hvem man er, inden man taler, og man gør, hvad man kan, for at optimere alles mulighed for at se og høre, så godt de kan.

Det sidste punkt indebærer, at man fx gentager det sagte, skriver ned, taler langsomt og bruger teknologi (Berry et al., 2008a)

Indhold i programmet

Deltagerne bliver i løbet af de to uger, programmet varer, introduceret til problemløsningsstrategier og praktiske færdigheder, som er afgørende for at håndtere følelsesmæssige og logistiske udfordringer ved at leve med et kombineret sansetab. Programmet giver desuden deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og udvikle konkrete strategier til at kompensere for høretabet og synstabet. Det kan fx være, hvordan man kommunikerer ved hjælp af alternative kommunikationsformer som skrivning i håndfladen, eller hvordan man bruger en kontaktperson.  Det kan også være, hvordan man laver mad på en sikker måde eller får doseret sin medicin i den rette mængde. Derudover får deltagerne konkret viden om hjælpemidler, mobility, sikkerhed, sundhed, ældrelovgivning, akuthjælp, hvilke aktører der kan yde hjælp og støtte mv. (Berry et al., 2008a).

Gennem disse aktiviteter får deltagerne et solidt vidensgrundlag om deres handicap og får samtidig udviklet og tilegnet sig praktiske færdigheder, som gør dem bedre i stand til at leve et selvstændigt og sikkert liv og til at træffe valg på et informeret grundlag (Berry et al., 2008a).  

I beskrivelsen af programmet påpeger forfatterne (Berry et al., 2008a), at det er vigtigt at holde sig for øje, at der ikke er en løsning på alt, når man får et kombineret sansetab. Det er derfor også et mål i sig selv, at deltagerne får mulighed for at dele frygt og frustrationer med andre i samme situation. Forfatterne peger også på, at mange ældre med erhvervet døvblindhed vil have tilbøjelighed til at trække sig fra sociale situationer. Det er derfor også vigtigt, at deltagerne har det sjovt og rart med hinanden. Overordnet set er målet med forløbet, at deltagerne får lyst og mod på at genoptage aktiviteter og relationer, som de har droppet på grund af deres tab af hørelse og syn ud fra en betragtning om, at socialt samvær er vigtigt for den ældres mentale og fysiske sundhed (Berry et al., 2008a).  

Kilder

Bagley, Martha (1994). Confident Living Program – Facilitator manual, Helen Keller National Centre for Youth and Adults Who are Deaf-Blind

Berry et al. (2008a). Confident Living Program for Senior Adults Experiencing Vision and Hearing Loss, Care Management Journals, Volume9, Issue 1

Implementering

The Confident Living Program tilbydes af Helen Keller National Center i USA, og er ikke afprøvet i andet regi.

Programmet i den oprindelige form vil muligvis være svært at overføre til danske forhold, da det er meget ressourcekrævende, hvis alle elementer i programmet følges. Ifølge manualen skal programmet afvikles uden for deltagernes eget hjem i et miljø, der er designet til personer med døvblindhed. Det vil kræve, at man etablerer et specialdesignet miljø, og at man samler en gruppe ældre med erhvervet døvblindhed i to uger i dette miljø.

I en artikel (Berry et al., 2008a) peger forfatterne selv på, at en udfordring ved programmet kan være, at mange ældre har det svært med at skulle være væk fra eget hjem to uger i træk og bo et fremmed sted. Forfatterne anbefaler derfor, at man kan vælge et alternativt forløb, der varer en uge og er tilpasset lokale forhold, men som stadig baserer sig på de samme grundidéer (Berry et al., 2008a).

The Confident Living Program er medtaget her, fordi indholdet måske kan anvendes i en fysisk opsætning, der er tilpasset danske forhold. Fx i et intensivt forløb, hvor ældre med samme udfordringer i relation til kombineret sansetab mødes og får indsigt i deres handicap og lærer at håndtere deres udfordringer med henblik på at øge deres selvstændighed og livskvalitet.

Implementeringen vil kræve facilitatorer med stor viden om døvblindhed og rehabilitering af ældre med erhvervet døvblindhed.   

Kilder

Berry et al. (2008a). Confident Living Program for Senior Adults Experiencing Vision and Hearing Loss, Care Management Journals, Volume9, Issue 1

Effekt

Der er ikke foretaget ekstern effektmåling af The Confident Living Program. Deltagerne evaluerer selv programmet, og disse selvevalueringer peger på at programmet viser gode resultater.

Ifølge en artikel (Berry et al., 2008a) viser adskillige selvafrapporteringer, at deltagerne tilegner sig nye færdigheder og teknikker, som bidrager til muligheden for social deltagelse og et liv på egne præmisser. Desuden peger de på at de får en positiv oplevelse, som giver en fornyet følelse af selvtillid og selvværd. Artiklens forfattere konkluderer, at support group modellen giver gode resultater i arbejdet med denne målgruppe (Berry et al., 2008a).

I en anden artikel af samme forfattere (Berry et al., 2008b) beskrives to konkrete cases, som også peger på gode resultater af programmet. I det ene tilfælde udtaler en deltager, at hun har lært at bruge forskellige hjælpemidler og er blevet bedre i stand til at kommunikere med venner. Efter at have deltaget i programmet føler hun sig desuden meget mindre isoleret og oplever, at hun har et formål med livet. I det andet tilfælde har deltageren lært at bruge hjælpemidler og lært teknikker til at lave mere sund mad. Han udtaler, at det at komme ud i samfundet har hjulpet ham til at blive mindre isoleret (Berry et al., 2008b).    

Det skal påpeges, at forfatterne til de to artikler er ansat på Helen Keller National Centre, som har udviklet og udbyder The Confident Living Program.     

Kilder

Berry et al. (2008a). Confident Living Program for Senior Adults Experiencing Vision and Hearing Loss, Care Management Journals, Volume9, Issue 1

Berry et al. (2008b). Confident Living Program for Senior Adults Experiencing Combined Vision and Hearing Loss, Age in Action, 23 (2), 1-5

Økonomi

Der er ikke foretaget beregninger på, hvad det vil koste at gennemføre The Confident Living Program i Danmark.

Prisen for et 2-ugers træningsprogram i Helen Keller Center er 1.600 US dollars. Prisen er udbudsprisen pr. deltager og siger ikke noget om, hvad programmet reelt koster at gennemføre (Berry et al., 2008a).

Kilder

Berry et al. (2008a). Confident Living Program for Senior Adults Experiencing Vision and Hearing Loss, Care Management Journals, Volume9, Issue 1

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

Confident Living Program The Confident Living Program er en gruppebaseret indsats udviklet til ældre med kombineret høre- og synsnedsættelse. Deltagerne får viden om erhvervet døvblindhed, udvikler færdigheder og strategier til at kompensere for det kombinerede sansetab og får mulighed for erfaringsudveksling med ligesindede. Alt sammen med det formål at bryde isolation og højne livskvalitet. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for indsatsen er klart beskrevet, men det er ikke helt klart, hvad inklusions- og eksklusionskriterierne for at komme med i programmet er. Inklusion i programmet baserer sig på et fagligt skøn. Manualen beskriver forskellige forhold ved rekruttering, motivation og fastholdelse i programmet. Det fremgår klart af manualen, hvilke behov hos målgruppen, indsatsen skal imødekomme. Det er også klart beskrevet, hvordan indsatsen påvirker andre forhold af målgruppens hverdag og livssituation. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Der er ikke lavet en egentlig forandringsteori for indsatsen, men forandringsteorien fremgår implicit af beskrivelsen af metoden i manualen. Det er klart beskrevet, hvilke effekter og gevinster, indsatsen tilstræber. Metoden er fra 1994, og det fremgår ikke, om og i så fald hvordan metoden er tilpasset efter aktuelt bedste viden om kombineret sansetab hos ældre. I løbet af de to uger programmet varer, monitoreres indsatsen løbende og systematisk, men opfølgning på programmet er ikke beskrevet. Indsatsens konkrete elementer er grundigt beskrevet i manualen. Det gælder både selve forløbet og de enkelte aktiviteter. Det er også beskrevet, hvilken faglig baggrund medarbejderne i programmet bør have. Organiseringen af den borgerrettede indsats og fysiske rammer er også beskrevet i manualen. Værktøjer til udvikling af målgruppens færdigheder er beskrevet, men der nævnes ikke noget om anvendelse af teknologi. Det er ikke eksplicit beskrevet, hvornår medarbejdere har mulighed for at træffe situationsspecifikke valg på baggrund af et fagligt skøn af den konkrete situation, men eftersom programmet bygger på, at deltagerne udveksler erfaringer, og at deres behov definerer indholdet, er der indbygget en vis fleksibilitet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Indsatsen vurderes ikke til at være moden til implementering i en dansk kontekst i fuld skala, da den kræver, at deltagerne rykker ind i et specialdesignet miljø i to uger. Udviklerne af programmet peger dog på, at indsatsen kan anvendes i en modereret udgave, hvor man bibeholder indholdselementerne. Det er beskrevet, hvilken administrativ organisering, som understøtter indsatsen. Væsentlige barrierer for implementering er også beskrevet, idet der peges på, at det kan være et problem, at deltagerne skal være væk fra eget hjem i to uger. Derimod er væsentlige kontekstuelle forudsætninger for indsatsens succes ikke beskrevet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Der foreligger få studier, der underbygger, at indsatsen har en positiv effekt, men denne viden bygger på selvevalueringer og er således på laveste evidensniveau. Der indgår ikke danske eller nordiske studier i vurderingen af effekten. Positive sideeffekter af indsatsen er beskrevet og dokumenteret i forbindelse med selvevalueringerne. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
I manualen fremgår det, hvilke ressourcer indsatsen kræver, idet hele set-up’et for indsatsen er nøje beskrevet. Det er dog ikke undersøgt, hvilke faktiske omkostninger, der knytter sig til indsatsen. Der er heller ikke foretaget en økonomisk evaluering af indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.