Definition

Dette tema sætter fokus på ældre med kombineret høre- og synsnedsættelse. Ældre med kombineret sansetab oplever udfordringer i forbindelse med kommunikation, informationstilegnelse og mobilitet.

Lisbet Tuxen & Lene Bakke Haga | Socialstyrelsen

I dette tema anvender vi betegnelsen ældre med kombineret sansetab eller kombineret høre- og synsnedsættelse. Det vil sige ældre, der har levet det meste af deres liv med almindelig syn og hørelse, og som sent i livet har fået en alvorlig aldersbetinget høre- og synsnedsættelse. Der er tale om funktionsnedsættelsen, som i forskningslitteratur og i praksis også omtales som erhvervet døvblindhed.

Når vi i temaet taler om ældre, har vi valgt ikke at opstille en skarp aldersafgrænsning. Hovedparten af forskningslitteraturen, som danner basis for temaet, har undersøgt personer over 65 år, men der er også flere eksempler på studier, som sætter grænsen ved 60 eller 55 år.

Døvblindhed

At være døvblind betyder ikke nødvendigvis, at man er døv og blind. Der er tale om døvblindhed, når det kombinerede sansetab giver alvorlige problemer i dagligdagen med informationstilegnelse, kommunikation og muligheden for at færdes selvstændig (Videnscentret for Døvblindblevne, 2013).

I Danmark og i de andre nordiske lande anvendes den nordiske definition af døvblindhed (Dammeyer, 2013). Dette er en funktionel definition, som er baseret på FN’s Standardregler om lige muligheder for handicappede samt WHO’s internationale klassifikationssystem, ICF, om funktionsevne, funktionshæmning og sundhed. Definitionen tager udgangspunkt i funktionelle konsekvenser af høre- og synsnedsættelsen frem for objektive målinger af syn og hørelse. En person kan således være mere funktionshæmmet i en aktivitet og mindre i en anden afhængig af personens ressourcer og ydre påvirkninger (Nordens Velfærdscenter, 2007).

Den nordiske definition:

”Døvblindhed er en specifik funktionsnedsættelse. Døvblindhed er en kombineret syns- og hørenedsættelse. Den begrænser en persons aktiviteter og forhindrer fuld deltagelse i samfundet i et sådant omfang, at det kræver, at samfundet støtter med særligt tilrettelagte servicetilbud, tilpasninger af omgivelserne og/eller tekniske hjælpemidler” (Nordens Velfærdscenter, 2007).

En uddybelse af definitionen kan læses i Nordisk vejleder om døvblindhed (Nordens Velfærdscenter, 2009). (indsæt link: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:706929/FULLTEXT01.pdf)

Medicinske og funktionelle definitioner af døvblindhed

Der er ikke konsensus internationalt om definitionen af døvblindhed. I nogle lande anvendes medicinske definitioner, som tager udgangspunkt i graden af syns- og høretab eller i diagnoser. Der er heller ikke konsensus i forskningen. Det kan give udfordringer, da det kan være problematisk at drage konklusioner på tværs af studier, når nogle er baseret på selvrapporteret høre- og synsnedsættelse, mens andre anvender kliniske målinger af syn og hørelse (Ask Larsen & Damen, 2014).

Et canadisk forskerhold (Wittich et al.) har i 2013 udarbejdet et systematisk review, hvor de gennemgår de mange definitioner, som anvendes i forskning af kombineret høre- og synsnedsættelse. De foreslår på baggrund af reviewets resultater, at kombineret sansetab (dual sensory impairment) anvendes som samlebetegnelse for ældre med høre- og synsnedsættelse, mens døvblindhed anvendes som betegnelse for personer, som har fået alvorlig kombineret høre- og synsnedsættelse i yngre alder (Wittich et al., 2013). I dette tema anvendes reviewets forslag til definition af målgruppen.

Kilder

Dammeyer, Jesper (2013). Characteristics of a Danish population of adults with acquired deafblindness receiving rehabilitation services (kan lånes gennem bibliotek.dk), The British Journal of Visual Impairment, 31(3), pp. 189 – 197.

Larsen, Flemming Ask & Damen, Saskia (2014). Definitions of deafblindness and congenital deafblindness (kan lånes gennem bibliotek.dk), Research in Developmental Disabilities, 35, pp. 2568 – 2576.

Nordens Velfærdscenter (2009). Nordisk vejleder om erhvervet døvblindhed.

Videnscentret for Døvblindblevne (2013). 1+1=3 en artikelsamling om kombineret høre- og synsnedsættelse.

Wittich, Walter et al. (2013). What´s in a name: Dual Sensory impairment or deafblindness (kan lånes gennem bibliotek.dk), The British Journal of Visual Impairment 31(3), pp. 198 – 207.

Publiceret: 31.10.2013. Sidst opdateret: 12.06.2018