Forside » Handicap » Ældre med kombineret sansetab

Ældre med kombineret sansetab

Ældre med kombineret sansetab
Ældre med kombineret sansetab

I dette tema får du viden om ældre med kombineret høre- og synsnedsættelse. Sandsynligheden for at få kombineret sansetab stiger i takt med alderen. Samtidig lever ældre stadig længere. Trods bedre medicinske behandlingsmuligheder indebærer det, at ældre med kombineret sansetab er en målgruppe i vækst.

Forskningen peger på, at ældre med kombineret høre- og synsnedsættelse har øget risiko for at udvikle depression, nedsat kognitiv funktion, lavere livskvalitet og sjældnere deltager i sociale aktiviteter sammenlignet med ældre uden sansetab. De har desuden sværere ved at klare almindelige opgaver i hjemmet (ADL), oplever oftere gangbesvær og fald og har en højere dødelighed. Det er vigtigt, at et kombineret sansetab identificeres tidligt og ikke mistolkes som almindelige aldringstegn eller begyndende demens. En tidlig rehabiliterende indsats kan sænke risikoen for kommunikative, sociale og kognitive følgevirkninger af det kombinerede sansetab.

En omfattende litteratursøgning har vist, at der kun findes ganske få teoretisk eller empirisk underbyggede metoder og indsatser rettet mod ældre med kombineret sansetab. Blandt de bedst beskrevne og erfaringsbaserede indsatser har Socialstyrelsen udvalgt to, som præsenteres her. Den ene er Livsomstilling, som er en erfaringsbaseret tilgang til arbejdet med personer med kombineret sansetab. Denne tilgang er udbredt blandt praktikere inden for området erhvervet døvblindhed i Danmark. Livsomstilling kan bidrage til at forstå de omstillingsprocesser en person med kombineret sansetab gennemgår, og dermed kvalificere arbejdet med at yde den rette støtte på det rette tidspunkt. Den anden indsats, som præsenteres – The Confident Living Program – er en gruppebaseret indsats, hvor ældre med kombineret sansetab får viden om deres handicap og øver færdigheder og strategier for at kompensere for sansetabet. Programmet er i sin oprindelige form omfattende at implementere, da de ældre samles i 14 dage uden for hjemmet i særligt indrettede omgivelser. Man kan dog overveje, om programmets indhold kan overføres til en anden fysisk opsætning, der passer til danske forhold, hvis man samtidig har øje for de fidelitetsproblemer, det giver. 

Indsatser

Livsomstilling – den rette støtte på det rette tidspunkt

Livsomstillingsmodellen er en forståelsesramme, der kan understøtte samarbejdet med personer med erhvervet døvblindhed. Modellen bidrager til at forstå den livsomstilling, en person gennemgår, når syn og hørelses svækkes. Et øget fokus på de forskellige faser i omstillingsprocessen kan være med til at sikre, at en person med kombineret sansetab får den rette støtte på det rette tidspunkt.
Baggrundsviden

Definition

Dette tema sætter fokus på ældre med kombineret høre- og synsnedsættelse. Ældre med kombineret sansetab oplever udfordringer i forbindelse med kommunikation, informationstilegnelse og mobilitet.

Målgruppen

Kombineret sansetab hos ældre kan have forskellige årsager. Hvis nedsat syn og hørelse opdages i tide, kan der iværksættes forskellige tiltag, som kan styrke den enkeltes funktionsevne og livskvalitet.

Omfang

Internationale studier viser, at knap en tredjedel af alle ældre over 80 år lever med et kombineret sansetab. Skrøbelige ældre har en forhøjet risiko. Der er en højere forekomst blandt ældre, som bor på plejehjem eller er indlagt på hospital.

Følgevirkninger

Ældre med kombineret sansetab er udsat for en række negative følgevirkninger af fysisk og psykisk karakter. De har dårligere helbred, øget risiko for depression og er mindre socialt aktive end ældre uden sansetab.

Hjælpemidler

Det findes mange hjælpemidler, der kan kompensere for et kombineret syns- og høretab hos ældre.

Opsporing og udredning

Høre- og synsnedsættelse hos ældre udvikler sig ofte over flere år og kan være svært at opdage. Der findes screeningsværktøjer, der kan anvendes af personale i pleje- og omsorgssektoren til at opspore kombineret sansetab hos ældre. Det er desuden væsentligt, at den ældres syn og hørelse bliver udredt i relevant regi.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Ældre med kombineret sansetab.