Forside » Handicap » Handicap og beskæftigelse » Indsatser » IPS – Individual Placement and Support

Vidensgrundlag

IPS – Individual Placement and SupportIndividual Placement and Support (IPS) er en principbaseret metode, som ændrer praksis for borgere, der ønsker job eller uddannelse. Disse borgere tilbydes hurtig job- eller uddannelsesplacering, støttet af en individuel tilrettet indsats ved særlig IPS-konsulent. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for IPS – Individual Placement and Support er borgere med psykiske vanskeligheder, som selv ønsker job eller uddannelse. Målgruppen har et ønske om at opnå beskæftigelse og har en ide til, hvilket slags job eller hvilken slags uddannelse der kunne være relevant. Den forskningsbaserede evidens for IPS er etableret netop i forhold til målgruppen af borgere med alvorlige psykiske vanskeligheder, hvilket omfatter diagnoser inden for spektret skizofreni og andre psykoselidelser, bipolar sindslidelse og tilbagevendende depression. IPS har i praksis vist sig at være gavnlig for andre typer af problemstillinger også. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
For IPS – Individual Placement and Support er der et nationalt og internationalt sæt af principper/kerneelementer, udgivet i en manual og testet i praksis i mange år, i mange kontekster, herunder en dansk og skandinavisk kontekst (Sverige, Norge). Metoden IPS indgår i tilgangen Supported employment. Supported employment og IPS kan ligesom supported housing og metoden CTI ses som en bevægelse væk fra den traditionelle arbejdsmåde “Train then place” til den nyere arbejdsmåde ”Place then train”. ”Place-then-train”, Supported employment og IPS er kendetegnet ved hurtig jobstart og intensiv støtte og træning på selve jobbet. IPS-metoden bygger på otte principper. Indsatsen IPS styres af uddannede IPS-konsulenter. IPS-konsulenten har meget udgående aktivitet, tager borgeren med på arbejdspladsbesøg og til møder med den ambulante psykiatri og taler med borgerens tilladelse med tidligere arbejdsgivere, familie og venner mv. Fidelitetsmåling er mulig gennem hele indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
Ved implementeringen af IPS er det muligt at måle, hvor metodetrofast praksis er, ved en såkaldt fidelitetsmåling. Her kan der anvendes et særligt fidelitetsskema. Manualen til implementering beskriver også, hvad der skal til i forhold til organisering og kapacitetsopbygning. Det bliver detaljeret beskrevet, hvordan borgeren bliver mødt af den samme konsulent, hvordan IPS-konsulenten, kommunen eller regionen tager afsæt i den enkelte borgers drømme, og hvordan fagpersonen interesserer sig specifikt for, hvilket job og hvilken uddannelse borgeren drømmer om. Folk skal således være personligt motiverede. Førende danske IPS-kommmuner, fx Hjørring – laver systematisk IPS-fidelitetsmålinger én gang årligt. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren A.
Effekt
Der er stærk international evidens for, at IPS er væsentligt mere effektiv end traditionel arbejdstræning, når man måler på målgruppens tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. I 2008 blev IPS RCT-testet og sammenlignet med traditionelle træningsenheder af høj kvalitet i seks europæiske lande. Undersøgelsen viste, at IPS-støttede borgere havde dobbelt så stor sandsynlighed for ansættelse (55 pct. ift. 28 pct.) og fastholdt jobbet signifikant længere, end borgere der ikke fik støtte gennem IPS. Der er også stærke, nyere studier fra en skandinavisk kontekst (Danmark, Sverige og Norge). Det danske RCT-studie er solidt underbygget. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren A.
Økonomi
En dansk sundhedsøkonomisk analyse fra 2021 viser, at borgere, som fik tilbudt IPS og IPSE (IPS suppleret med træning i kognitive og sociale færdigheder), kom signifikant mere i ordinær beskæftigelse eller uddannelse over den 18-måneders opfølgningsperiode. Derudover opnåede de to grupper en statistisk signifikant samfundsøkonomisk besparelse på 71.562 kr. (IPS sammenlignet med standardindsats) og 54.660 kr. (IPSE sammenlignet med standardindsats). På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren A.