Forside » Handicap » Handicap og beskæftigelse » Indsatser » Supported Employment

Vidensgrundlag

Supported EmploymentSupported Employment (SE) er en tilgang til at støtte borgere med handicap i at opnå og fastholde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Tilgangen har vist sig virksom i forhold til at hjælpe borgere med forskellige handicap i beskæftigelse. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for SE er borgere med kommunikationshandicap, fysiske handicap og kognitive handicap. Indsatsen er blevet afprøvet for borgere med forskellige former for handicap og har vist sig virksom i forhold til at hjælpe borgere med autismespektrum og rygskader i beskæftigelse. Det fremgår ikke, hvilke undergrupper SE er virksom for, og om der er nogle undergrupper, den er mere virksom for end andre. Det er ikke beskrevet, hvordan deltagerne er blevet visiteret til deltagelse i programmet. Det er klart beskrevet, at indsatsen har til formål at hjælpe målgruppen i beskæftigelse. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
SE er en tilgang snarere end en metode/indsats og vurderingen af vidensgrundlaget bag SE er dermed foretaget ud fra at det er en tilgang, der vurderes. SE er sammensat af en række forskellige elementer, som tilpasses de lokale forhold. Der er dog en række fælles elementer og lignende faser, der går igen i beskrivelserne. Der foreligger klare beskrivelser af de væsentlige elementer og SE bygger på teoretiske antagelser om, at arbejdspladsen er det bedste sted at lære at udføre et arbejde og at motivation er væsentlig for at deltage i programmet. Det er beskrevet hvilke faglige og personlige kompetencer konsulenterne bør besidde. Der er imidlertid ikke en fast skabelon for tilgangen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
SE er ikke implementeret i dansk kontekst, men er afprøvet og har vist sig virksom i Sverige. Der eksisterer implementeringsevalueringer af IPS, der har en anden målgruppe end SE, mens der ikke er gennemført deciderede implementeringsevalueringer af SE. Der kan imidlertid af beskrivelserne af SE udledes nogle forhold, som er af betydning for implementering; blandt andet forhold på institutions/forvaltningsniveau og på konsulentniveau. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Der er gennemført tre undersøgelser af effekterne af SE, hvoraf den ene undersøgelse er svensk, mens de to øvrige er amerikanske. Den ene amerikanske undersøgelse er et randomiseret, kontrolleret forsøg mens det andet er et kohortestudie. Det svenske studie er et kvasieksperiment. Undersøgelserne vurderes til at være valide og alle tre undersøgelser udviser signifikant positive effekter på beskæftigelse. Deltagerantallet i undersøgelserne er ikke højt. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Der er kun foretaget økonomiske analyser af SE i en amerikansk kontekst. Disse analyser viser, at der er samfundsøkonomiske gevinster ved SE i en amerikansk kontekst, men at disse også afhænger af lokale forhold. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.