Forside » Handicap » Handicap og beskæftigelse » Indsatser » Pre-Employment Programme: Et beskæftigelsesprogram for borgere med alvorlig synsnedsættelse

Vidensgrundlag

Pre-Employment Programme: Et beskæftigelsesprogram for borgere med alvorlig synsnedsættelsePre-Employment Programme (PEP) er et beskæftigelsesrettet program, der har til formål at hjælpe borgere med alvorlig synsnedsættelse i beskæftigelse. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for PEP er borgere med alvorlig synsnedsættelse uden beskæftigelse eller med meget sporadisk beskæftigelse. Deltagerne i programmet vurderes at have mulighed for at komme i beskæftigelse. Det er ikke beskrevet, hvordan deltagerne er blevet visiteret til deltagelse i programmet, eller hvilken baggrund de lokale rehabiliteringskonsulenter, der visiterede dem, har. Det er klart beskrevet, at indsatsen har til formål at hjælpe målgruppen i beskæftigelse. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
PEP er et struktureret intensivt læringsforløb bestående af 15 moduler. Aktiviteterne i PEP og de 15 moduler er beskrevet, ligesom det er beskrevet, at instruktørerne skal have synsfaglige kompetencer fra uddannelse og praksis. PEP er begrundet i antagelser, der udgør en implicit forandringsteori. Det er i artiklen beskrevet, hvor metoden skal tilpasses på det individuelle niveau. Det ikke er beskrevet, hvilket indhold der er i den todages uddannelse, instruktørerne modtager forud for kurset. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Metoden er udviklet i USA og afprøves i Danmark (2017-2020), dog endnu uden velbeskrevede implementeringserfaringer. Der kan imidlertid af beskrivelserne af metoden udledes nogle forhold, som er af betydning for implementering af programmet; herunder at programmet skal gennemføres af tværfaglige teams, og at der skal være mulighed for individuel støtte til deltagerne. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
To studier samt danske erfaringer fra afprøvningen (2017-2020) er udført som en før-/eftermåling, hvor deltagerne ved deltagelse i kurset og et antal måneder efter kurset er blevet spurgt til deres beskæftigelsessituation. Udvikleren af PEP medvirkede ved en af evalueringerne. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der er ved den systematiske litteratursøgning ikke fremkommet oplysninger om de økonomiske omkostninger forbundet med PEP eller om de økonomiske outcomes af PEP. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.