Forside » Handicap » Handicap og beskæftigelse » Indsatser » Pre-Employment Programme: Et beskæftigelsesprogram for borgere med alvorlig synsnedsættelse

Pre-Employment Programme: Et beskæftigelsesprogram for borgere med alvorlig synsnedsættelse

Pre-Employment Programme (PEP) er et beskæftigelsesrettet program, der har til formål at hjælpe borgere med alvorlig synsnedsættelse i beskæftigelse. Programmet er bygget op omkring et intensivt læringsforløb, hvor deltagerne gennem afklaring, træning og udvikling kan tilegne sig viden og kompetencer, der kan bringe dem i beskæftigelse.

Bent Nygaard | Socialstyrelsen

Evalueringer af programmet viser, at PEP er virksomt i forhold til at hjælpe deltagerne i beskæftigelse (McMahon et al., 2013; Wittich et al., 2013). Evalueringerne viser, at et flertal af deltagerne ved opfølgning har opnået beskæftigelse (fuldtid og deltid) eller er blevet afklaret i forhold til, hvilke personlige og faglige kompetencer de skal have styrket, for at komme nærmere beskæftigelse.

PEP er udviklet til voksne borgere med alvorlig synsnedsættelse, der enten er helt uden beskæftigelse eller kun er i beskæftigelse sporadisk. Programmet giver deltagerne viden om arbejdsmarkedet og dets muligheder samt karriereplanlægning og jobsøgningsprocessen.  Herudover trænes deltagerne i udformningen af CV og ansøgninger samt digitale og kommunikative kompetencer, herunder træning af jobinterview.                              

Et struktureret læringsforløb i 15 moduler

PEP er udviklet og afprøvet i Maine i USA og Quebec i Canada som et beskæftigelsesrettet tilbud for målgruppen. Programmet er endnu ikke introduceret i Danmark, men er blevet implementeret eller er under implementering i England, Skotland, Australien og New Zealand.

PEP er et struktureret, intensivt læringsforløb bestående af 15 endags moduler i tæt forlængelse af hinanden, eksempelvis over tre uger. Deltagerne undervises i en mindre samlet gruppe på omkring ti borgere.

Formålet med PEP er at skabe et læringsmiljø for borgere med alvorlige synsnedsættelser, hvor de kan (Wolffe & Cheddie, 2011):

 • Afklare, hvilken viden og kompetencer de kan tilbyde mulige arbejdsgivere.
 • Udvikle problemløsningskompetencer, digitale kompetencer og kommunikative kompetencer, der vil gøre det muligt for dem at komme i beskæftigelse og udvikle relationer på arbejdspladsen.
 • Udforske karrieremuligheder.
 • Træne jobsøgning, herunder udarbejdelse af ansøgninger og CV samt gennemførelse af jobinterview.
 • Træne og modtage feedback på deres personlige og sociale kompetencer i et simuleret arbejdsmiljø.
 • Drage fordel af støtte fra erfarne instruktører, der har forståelse for, hvordan det er at arbejde uden syn eller med nedsat synsevne.

Undervisningen og træningen i programmet forestås af et tværfagligt team af fagpersoner, såsom jobkonsulenter, synskonsulenter og HR-konsulenter eller anden arbejdsgiverrepræsentant. Instruktørerne i de tværfaglige teams skal besidde forskellige kompetencer inden for beskæftigelsesområdet og synsområdet, herunder synsfaglige kompetencer fra uddannelse og praksis. Derudover deltager instruktørerne i et to-dags introduktionsforløb forud for programmets igangsættelse. Der er udarbejdet manualer for programmet og dets moduler, der er frit tilgængelige i engelsksprogede versioner.

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

Pre-Employment Programme: Et beskæftigelsesprogram for borgere med alvorlig synsnedsættelsePre-Employment Programme (PEP) er et beskæftigelsesrettet program, der har til formål at hjælpe borgere med alvorlig synsnedsættelse i beskæftigelse. Programmet er bygget op omkring et intensivt læringsforløb, hvor deltagerne gennem afklaring, træning og udvikling kan tilegne sig viden og kompetencer, der kan bringe dem i beskæftigelse. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi

Læs hele artiklen

Målgruppe

Målgruppen for PEP er voksne med alvorlig synsnedsættelse uden beskæftigelse eller med meget sporadisk beskæftigelse. Målgruppen har ikke yderligere funktionsnedsættelser og har kun ledighed som problem udover synsnedsættelse.

Alvorlig synsnedsættelse er blindhed og stærkt svagsynethed forårsaget af medfødte eller erhvervede synsfunktionsnedsættelser. Borgere med alvorlig synsnedsættelse har en lav beskæftigelsesgrad, og de er løbende udfordret i at tilpasse sig teknologiske og organisatoriske omstillinger på arbejdspladsen. En dansk undersøgelse fra 2010 viste, at kun omkring 19 pct. af de 18-64-årige borgere med alvorlig synsnedsættelse, var selvforsørgende. Videre er antallet af borgere med synsnedsættelse, der gennemfører en uddannelse, faldende (Bengtsson et al., 2010), samtidig med, at der er en stærk sammenhæng mellem uddannelsesniveau og beskæftigelsessandsynlighed for borgere med handicap (Larsen & Høgelund, 2014).

Der er foretaget to evalueringer af PEP, og de i alt 22 deltagere, der gennemførte programmet i de to evalueringer, havde forinden været uden arbejde i en længere periode eller havde ikke tidligere været i lønnet arbejde. Deltagerne var alle af deres rehabiliteringskonsulenter vurderet til at have mulighed for at kunne komme i beskæftigelse og til at kunne fungere uden konstant støtte fra jobkonsulenter, personlige assistenter, sygeplejersker m.fl. Det gælder dog for alle deltagerne, at de blev vurderet til at have behov for støtte, for at komme i beskæftigelse (McMahon et al., 2013; Wittich et al., 2013). Deltagelse i programmet var frivilligt, og alle deltagerne var motiverede for at deltage i programmet og for at komme i beskæftigelse.

Deltagerne havde varierende uddannelsesbaggrund, men hovedparten havde som minimum en afsluttet ungdomsuddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Deltagerne varierede i alder fra 18 til 60 år, og der var seks kvinder og 16 mænd, der gennemførte forløbet. De var blevet visiteret til PEP af deres lokale rehabiliteringskonsulenter (McMahon et al., 2013; Wittich et al., 2013).

For deltagerne i begge evalueringer gjaldt, at de havde modtaget eller fortsat modtog synsrehabiliterende støtte. Deltagelsen i PEP var et yderligere tilbud målrettet forberedelse til beskæftigelse ud over den rehabilitering, som deltagerne ellers modtog (McMahon et al., 2013; Wittich et al., 2013).

Den blinde eller svagsynede borger vil ofte have behov for anden støtte både før og efter et eventuelt PEP-forløb. PEP vil oftest være et supplement til den indsats, der allerede ydes, og der vil være behov for synsfaglig indsats i forhold til opsporing og tilpasning af praktikplads eller arbejdsplads både før og efter forløbet.

PEP indeholder således kun dele af den samlede indsats, der kan være behov for, hvis det skal sikres, at borgeren er arbejdsmarkedsparat. Som det fremgår af baggrundsartiklen om faktorer på forvaltningsniveau med betydning for beskæftigelse, kan det være afgørende, at borgere med alvorlig synsnedsættelse har fået en grundig udredning og vurdering af støttebehov forud for virksomhedsplaceringen. Dette gør sig også gældende i forhold til deltagelse i PEP. Både for at borgeren selv forstår betydningen af sit handicap og hvordan det påvirker dennes arbejdsevne, men også for at borgeren kan få tildelt de nødvendige handicapkompenserende ydelser og andre nødvendige støtteforanstaltninger. For at kunne deltage i PEP, er det for eksempel en forudsætning, at borgeren kan deltage i undervisningen, læse materialer, bruge notatapparat og udarbejde skriftligt materiale som ansøgning og CV. I rapporten Ny Praksis - afslutningsrapport om projektets erfaringer og læring fra Institut for blinde og svagsynede er der i bilag 2 skitseret, hvad en blind eller svagsynet borger realistisk skal mestre, for at være parat til at sigte mod ansættelse i ordinær beskæftigelse (Plagborg & Fasmer, 2013).

Læs om Faktorer på forvaltningsniveau med betydning for beskæftigelse

Som det fremgår af baggrundsartiklen om faktorer på borgerniveau med betydning for beskæftigelse kan der for mennesker med handicap være behov for, at der arbejdes med udviklingen af borgerens identitet samt personlige og sociale kompetencer. Manglende eller ringe mulighed for deltagelse i uddannelse, beskæftigelse og øvrige samfundsaktiviteter kan betyde, at det for borgere med alvorlige synsnedsættelser er svært at udvikle sociale kompetencer, hvilket kan udgøre en barriere for, at arbejdsfastholdelse kan lykkes. Ligeledes er borgerens tiltro til at kunne magte det, der skal til, for at komme ud af ledigheden, af stor betydning for mulighederne for at komme i beskæftigelse. Manglende selvtillid og selvværd kan betyde at borgeren identificerer sig væk fra arbejdsmarkedet, frem for at tro på, kæmpe for og ønske at komme i arbejde.  

Læs om Faktorer på borgerniveau med betydning for beskæftigelse

Træning af både sociale og personlige kompetencer indgår således også som en del af PEP. PEP skal dog samtidig anskues som et supplement til den indsats, der allerede ydes, og der vil være behov for synsfaglig indsats og støtteforanstaltninger i forhold til opsporing og tilpasning af praktikplads eller arbejdsplads både før og efter forløbet.

Kilder

Bengtsson, Steen et al. (2010), Blinde og stærkt svagsynede. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Larsen, Malene Rode & Høgelund, Jan (2014). Handicap, uddannelse og beskæftigelse. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

McMahon, John M. et al. (2013). Maine’s Employability Skills Program, Journal of Visual Impairment & Blindness, 107(6), pp. 515 – 522.

Plagborg, Lise & Fasmer, Marie (2013). Ny Praksis - Afslutningsrapport om projektets erfaringer og læring. Institut for Blinde og svagsynede.

Wittich, Walter et al. (2013). Development and Adoption of an Employment-Integration Program for People Who Are Visually Impaired in Quebec, Canada, Journal of Visual Impairment and Blindness, 107(6), pp. 481 -495.

Metode

PEP har fokus på at skabe et læringsmiljø, hvor deltagerne gennem afklaring, træning og udvikling kan tilegne sig viden og kompetencer, der kan bringe dem i beskæftigelse.

PEP er udviklet og afprøvet i Maine i USA og Quebec i Canada som et beskæftigelsesrettet tilbud for målgruppen. Programmet er endnu ikke introduceret i Danmark, men er blevet implementeret eller er under implementering i England, Skotland, Australien og New Zealand.

PEP er et struktureret, intensivt læringsforløb bestående af 15 moduler, oftest af en dags varighed, der ligger i tæt forlængelse af hinanden, eksempelvis over tre uger. Deltagerne undervises i en mindre samlet gruppe på omkring ti, med deltagelse af ekstra instruktører. Udformningen af programmet indebærer, at deltagerne samles på en lokation, hvor der er mulighed for undervisning i grupper og individuelt. Her modtager deltagerne undervisning og træning, der skal hjælpe dem med at komme i beskæftigelse.

Formålet med PEP er at skabe et læringsmiljø for borgere med alvorlige synsnedsættelser, hvor de kan (Wolffe & Cheddie, 2011):

 • Afklare, hvilken viden og kompetencer de kan tilbyde mulige arbejdsgivere.
 • Udvikle problemløsningskompetencer, digitale kompetencer og kommunikative kompetencer, der vil gøre det muligt for dem at komme i beskæftigelse og udvikle relationer på arbejdspladsen.
 • Udforske karrieremuligheder.
 • Træne jobsøgning, herunder udarbejdelse af ansøgninger og CV og gennemførelse af jobinterview.
 • Træne og modtage feedback på deres personlige og sociale kompetencer i et simuleret arbejdsmiljø.
 • Drage fordel af støtte fra erfarne instruktører, der har forståelse for, hvordan det er at arbejde uden syn eller med nedsat synsevne.

Forskellige fagpersoner, såsom jobkonsulenter, synskonsulenter og HR-konsulenter eller anden arbejdsgiverrepræsentant, der sammen udgør et tværfagligt team, står for undervisningen og træningen i programmet. De 15 moduler kan overordnet inddeles i tre faser:

 1. Introduktion til programmet og undervisning i arbejdsmarkedet og dets muligheder.
 2. Undervisning i og arbejde med karriereplanlægning og jobsøgningsproces.
 3. Udformning af CV og ansøgninger samt træning i digitale og kommunikative kompetence, herunder træning af jobinterview.

Selvom undervisningen hovedsageligt foregår i en gruppe, har deltagerne individuelle behov og mulighed for individuel støtte fra relevante fagpersoner undervejs (Wolfe & Cheddie, 2011; McMahon et al., 2013; Wittich et al., 2013). Hensigten er herigennem at deltagerne lærer om arbejdsmarkedet, bliver afklarede i forhold til karrieremuligheder og får styrket relevante kompetencer. Alle borgerne, der deltog i PEP, havde behov for individuel støtte  for at kunne komme i beskæftigelse.

Borgerne er i centrum i PEP. Det vil sige, at de deltager aktivt i modulerne og udfører eventuelle opgaver, mens instruktørerne er facilitatorer, der støtter, når det er nødvendigt. Programmet gennemføres som en simuleret arbejdssituation med faste mødetider, planlagte pauser, individuelle og fælles opgaver samt deadlines. I hvert modul monitoreres deltagernes resultater, så både deltagerne og instruktørerne får feedback på udviklingen. Gennem programmet møder deltagerne ligestillede og programmet giver mulighed for skabelse af netværk.

De deltagende instruktører skal have synsfaglige kompetencer fra uddannelse og praksis, og derudover deltager instruktørerne i et to-dags introduktionsforløb forud for programmets igangsættelse. Der er udarbejdet manualer for programmet og dets moduler, der er frit tilgængelige i engelsksprogede versioner. Manualerne er tilgængelige i PDF eller Word-dokumenter, så de er tilgængelige for blinde deltagere, som anvender skærmlæsere og egnet til punktskrift og print. Uddelingskopier med grafik er tilgængelige og egnede til produktion i print eller punktskrift.

I PEP indgår også, efter læringsforløbet er overstået, opfølgende telefonmøder op til et år efter, der skal medvirke til at støtte og strukturere deltagernes jobsøgningsproces (McMahon et al., 2013).

Kilder

McMahon, John M. et al. (2013). Maine’s Employability Skills Program, Journal of Visual Impairment & Blindness, 107(6), pp. 515 – 522.

Wittich, Walter et al. (2013). Development and Adoption of an Employment-Integration Program for People Who Are Visually Impaired in Quebec, CanadaJournal of Visual Impairment and Blindness, 107(6), pp. 481 -495.

Wolffe, Karen E., & Cheddie, Stephanie (2011). Pre-employment programme module overviews for trainers working with blind and partially sighted people. Royal National Institute for the Blind.


Implementering

PEP stiller krav til visiteringen af deltagere samt kompetencerne hos de udførende fagpersoner, der skal gennemgå et todages introduktionsforløb.

PEP er udviklet og afprøvet i Maine i USA og Quebec i Canada som et beskæftigelsesrettet tilbud for målgruppen. Programmet er blevet implementeret eller er under implementering i England, Skotland, Australien og New Zealand.

PEP har ikke været implementeret i Danmark. På baggrund af undersøgelser af PEP (McMahon et al., 2013, Wittich et al., 2013), kan der peges på nogle forhold, der har betydning for implementeringen af programmet:

 • Der skal etableres tværfaglige teams bestående af blandt andet jobkonsulenter, HR-konsulenter og synskonsulenter specialiseret inden for punktskrift/læsning, orientering og mobilitet, hjælpemidler og almindelig daglig levevis. Instruktørerne i de tværfaglige teams skal besidde forskellige kompetencer inden for synsområdet og beskæftigelsesområdet.
 • Borgere med alvorlig synsnedsættelse udgør en lille gruppe, og det er nødvendigt at borgere visiteres til PEP. Visitering af borgere til PEP forudsætter et samarbejde med synsfaglige specialister og eventuelt et samarbejde med et større nationalt eller regionalt rehabiliteringscenter for borgere med synsnedsættelse.
 • Målgruppen er meget heterogen med hensyn til graden af funktionsnedsættelse, alder, køn, uddannelsesniveau og arbejdserfaring, og der skal derfor være instruktører til stede, der kan yde individuel støtte til deltagerne.

I en dansk kontekst foregår den beskæftigelsesrettede indsats i den lokale beskæftigelsesforvaltning og ofte i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med synsfaglige specialindsatser. Elementerne fra PEP vil i de kommuner, hvor der er etableret tværfaglige og tværregionale synstilbud, være indeholdt i det lokale tilbud. Hvis PEP etableres som et tværkommunalt tilbud, er det derfor vigtigt, at det gøres i et tæt samarbejde med den kommunale synsrådgivning, som har overblik over målgruppen og dens udfordringer, ligesom det er vigtigt, at det gøres i respekt for de lokale systemer og lovgivningsmæssige rammer. I dansk kontekst kan det yderligere være en udfordring at samle borgere med synshandicaps på tværs af kommuner til en fælles holdstart, da der skal samarbejdes med mange forskellige kommunale praksisser.    

Kilder

McMahon, John M. et al. (2013). Maine’s Employability Skills Program, Journal of Visual Impairment & Blindness, 107(6), pp. 515 – 522.

Wittich, Walter et al. (2013). Development and Adoption of an Employment-Integration Program for People Who Are Visually Impaired in Quebec, Canada, Journal of Visual Impairment and Blindness, 107(6), pp. 481 -495.

 

Effekt

To evalueringer af PEP viser, at et flertal af deltagerne ved opfølgning har opnået beskæftigelse (fuldtid og deltid) eller er blevet afklaret i forhold til, hvilke personlige og faglige kompetencer de skal have styrket, for at komme nærmere beskæftigelse.

Begge evalueringerne er gennemført som en før-efter måling, hvor deltagerne ved deltagelse i PEP og et antal måneder derefter blev spurgt til deres beskæftigelsessituation.

I den ene evaluering indgik to kohorter, hvor resultaterne for den ene kohorte blev evalueret seks og 18 måneder efter programmets afslutning, mens resultaterne for den anden kohorte blev evalueret seks og 12 måneder efter programmets afslutning. I den første kohorte var to af syv deltagere i ordinær beskæftigelse, mens to andre var i jobtræning eller praktik seks måneder efter programmets afslutning. Ved evalueringen 18 måneder efter programmet var seks ud af de syv deltagere i beskæftigelse – tre i fuldtidsjob og tre i deltidsjob. Den sidste var under uddannelse (McMahon et al., 2013).

I den anden kohorte var en af syv deltagere selvstændig, mens en var i praktik seks måneder efter programmets afslutning.  De øvrige var enten under uddannelse eller jobsøgende, mens en havde besluttet, ikke at ville søge beskæftigelse (McMahon et al., 2013). 12 måneder efter programmets afslutning var to af de syv deltagere i programmet i beskæftigelse. De øvrige fem deltagere var i gang med kompetenceudvikling eller havde besluttet ikke at ville søge beskæftigelse. I evalueringen forklares den anden kohortes dårligere resultater med, at de ledige i denne kohorte havde været ledige i længere tid end deltagerne i første kohorte, og at de boede steder, hvor beskæftigelsesmulighederne var begrænsende og selvstændig transport en stor udfordring (McMahon et al., 2013).

Den anden evaluering af PEP viste, at ud af de otte deltagere i programmet var to i fuldtidsbeskæftigelse, mens tre var i deltidsbeskæftigelse otte måneder efter programmets afslutning. Tre af de øvrige var under uddannelse og/eller jobsøgende, mens en hverken var i beskæftigelse eller under uddannelse (Wittich et al., 2013).

I begge projekterne oplevede deltagerne, at de blev afklarede i forhold til deres jobmuligheder og karrierer samt at de fik styrket deres digitale kompetencer og deres jobsøgningskompetencer. En del af deltagerne kom i beskæftigelse efter deltagelse i programmet. Deltagerne i programmet havde brug for støtte, men for de færreste førte det til, at de kom i beskæftigelse med det samme.

Evalueringerne indikerer dermed, at det meget strukturerede læringsforløb i programmet, det tværdisciplinære samarbejde, den løbende monitorering, systematisk opfølgning samt afklaring og udvikling af den enkelte deltagers kompetencer og karriereforventninger, er elementer, som kan medvirke til at hjælpe borgere med alvorlig synsnedsættelse i at opnå beskæftigelse.

Kilder

McMahon, John M. et al. (2013). Maine’s Employability Skills Program, Journal of Visual Impairment & Blindness, 107(6), pp. 515-522.

Wittich, Walter et al. (2013). Development and Adoption of an Employment-Integration Program for People Who Are Visually Impaired in Quebec, Canada, Journal of Visual Impairment and Blindness, 107(6), pp. 481-495.

Økonomi

Der er ikke oplysninger om økonomien vedrørende PEP, men programmet og tilknyttede manualer er frit tilgængelige.

En implementering af programmet vil medføre udgifter på følgende områder:

 • Oversættelse og tilpasning af programmet til aktuelle nationale forhold og sprog.
 • Opkvalificering af personalet og udgifter til timer.
 • Udgifter til lokaler, hvor PEP afholdes.
 • Dækning af omkostninger for deltagere i PEP. 

Hvor meget ved vi om indsatsen ?

Pre-Employment Programme: Et beskæftigelsesprogram for borgere med alvorlig synsnedsættelsePre-Employment Programme (PEP) er et beskæftigelsesrettet program, der har til formål at hjælpe borgere med alvorlig synsnedsættelse i beskæftigelse. Programmet er bygget op omkring et intensivt læringsforløb, hvor deltagerne gennem afklaring, træning og udvikling kan tilegne sig viden og kompetencer, der kan bringe dem i beskæftigelse. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for PEP er borgere med alvorlig synsnedsættelse uden beskæftigelse eller med meget sporadisk beskæftigelse. Deltagerne i programmet vurderes at have mulighed for at komme i beskæftigelse. Det er ikke beskrevet, hvordan deltagerne er blevet visiteret til deltagelse i programmet eller hvilken baggrund, de lokale rehabiliteringskonsulenter, der visiterede dem, har. Det er klart beskrevet, at indsatsen har til formål at hjælpe målgruppen i beskæftigelse. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
PEP er et struktureret intensivt læringsforløb bestående af 15 moduler. Aktiviteterne i PEP og de 15 moduler er beskrevet, ligesom det er beskrevet, at instruktørerne skal have synsfaglige kompetencer fra uddannelse og praksis. PEP er begrundet i antagelser, der udgør en implicit forandringsteori. Det er i artiklen beskrevet, hvor metoden skal tilpasses på det individuelle niveau. Det ikke er beskrevet, hvilket indhold der er i den todages uddannelse instruktørerne modtager forud for kurset. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Metoden er udviklet i USA og er ikke afprøvet i Danmark eller i Skandinavien, og det fremgår ikke, om den matcher det danske beskæftigelsessystem. Der kan imidlertid af beskrivelserne af metoden udledes nogle forhold, som er af betydning for implementering af programmet; herunder at programmet skal gennemføres af tværfaglige teams og at der skal være mulighed for individuel støtte til deltagerne. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Argument for vurdering: Der foreligger to studier, der undersøger effekten af indsatsen. Begge studier er udført som en før-efter måling, hvor deltagerne ved deltagelse i kurset og et antal måneder efter kurset er blevet spurgt til deres beskæftigelsessituation. I alt gennemførte 22 borgere kurset i de to studier. Udvikleren af PEP medvirkede ved en af evalueringerne. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der er ved den systematiske litteratursøgning ikke fremkommet oplysninger om de økonomiske omkostninger forbundet med PEP, eller om de økonomiske outcomes af PEP. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.