Forside » Handicap » Handicap og beskæftigelse » Indsatser » Betaprojektmodellen

Vidensgrundlag

BetaprojektmodellenBetaprojektmodellen er udviklet og afprøvet i det svenske Betaprojekt. Modellen sætter rammerne for tværfagligt samarbejde med henblik på arbejdsrettet rehabilitering af mennesker med handicap, stofmisbrugere og andre udsatte grupper.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for Betaprojektmodellen er ikke præcist defineret, men beskrevet som mennesker med handicap og/eller sociale problemstillinger, der har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det er sagsbehandlere i relevante forvaltninger, der indstiller borgere – hvilke støtteredskaber, sagsbehandlerne anvender, er ikke konkret beskrevet, der er ikke et konkret screeningsværkstøj. Forhold vedr. rekruttering, motivation og fastholdelse er relativt velbeskrevet, ligesom det også fremgår tydeligt, hvilket behov indsatsen i rehabiliteringsteamet skal opfylde. I forskningsrapporten for projektet er borgernes syn på og tilfredshed med indsatsen relativt velbeskrevet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren C.
Metode
Der er ikke udarbejdet en egentlig forandringsteori for indsatsen, men en forandringsteori fremgår implicit af beskrivelsen. Forandringsteorien virker velfunderet, den er sammenhængende og logisk. Det fremgår tydeligt, hvilken effekt der ønskes af indsatsen, nemlig en afklaring af borgerens muligheder for at komme i beskæftigelse eller alternativt indstilles til pension. Metoden er afprøvet i forskningssammenhæng på 51 borgere med to matchende kontrolgrupper. Der blev lavet follow up, således at der er data for en periode på 6 år. Det skal pointeres, at forskningen er udført i slutningen af 1990’erne. Indsatserne i sagsforløbet er beskrevet klart, mens sagsbehandlernes faglige baggrund og arbejdsområder er beskrevet kort. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Betaprojektmodellen er udviklet i Sverige i 1990’erne og implementeret i svensk(e) kommune(r). Der er ingen kendte danske erfaringer med modellen, men den danske model for rehabiliteringsteams har visse lighedspunkter med Betaprojektmodellen. Det er i rapporten fra projektet beskrevet hvilke krav, der er til implementering af modellen, herunder hvilke forudsætninger der kræves, blandt andet i form af ledelsesmæssig opbakning og grundigt kendskab til hinandens fagområder og kompetencer. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Betaprojektmodellen er blevet afprøvet i et forsøg i en svensk kommune i 1990’erne. Forsøget strakte sig over to år med efterfølgende follow up over fire år. Der var to matchende kontrolgrupper. 51 borgere gennemførte projektet. Signifikant flere borgere, der deltog i Betaprojektmodellen, kom i beskæftigelse sammenlignet med borgere, der modtog andre arbejdsrelaterede rehabiliteringsindsatser (26 borgere i Betaprojektforløbet, hhv. 19 og 20 i de to matchende kontrolgrupper). Forskningsprojektet er grundigt beskrevet i forskningsrapport samt efterfølgende artikler i international faglitteratur. Der er ikke gennemført yderligere forskningsstudier af metoden senere. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Det er kort beskrevet, hvilke ressourcer, der skal anvendes ved benyttelse af Betaprojektmodellen. Det fremgår, at det ikke er muligt at vurdere om modellen vil betyde øgede omkostninger, når den først er implementeret. Men det fremgår af forskningsrapporten og efterfølgende artikler, at i og med flere kommer i beskæftigelse, så er der en besparelse på de sociale ydelser ud fra en samfundsøkonomisk betragtning. For de borgere, der kommer i