Forside » Handicap » Handicap og beskæftigelse

Handicap og beskæftigelse

Handicap og beskæftigelse
Handicap og beskæftigelse

I dette tema får du viden om beskæftigelse på handicapområdet og indsatser, der har vist positiv effekt i forhold til at mennesker med handicap opnår eller fastholder beskæftigelse. Beskæftigelse på handicapområdet er, med undtagelse af beskyttet beskæftigelse, et anliggende for Beskæftigelsesministeriet, og indsatserne er typisk forankret i kommunale jobcentre. En række reformer af beskæftigelsesområdet kræver tværfaglige indsatser, hvor det beskæftigelsesmæssige mål understøttes af sociale samt sundheds- og uddannelsesmæssige indsatser.

National forskning viser, at en tæt sammenhæng mellem de sociale indsatser og de beskæftigelsesindsatser, en borger modtager, er en god løsning, for ved at koordinere de sociale og beskæftigelsesrettede indsatser i et parallelt forløb kan effekten af begge indsatser styrkes. Dels kan de sociale indsatser virke beskæftigelsesfremmende for borgeren og dels kan beskæftigelse være en vigtig del af selve den sociale indsats. Temaet præsenterer derfor tre indsatser: Betaprojekt-modellen, Supported Employment og Pre-Employment Programme, der enten forudsætter eller muliggør, at en social indsats indgår i beskæftigelsesindsatsen.

I første kvartal af 2014 havde 600.000 danskere i den erhvervsaktive alder et handicap eller et længerevarende helbredsproblem. Blandt disse var den sæsonkorrigerede beskæftigelsesandel på 43 pct. i 2014 mod 77 pct. blandt personer uden handicap. Arbejdsløshed kan føre til et forringet helbred, en øget dødelighed og en øget risiko for psykiske lidelser. Arbejdsmarkedsdeltagelsen vil typisk fremme andre typer for samfundsdeltagelse, en bedre økonomi og udgøre en samfundsøkonomisk gevinst.

Den præsenterede viden er baseret på en omfattende søgning i nationale, nordiske og internationale databaser foretaget sommeren 2015. Målgruppen for temaet om Handicap og beskæftigelse er kommunale beslutningstagere, ledere og fagpersoner. Med temaet ønsker Socialstyrelsen at formidle viden, som kan danne baggrund for den kommunale planlægning og videreudvikling af området.

Indsatser

Supported Employment

Supported Employment (SE) er en tilgang til at støtte borgere med handicap i at opnå og fastholde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Tilgangen har vist sig virksom i forhold til at hjælpe borgere med forskellige handicap i beskæftigelse.

Pre-Employment Programme: Et beskæftigelsesprogram for borgere med alvorlig synsnedsættelse

Pre-Employment Programme (PEP) er et beskæftigelsesrettet program, der har til formål at hjælpe borgere med alvorlig synsnedsættelse i beskæftigelse.

Betaprojektmodellen

Betaprojektmodellen er udviklet og afprøvet i det svenske Betaprojekt. Modellen sætter rammerne for tværfagligt samarbejde med henblik på arbejdsrettet rehabilitering af mennesker med handicap, stofmisbrugere og andre udsatte grupper.
Baggrundsviden

Definition

Beskæftigelsesunderstøttende indsatser på det sociale område for mennesker med handicap hjemles i Serviceloven, og kan enten stå alene, være del af en større sammenhængende indsats, der går på tværs af flere forvaltninger, eller være del af en større social indsats med andre mål end beskæftigelse.

Målgruppe

Personer med handicap er gennemsnitligt ældre end resten af befolkningen. Flere kvinder end mænd har et handicap og færre har gennemført en kompetencegivende uddannelse end befolkningen som helhed. En større andel har en erhvervsuddannelse og færre en lang videregående uddannelse.

Omfang

Beskæftigelsesfrekvensen og fastholdelsessandsynligheden er markant lavere for personer med handicap eller længerevarende helbredsproblemer end for den øvrige del af befolkning.

Aktører – ansvar og roller

Beskæftigelsesindsatser for mennesker med handicap vil typisk være hjemlet i beskæftigelseslovgivningen. De kommunale jobcentre er derfor en væsentlig aktør og samarbejdspart for socialområdet. En mere beskæftigelsesrettet social indsats og en tæt koordinering af indsatserne på de to områder, vil kunne virke forebyggende og styrke effekten af både den sociale indsats og beskæftigelsesindsatserne.

Faktorer på borgerniveau med betydning for beskæftigelse

Identitet samt sociale og personlige kompetencer kan være problemområder for ledige med handicap og dermed mulige løftestænger for en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Faktorer på forvaltningsniveau med betydning for beskæftigelse

En grundig udredning af borgeren og det rigtige match mellem arbejdstager og arbejdsgiver, en place-then-train tilgang, hvor borgeren hurtigt kommer i beskæftigelse samt individuel, systematisk, koordineret og vedvarende støtte er faktorer, der har betydning for, om mennesker med handicap kommer i beskæftigelse.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet om handicap og beskæftigelse.