Forside » Handicap » Børn og unge med verbal dyspraksi » Indsatser » PROMPT: en amerikansk metode til at afhjælpe udtalevanskeligheder

Vidensgrundlag

PROMPT: en amerikansk metode til at afhjælpe udtalevanskelighederPROMPT er en helhedsorienteret behandlingsmetode til at afhjælpe udtalevanskeligheder hos børn med bl.a. verbal dyspraksi. Et studie af fire børn viser, at alle børnene gør fremskridt i løbet af behandlingen, og at resultaterne bliver bedst, når der indgår taktile stimuli i behandlingen. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Det er rimeligt beskrevet hvilken alder og funktionsniveau, målgruppen for PROMT skal have, for at profitere af indsatsen. Der er tydelige inklusionskriterier, men ikke tydelige eksklusionskriterier. Forskellige støtteredskaber er præsenteret i materialet, og med disse kan målgruppen med en vis grad af sikkerhed identificeres. Det er ikke beskrevet, hvordan man sikrer rekruttering/visitation til metoden, ligesom erfaringer med forældrenes motivation heller ikke er beskrevet. Det er klart beskrevet, hvilket problem, metoden skal løse. Udover at forældrene skal afsætte tid til at træne med barnet i dagligdags gøremål, fremgår det ikke, hvordan metoden påvirker andre forhold af barnets/forældrenes hverdag. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
PROMT er som metode begrundet i relevant teori, og der foreligger begrænset forskning, som dokumenterer metodens effekt. Der er ikke eksplicit udarbejdet forandringsterori for metoden, men implicit er der, idet det fremgår, at metoden er logisk sammenhængende: der følges jævnligt op på metodens implementering, og metoden tilpasses løbende det enkelte barn. Der er beskrevet tidsmæssigt begrænsede forløb, men det fremgår ikke, hvorvidt det må forventes, at et behandlingsforløb må gentages. Metodens aktiviteter er beskrevet, ligesom medarbejdernes faglige uddannelse er præciseret. De nødvendige uddannelses- og kompetenceudviklingstilbud er beskrevet – uddannelsen foretages via PROMPT Institute i USA. Det er beskrevet hvilke redskaber som kan anvendes i udførelsen af metoden, men der er ikke krav om anvendelse af specifikke redskaber. Der henvises dog i materialet om PROMT til en hjemmeside, hvor specifikke redskaber er præsenteret. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Metoden er amerikansk, og man skal certificeres for at anvende metoden. Der er ikke beskrevet danske erfaringer med metoden og heller ikke, om den matcher faglige kulturer og værdier i Danmark. Der mangler altså viden om, hvorvidt og med hvilke tilpasninger metoden vil kunne anvendes i Danmark. Det er beskrevet, at behandling kan ydes individuelt og i gruppe af faguddannet person (logopæd), suppleret med involvering af barnets netværk. Væsentlige forudsætninger (udover uddannelsesmæssige), barrierer eller kontekstuelle forudsætninger er ikke beskrevet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren D.
Effekt
Der er foretaget før- og eftermålinger på centrale variable af PROMT behandlingen. Der er ikke tale om en omfattende dokumentation af behandlingseffekt, men de beskrevne resultater i to undersøgelser med i alt 32 børn viser, at behandlingsindsatsen giver lovende resultater. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Det er kun delvist beskrevet, hvilke ressourcer, metoden kræver. Ifølge PROMPT Institute kan et behandlingsforløb tage fra 3 måneder op til 3 år med en ugentlig session af 60 minutters varighed. Det er ikke nærmere beskrevet, hvilke faktiske omkostninger, der knytter sig til metoden, og der er ikke anført, om der er lavet en økonomisk evaluering af indsatsen. Vidensgrundlaget for indsatsens økonomi tager udgangspunkt i den amerikanske kontekst, og det er tvivlsomt, hvorvidt oplysningerne kan overføres direkte til den danske kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.