WHO Quality of Life – BREF

WHO Quality of Life – BREF (WHOQOL-BREF) er et generisk værktøj til at måle borgerens overordnede livskvalitet. Værktøjet er udviklet af verdenssundhedsorganisationen WHO.

WHOQOL – BREF er en forkortet udgave af det forskningsinspirerede dokumentationsredskab WHOQOL – 100 og er et spørgeskema med 26 spørgsmål, der er designet til at kunne sammenligne borgeres livskvalitet på tværs af lande, målgrupper og tilbud.

Redskabet er udformet som et spørgeskema, der udfyldes af borgeren og afdækker forskellige dimensioner, der kan have en betydning for borgeres livskvalitet. Det drejer sig om fysisk helbred, psykisk helbred, sociale relationer samt borgernes omgivelser. På baggrund af borgerens besvarelse af de 26 spørgsmål i spørgeskemaet udformes en overordnet livskvalitetsprofil for borgeren, der består af en livskvalitetsscore for hver dimension i spørgeskemaet.

Specifikke anvendelsesmuligheder:

Redskabet kan primært bruges til at følge op på målene i forbindelse med indsatser, der sigter mod at forbedre borgeres livskvalitet. 

Specifikke målgrupper:

Redskabet kan både anvendes til generelle befolkningsundersøgelser og til borgere med forskellige funktionsnedsættelser.

Styrker:

Redskabet er forskningsmæssigt valideret i mange forskellige sammenhænge, og redskabet kan således måle livskvalitet og udvikling i borgeres livskvalitet som følge af socialfaglige indsatser på en valid og troværdig måde.

Udfordringer ved anvendelsen af redskabet:

Tidsforbruget er større end ved anvendelse af WHO-5, som også måler borgerens trivsel.

Tilgængelighed:

WHOQOL-Bref kan rekvireres gratis hos WHO.

VUM-temaer:

Fysisk funktionsnedsættelse, Psykisk funktionsnedsættelse, Socialt liv, Sundhed, Omgivelser. 

Dataindsamling:

Borgerudfyldt spørgeskema.

Beskrivelse af målgruppe:

Redskabet er relevant i forhold til beskrivelse af borgeres livskvalitet, men redskabet tilvejebringer ikke en generel eller dækkende beskrivelse af borgeren på andre parametre, fx sociale problemer.

Valideret redskab