WHO-5

WHO-5 er et generisk mål for trivsel. Det består af 5 spørgsmål om, hvordan testpersonen har følt sig tilpas i de seneste to uger. WHO-5 måler graden af positive oplevelser og kan anvendes som et mål for personers generelle trivsel og velfindende.

Specifikke anvendelsesmuligheder:

Redskabet kan bruges i forbindelse med før- og eftermålinger af sundheds- og sociale indsatser, der helt eller delvis har til formål at forbedre borgernes trivsel/mentale sundhed. WHO-5 kan bruges som et mål for, om borgerne får forbedret deres generelle trivsel i den tidsperiode, som indsatsen har varet. Der er ikke nogen standard for, hvor længe indsatsen skal vare, for at det giver mening at anvende WHO-5. Der er erfaringer med at anvende WHO-5 på behandlingsindsatser på 15-20 dage, men i forbindelse med forebyggende indsatser anbefales det generelt, at indsatserne strækker sig over længere tid. 

Såfremt testen udføres med en umiddelbar tilbagemelding til borgerne, oplyses det, hvilket pointtal borgeren har opnået, og dels gives en vejledende melding om personens resultat – afhængig af den opnåede score.

Specifikke målgrupper:

WHO-5 har været testet i mange forskellige befolkningsgrupper. Redskabet er udviklet til voksne, men det er benyttet til børn helt ned til 9 år.

Styrker:

Redskabet er simpelt at anvende og er blandt de mest benyttede redskaber til måling af selvoplevet trivsel på verdensplan. Der foreligger grundig forskningsmæssig dokumentation for, at redskabet kan benyttes til at måle forandring over tid.

Tilgængelighed:

WHO-5 er udviklet af professor Per Bech, men kan frit anvendes til måling af trivsel.

Redskabet kan hentes på Region Hovedstadens hjemmeside.

VUM-temaer:

Psykisk funktionsnedsættelse, Sundhed.

Bemærkning: WHO-5 bidrager til belysning af mental sundhed.

Dataindsamling:

Borgerudfyldt spørgeskema og interview (personale udfylder vurderingsskema baseret på struktureret interview med borgeren).

Beskrivelse af målgruppe:

Redskabet belyser borgerens trivsel. 

Valideret redskab