Barthel-20 Indeks

Barthel-20 Indeks er en videre udvikling af Barthel-100 Indekset og kan give et hurtigt overblik over en borgers selvstændighed og behov for hjælp til ADL (Almindelig Daglig Livsførelse).

Den typiske anvendelse af Barthel-20 Indekset er progressionsmåling på individniveau i lokal praksis.

Barthel-20 Indeks er et forskningsbaseret screenings- og udredningsredskab til vurdering af funktionsevne, dvs. personers evne til at klare daglige aktiviteter på egen hånd. Redskabet giver en mindre detaljeret beskrivelse end Barthel-100 Indeks.

Indekset belyser 10 basale funktionsområder, som vurderes at være nødvendige for at klare sig i hverdagen. Det drejer sig om spisning, forflytning, personlig hygiejne, toiletbesøg, bad, mobilitet, trappegang, påklædning, tarmkontrol og blærekontrol.

Redskabet administreres af fagpersonale med godt kendskab til borgeren. De 10 aktiviteter vurderes og tildeles en score ud fra, hvor meget hjælp borgeren behøver for at kunne gennemføre de enkelte aktiviteter. Scorerne for hver aktivitet lægges sammen til en totalscore. En høj score (tæt på 20) er udtryk for høj grad af selvhjulpenhed, mens en lav score (tæt på 0) er udtryk for afhængighed.

Specifikke anvendelsesmuligheder:

Barthel-20 Indeks tilvejebringer en hurtig og screeningspræget vurdering af borgeres funktionsniveau, der gør det muligt at lave regelmæssige opfølgninger på borgernes udvikling.

Specifikke målgrupper:

Voksne og ældre med fysisk funktionsnedsættelse eller kronisk syge. Redskabet egner sig ikke til vurdering af borgere med demens.

Styrker:

Redskabet er forskningsmæssigt valideret og kan således bruges til validt at måle funktionsnedsættelser for voksne, ældre og kronisk syge.

Redskabet er bredt anvendt i Danmark, hvilket skaber gode muligheder for at sammenligne resultater af indsatser for samme målgruppe.

Tilgængelighed:

Redskabet er gratis og kan downloades på Ergoterapeutforeningens hjemmeside.

VUM-temaer:

Fysisk funktionsnedsættelse, Mobilitet, Egenomsorg.

Dataindsamling:

Observation.

Beskrivelse af målgruppe:

Redskabet giver informationer om borgerens selvstændighed og behov for hjælp til basisaktiviteter i hverdagen.

Valideret redskab