Barthel-100 Indeks

Barthel-100 Indeks er udviklet til at vurdere og monitorere borgeres grad af selvstændighed og behov for hjælp til ADL (Almindelig Daglig Livsførelse).

Barthel-100 Indeks anvendes typisk til progressionsmåling på gruppeniveau til forskning og evaluering eller progressionsmåling på individniveau til brug for lokal praksis.

Indekset belyser 10 basale funktionsområder, som vurderes at være nødvendige for at klare sig i hverdagen. Det drejer sig om spisning, forflytning, personlig hygiejne, toiletbesøg, bad, mobilitet, trappegang, påklædning, tarmkontrol og blærekontrol.

Redskabet administreres af fagpersonale med godt kendskab til borgeren. De 10 aktiviteter vurderes og tildeles en score ud fra, hvor meget hjælp borgeren har brug for i forhold til at kunne gennemføre de enkelte aktiviteter. Scorerne for hver aktivitet lægges sammen til en totalscore. En høj score (dvs. tæt på 100) er udtryk for høj grad af selvhjulpenhed, mens en lav score (tæt på 0) er udtryk for afhængighed.

Specifikke anvendelsesmuligheder:

Barthel-100 Indeks tilvejebringer en detaljeret vurdering af borgeres funktionsniveau og kan anvendes til at dokumentere selv små ændringer i funktionsniveau, fx ved genoptræning eller rehabilitering.

Specifikke målgrupper:

Voksne og ældre med fysisk funktionsnedsættelse eller kronisk syge. Redskabet egner sig ikke til vurdering af borgere med demens.

Styrker:

Redskabet er forskningsmæssigt valideret og kan således bruges til validt at måle funktionsnedsættelser for voksne, ældre og kronisk syge.

Redskabet er bredt anvendt i Danmark, hvilket skaber gode muligheder for at sammenligne resultater af indsatser for samme målgruppe.

Tilgængelighed:

Redskabet er gratis og kan downloades fra Ergoterapeutforeningens hjemmeside. 

VUM-temaer:

Fysisk funktionsnedsættelse, Mobilitet, Egenomsorg.

Dataindsamling:

Observation.

Beskrivelse af målgruppe:

Redskabet giver detaljerede informationer om borgerens selvstændighed og behov for hjælp til basisaktiviteter i hverdagen.

Valideret redskab