Horsens Kommunes resultat- og effektmåling

Horsens Kommunes resultat- og effektmålingssystem er et praksisudviklet redskab, der består af to hoveddele: udredning af borgerens funktions- og mestringsevne og arbejde med mål, hvor borgerens egne ønsker og bestillers plan eller bestilling kombineres.

Redskabet afdækker både borgerens ressourcer og begrænsninger i forhold til funktions- og mestringsevne. Funktionsevnen vedrører borgerens funktionsbegrænsninger, niveau, udførelsesevne og barrierer i eksempelvis miljøet. Det angives, hvad borgeren kan og ikke kan fysisk. Mestringsevnen vedrører borgerens modstandskraft og strategier for mestring af egne begrænsninger. Mestring forstås bredt og inkluderer viden og erfaringer, som borgeren kan anvende til at mestre tilværelsen, evner og strategier for problemløsning samt borgerens sociale evner, social støtte og sociale ressourcer.

Resultat- og effektmålingssystemet er bygget op om tre faser: udredning, målsætning og resultatdokumentation.

I udredningsfasen vurderes borgerens funktions- og mestringsevner med udgangspunkt i Voksenudredningsmetodens dimensioner, der kombineres med enkelte lokale tilpasninger. Hver af voksenudredningsmetodens dimensioner er udvidet til to eller flere underdimensioner. Eksempelvis opdeles psykiske forhold i struktureringsevne, orienteringsevne, følelsesmæssig habitus, selvopfattelse, livsindstilling og omstillingsevne, mens praktiske opgaver i hjemmet opdeles i indkøb og vedligehold af egen bolig.

For både funktions- og mestringsevne vurderes borgerens ressourcer og begrænsninger på hver dimension. Det samlede funktionsniveau angives som en score på en skala fra 0-4, hvor 0 betyder ingen begrænsninger og 4 den totale begrænsning. Vurderingen foretages af medarbejderne med inddragelse af borgeren, hvor det er muligt. Udredningen udfyldes og opbevares i samme fagsystem, som der opsættes mål i.

I målfastsættelsesfasen opererer redskabet med tre typer af mål, hhv. retningsgivende mål, fokusområdemål og resultatmål. De retningsgivende mål sætter retningen for indsatsen med udgangspunkt i lovgivningen og borgerens behov. Fokusområdemålene definerer særlige indsatsområder, som er relevante for den enkelte borger.

Der udformes 1-5 fokusområdemål for hvert indsatsforløb. Både retningsgivende mål og fokusområdemål udformes af bestilleren i samarbejde med borgeren. Resultatmålene udarbejdes i samarbejde mellem medarbejdere (udfører) og borgeren, og udformningen indebærer en konkretisering af fokusområdemålene. Målene udformes efter VARMT-principperne, der indebærer, at målene er vigtige, almene, realistiske, målbare og tidsafgrænset. For hvert enkelt resultatmål vurderes det, hvilken type målet er (fx udviklende eller fastholdende), ligesom der kobles et tema på, fx udslusning eller sociale faktorer.

I resultatdokumentationsfasen vurderer medarbejderne i samarbejde med borgeren progressionen på de opstillede resultatmål i procent. Inden indsatserne igangsættes er målopfyldelsen 0 %, og medarbejderne vurderer derefter løbende, hvordan målopfyldelsen udvikler sig under indsatsen. 

Efter en aftalt periode udredes borgeren igen, hvorefter de to udredninger sammenlignes. På borgerniveau giver dette grundlag for at se, om arbejdet med resultatmål har resulteret i progression i funktions- og mestringsniveau. For det samlede tilbud kan udviklingen for målgruppen opgøres.

Specifikke anvendelsesmuligheder:

Redskabet bruges til at udrede en borgers funktions- og mestringsevne, at opstille mål for de indsatser, der igangsættes for borgeren, samt til at dokumentere resultaterne af de igangsatte indsatser.

Specifikke målgrupper:

Redskabet kan bruges til resultatdokumentation af indsatser inden for handicapområdet, psykiatrien og i arbejdet med udsatte voksne.

Styrker:

Redskabet kombinerer udredning, udformningen af borgercentrerede mål, tilrettelæggelse af indsatser samt resultatdokumentation i et samlet system.

Redskabet er tilrettelagt til at støtte dialog og koordinering mellem udfører og myndighed.

Tilgængelighed:

Kontaktinformationer: Horsens Kommune, Velfærd og Sundhed, e-mail: velfaerdogsundhed@horsens.dk. 

VUM-temaer:

Psykisk funktionsnedsættelse, Praktiske opgaver i hjemmet, Samfundsliv, Socialt liv, Sundhed, Kommunikation, Mobilitet, Egenomsorg.

Dataindsamling:

Observation (personale trækker på kendskab, observationer m.v. af borger med henblik på udfyldelse af vurderingsskema, handleplan m.v.) og dialog (personale og borger/pårørende drøfter og udfylder i fællesskab vurderingsskema, aktivitetsplan, handleplan m.v.).

Beskrivelse af målgruppe:

Redskabet kan bruges til at lave detaljerede beskrivelser af målgruppen. Via udredningen gives et detaljeret billede af den enkelte borgers funktions og mestringsniveau. Dette giver også indblik i, hvor borgeren har udviklingspotentiale. For et samlet tilbud, kan redskabet give indblik i tilbuddets målgruppe.

Dialogbaseret redskab