Europ-ASI

Europ-ASI (Addiction Severity Index) er er udviklet til screening og dokumentation af misbrug for borgere over 18 år. Redskabet er offentligt tilgængeligt og forskningsbaseret.

Europ-ASI er designet til at belyse problemer og forhold i borgerens liv, der fungerer som medvirkende årsager til borgerens stofmisbrug. Dette danner udgangspunkt for at tilrettelægge målrettede indsatser, der adresserer de af borgerens problemområder, der relaterer sig til og bidrager til borgerens stofmisbrug.

Data indsamles ved et interview, hvor medarbejderen udfylder et spørgeskema i dialog med borgeren, der angiver omfanget af et givent problem samt behov for behandling eller målrettede indsatser, der kan adressere borgerens udfordringer. Til interviewet skal beregnes 30-60 minutter.

Redskabet afdækker syv dimensioner (problemområder), der vedrører borgerens generelle baggrund, helbredsstatus, stofmisbrugsstatus/karakter, arbejdsmarkedstilknytning, familie og sociale relationer, juridisk status (kriminalitetshistorie) og psykisk helbredsstatus. Svarene på disse kan sammenregnes i en samlet ”Addiction Severity Score” mellem 0.00 og 1.00.

Specifikke anvendelsesmuligheder:

Redskabet er udformet som et screeningsværktøj og er ikke umiddelbart udviklet til at dokumentere progression og udvikling i forhold til borgerens problemområder. I en dansk praksis anvendes redskabet dog med succes til at gennemføre systematiske opfølgninger på behandlingsindsatsen. Redskabets store udbredelse betyder, at det fortsat vil være anvendeligt til undersøgelser af relevante dimensioner af stofafhængighed, hvor resultater opgøres på gruppeniveau.

Specifikke målgrupper:

Borgere over 18 år med misbrugsproblematikker.

Styrker:

Europ-ASI afdækker en lang række problemer og forhold i borgerens liv, der relaterer sig til eller betinger borgerens misbrugsadfærd, og redskabet kan dermed bruges til at lave helhedsvurderinger af borgeren med henblik på at målrette behandlingstilbuddet efter borgerens specifikke problemområder. Det betyder dog også, at redskabet ikke er ressourcefokuseret.

Europ-ASI er bredt anvendt i en dansk kontekst, og redskabet kan derfor bruges til at sammenligne resultater af indsatser på tværs af tilbud.

Tilgængelighed:

Europ-ASI er integreret i Stofmisbrugsdatabasens indberetningssystemer. På Stofmisbrugsdatabasens hjemmeside er printervenlige udgaver af spørgeskemaet offentligt tilgængelige, ligesom en række vejledninger i brugen af redskabet også kan findes online. Det er omkostningsfrit at bruge Europ-ASI. 

VUM-temaer:

Psykisk funktionsnedsættelse, Socialt problem, Samfundsliv, Socialt liv, Sundhed. 

Dataindsamling:

Interview.

Beskrivelse af målgruppe:

Europ-ASI giver et detaljeret billede af borgeren og dennes problemer.

Valideret redskab