Canadian Occupational Performance Measure

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) er et individualiseret redskab til måling af en borgers egen opfattelse af sine problemer med hverdagens aktiviteter klassificeret som egenomsorgsaktiviteter, produktive aktiviteter og fritidsaktiviteter. Redskabet er forskningsbaseret og med medfølgende manual.

COPM anvendes til at kortlægge disse problemer, til progressionsmåling i klinisk praksis og til at understøtte dialog om målformulering og opnåede resultater med hensyn til udvikling i funktionsniveau, når det gælder hverdagens aktiviteter og borgerens personlige mål.

Det er udviklet til brug af ergoterapeuter, men kan også anvendes af andre faggrupper efter grundig undervisning i brug af redskabet.

COPM administreres som et semistruktureret interview. Første trin består i, at borgeren interviewes om sin aktivitetsudøvelse og dernæst udpeger de aktiviteter, som vedkommende gerne vil kunne udføre, skal udføre eller forventes at udføre i deres dagligdag. Dernæst scorer borgeren vigtigheden af den enkelte aktivitet på en 10-trinsskala. I andet trin udvælger borgeren maksimalt fem aktivitetsproblemer, som denne ønsker at få løst. Hver af disse scores af borgeren på 10-trinsskalaer med hensyn til en egenvurdering af udførelsen af aktiviteten og tilfredshed med udførelsen. I forbindelse med evaluering, progressionsmåling m.v., gentages måling af udførelse og tilfredshed, og differencen i de to målingers sumscore udgør ændringen. 

Specifikke anvendelsesmuligheder:

COPM kan bruges som screeningsværktøj til afklaring af, hvilken indsats der skal igangsættes som redskab til målsætning for en indsats og/eller som redskab til at følge ændringer i aktivitetsudøvelse over tid.

Specifikke målgrupper:

Redskabet anvendes særligt inden for ergoterapi og kan gennemføres for borgere med funktionsnedsættelse uanset type og omfang - voksne, ældre og børn ned til 8-årsalderen. Der er udviklet et supplement til børn mellem 4-6 år. Dog er redskabet ikke egnet til målgrupper med kognitiv funktionsnedsættelse.

Styrker:

COPM tager udgangspunkt i borgerens ønsker og mål (borgercentreret) og har gennemgået omfattende psykometrisk testning med gode resultater, herunder god responsivitet for ændringer.

Redskabet kan anvendes til at måle borgerens funktionsniveau på individ- og gruppeniveau, herunder til brug for evaluering, hvor sumscoren kan sammenlignes for forskellige grupper.

Udfordringer ved anvendelsen af redskabet

COPM måler ikke standardiserede hverdagsaktiviteter, hvorfor de konkrete aktiviteter ikke kan sammenlignes på tværs af borgere.

Redskabet kræver gode interviewkvalifikationer samt forståelse for aktivitetstankegangen.

Tilgængelighed:

COPM er tilgængelig på Ergoterapeutforeningens hjemmeside som medlem af foreningen.

VUM-temaer:

Fysisk funktionsnedsættelse, Praktiske opgaver i hjemmet, Kommunikation, Mobilitet, Egenomsorg. 

Dataindsamling:

Semistruktureret interview.

Beskrivelse af målgruppe:

Redskabet giver information om, hvilke problemer borgeren har med aktivitetsudøvelse i kategorierne egenomsorgsaktiviteter, produktive aktiviteter og fritidsaktiviteter, som borgeren ønsker at få løst. Desuden gives informationer om borgerens opfattelse af, hvor vigtig den enkelte aktivitet er, samt borgerens egenvurdering af udførelsen og tilfredshed med udførelsen af aktiviteten. 

Valideret redskab