Youth Level Service / Case Management Inventory

Youth Level Service / Case Management Inventory (YLS /CMI) er et redskab til at måle risiko for tilbagefald til kriminalitet eller på anden vis har haft kontakt med politiet. Redskabet er forskningsbaseret.

YLS/CMI afdækker en række risikofaktorer hos den unge, som kan få betydning for den indsats, som iværksættes, og som kan være vigtige for indsatsens fokus, så der sikres sammenhæng mellem indsats og behov. Ved anvendelse af redskabet udarbejdes en risikovurdering af den unge, som placerer den unge i én af fire risikogrupper, hhv. lav, middel, høj eller meget høj risiko for tilbagefald til kriminalitet. Det sker på baggrund af otte dimensioner, hhv. tidligere kriminalitet, familieforhold, uddannelse og beskæftigelse, sociale relationer, misbrug og brug af rusmidler, fritidsaktiviteter, adfærd og holdninger. 

Instrumentet tager hensyn til den unges forandringsparathed, ved at den unges motivation, modenhed, prosocialitet og tilstedeværende af støttende voksne vurderes.  YLS-CMI er således udviklet med den antagelse, at det er nødvendigt at udrede de unge i forhold til risikoniveau, behov og responsivitet (modtagelighed) for at kunne igangsætte en passende indsats. Redskabet udfyldes igennem semistrukturerede interviews med den unge, og redskabet er IT-understøttet.

Specifikke anvendelsesmuligheder:

Instrumentet kan anvendes til udrednings- og opfølgningsarbejde samt resultatdokumentation af fx anbringelses- og opholdssteder, i fængsler og i SSP-arbejde. Redskabet kan også anvendes til tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge, hvortil der findes en reduceret udgave af skemaet kaldet YLS/CMI-Screening Version.

Specifikke målgrupper:

Unge i aldersgruppen 12 – 17 år, som enten har en strafferetlig dom, er i risiko for at udøve kriminalitet eller på anden vis har haft kontakt med politiet. Instrumentet kan anvendes både i forhold til anbringende og ambulante foranstaltninger.

Styrker:

YLS/CMI er forskningsmæssigt valideret, og redskabet kan således bruges til vurdering af unges risiko for recidiv (tilbagefald til kriminalitet). Vurderingen bruges til at igangsætte og følge op på målrettede indsatser for den unge med udgangspunkt i de risikofaktorer, der har størst betydning for den unges situation.

Inddeling af de unge i forskellige risikogrupper ved hjælp af YLS/CMI giver mulighed for at adskille unge med forskelligt risikoniveau og dermed undgå "smitteeffekter" ved et tilbud.

Tilgængelighed:

Det kræver kompetenceudvikling at bruge redskabet. I Danmark udbydes denne kompetenceudvikling af Socialstyrelsen. Redskabet henvender sig primært til fængselspersonale, terapeuter, psykologer og andre fagprofessionelle, der er vant til at arbejde med kriminelle eller kriminalitetstruede unge.

ICS-dimensioner:

Sundhedsforhold, Dagtilbud, skoleforhold og læring, Fritidsforhold og venner, Udvikling og adfærd, Familieforhold og baggrund, Familieforhold og baggrund, Socialt netværk, Bolig, beskæftigelse og økonomi.

Dataindsamling:

Dialog.

Beskrivelse af målgruppe:

Redskabet omfatter 42 items, forholdsvis dybdegående trods unuanceret skala.

Valideret redskab