UngMap

UngMap er en forskningsbaseret metode til at identificere særlige belastninger, ressourcer, rusmiddelbrug/-misbrug og trivsel blandt danske 15-25-årige unge.

UngMap kan bruges både som screenings- og udredningsmetode, fx ved indskrivninger i misbrugsbehandling, til udarbejdelse af behandlingsplan og til dokumentation af udviklingen i den unges forbrug af rusmidler over tid.

UngMap består af et indskrivningsskema, et opfølgningskema og et afslutningsskema. Skemaerne belyser en række overordnede faktorer med betydning for unges forbrug af rusmidler. Det drejer sig om individuelle faktorer (fx konflikt- og opmærksomhedsproblemer, depression og ensomhed, selvmordsforsøg, hyperaktivitet, lægebesøg, fysisk sundhed m.v.), sociale relationer, bolig og samlivsforhold, skole, arbejde og fritidsaktiviteter samt stressfyldte eller traumerelaterede oplevelser (fx mobning, dødsfald, skilsmisse, omsorgssvigts, seksuel misbrug m.v.). Svarkategorier og vurderingsskalaer varierer fra spørgsmål til spørgsmål.

Skemaerne udfyldes af en interviewer i en samtale med den unge. Det centrale er, at den unge får feedback på sine besvarelser i de tre skemaer, så det tydeliggøres, at resultaterne bruges direkte i behandlingsplanlægning og i formuleringen af målene for indsatsen.

Specifikke anvendelsesmuligheder

Redskabet er egnet til screening og dokumentation af progression i unges misbrug over tid, og redskabet kan således bruges til resultatdokumentation.

Specifikke målgrupper

15-25-årige unge med misbrugsproblematikker.

Styrker

Redskabet tager højde for, at den unges netværk er afgørende for misbrugsadfærd hos unge, og det giver således et bredere billede af den unges misbrugsproblematikker og forhold hos den unge selv.

Anvendelsen af UngMap kan virke motiverende for de unge.

Tilgængelighed

Center for Rusmiddelforskning kan kontaktes for yderligere information.

ICS-dimensioner:

Sundhedsforhold, Dagtilbud, skoleforhold og læring, Fritidsforhold og venner, Familieforhold og baggrund.

Dataindsamling:

Interview.

Beskrivelse af målgruppe:

Redskabet tilvejebringer en nuanceret beskrivelse af målgruppen, dvs. unge med bekymrende brug af rusmidler.

Valideret redskab