Strength and Difficulties Questionnaire

Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) er udviklet til screening for psykopatologi. Det egner sig til at screene og monitorere udsatte børn og unges sociale og psykiske trivsel. Redskabet er forskningsbaseret.

Gennem screening fås en samlet SDQ-score, som giver et billede af barnets/den unges psykiske trivsel. Barnets eller den unges styrker, vanskeligheder og generelle trivsel måles gennem en række udsagn fordelt på fem dimensioner, hvoraf fire dimensioner repræsenterer vanskeligheder, og én dimension repræsenterer styrker. Det drejer sig om:

  • Hyperaktivitet / uopmærksomhed
  • Emotionelle problemer
  • Adfærdsproblemer
  • Problemer i forhold til jævnaldrende
  • Sociale styrker.

For hver af de fem dimensioner tildeles barnet eller den unge en score, der indikerer, hvorvidt barnet eller den unge på de enkelte dimensioner afviger fra normalområdet, befinder sig på kanten af normalområdet eller falder inden for normalområdet. Derudover får barnet eller den unge en samlet score, der giver et billede af barnets eller den unges forekomst af mistrivsel. I tillæg hertil indeholder skemaet et mindre modul, der afdækker graden af belastning på barnet eller den unge i hverdagssituationer og i relationer.

SDQ findes i en forælder-, pædagog- og lærerudgave. Desuden eksisterer et skema for de 11-17-årige, som udfyldes af de unges selv.

Specifikke anvendelsesmuligheder:

Redskabet kan anvendes i sammenhænge, hvor der arbejdes med udsatte børn og unge i alderen 2 – 17 år. Det kan bruges både som redskab til adfærdsscreening og til evaluering af indsatser.

Specifikke målgrupper:

Udsatte børn og unge i alderen 2 – 17 år.

Styrker:

SDQ er et af de mest udbredte redskaber i Danmark i vurdering af indsatser i forskningsregi og er således genkendeligt for mange fagfolk og hurtigt at anvende.

Redskabet er velundersøgt i forhold til validitet og reliabilitet, og redskabet kan således give et retvisende billede af børns sociale og psykiske trivsel eller mistrivsel.

Redskabet er anvendt i mange forskellige sammenhænge i en dansk kontekst, og det gør det muligt at sammenligne resultater af indsatser på tværs af sociale tilbud. Der er danske normer, som kan bruges i sammenligninger.

SDQ findes i en elektronisk udgave, hvilket letter indsamlingen af data.

Tilgængelighed:

SDQ er tilgængelig i en dansk version, der kan downloades gratis på redskabets officielle danske side.

Der er en række manualer og vejledninger tilgængelige, som kan guide brugen af redskabet i praksis.

ICS-dimensioner:

Udvikling og adfærd.

Dataindsamling:

Observation og borgerudfyldt spørgeskema.

Beskrivelse af målgruppe:

Redskabet omfatter 25 items, forholdsvis dybdegående afdækning af målgruppens trivsel og sociale vanskeligheder.

Valideret redskab