KIDSCREEN

KIDSCREEN er et generisk redskab til at måle selvoplevet livskvalitet, helbred og velfærd blandt 8-18-årige børn og unge med eller uden handicap. Redskabet læner sig op ad WHO’s definition af livskvalitet.

KIDSCREEN består af et spørgeskema til børn, et spørgeskema til unge og et spørgeskema til forældre. Redskabet kan også administreres af sundhedspersonale eller af pædagogisk personale, og redskabet kan i den forbindelse udfyldes via strukturerede interview med barnet eller den unge. KIDSCREEN afdækker en række overordnede temaer, der formodes at påvirke børn og unges livskvalitet.

Temaerne omfatter barnet eller den unges fysiske velfærd, psykiske velfærd, humør og følelser, selvopfattelse, autonomi, familierelationer og hjemmeliv, kammerater og social støtte, skolemiljø og mobning samt finansielle ressourcer.

Der findes forskellige versioner af KIDSCREEN, hhv. KIDSCREEN-52, KIDSCREEN-27 og KIDSCREEN-10, hvor tallene angiver antallet af spørgsmål i KIDSCREEN-spørgeskemaerne. Alle versioner afdækker temaerne ovenfor.

På baggrund af spørgeskemaerne udregnes en samlet score for barnets eller den unges livskvalitet.  For KIDSCREEN-52 og KIDSCREEN-27 er det endvidere muligt at udregne separate scorer for dimensionerne i spørgeskemaet.

Specifikke anvendelsesmuligheder:

Redskabet kan primært bruges til at indkredse områder for opstilling af mål samt følge op på målene i forbindelse med indsatser, der sigter mod at forbedre børn og unges livskvalitet. 

Specifikke målgrupper:

8-18-årige børn og unge med eller uden handicap. Det er dog nødvendigt at overveje om spørgsmålene er relevante for en given målgruppe, da det fx antages, at børn går regelmæssigt i skole og har venskaber.

Styrker:

KIDSCREEN er generisk og anvendt i en række europæiske lande, hvorfor det er muligt at sammenligne resultaterne på tværs af kontekster, målgrupper og tilbud.

KIDSCREEN findes i forskellige længder, så tid og ressourcer kan tilpasses til den givne kontekst

Europæiske normtal giver mulighed for at sammenligne med en alderssvarende normgruppe samt vurdere, hvordan en given score vil ændre sig på baggrund af alder.

Tilgængelighed:

De forskellige udgaver af KIDSCREEN er alle tilgængelige i danske versioner og kan rekvireres mod et mindre gebyr på organisationens hjemmeside. Brug af papirversionen i ikke-kommercielt øjemed er gratis. Der er mulighed for at anvende et computerprogram til at opgøre spørgeskemaet og sammenligne med europæiske normer.

Læs mere om KIDSCREEN på deres officielle hjemmeside. 

ICS-dimensioner:

Sundhedsforhold, Dagtilbud, skoleforhold og læring, Fritidsforhold og venner, Familieforhold og baggrund, Trygt omsorgsmiljø, Stimulering og vejledning, Familieforhold og baggrund, Socialt netværk, Bolig, beskæftigelse og økonomi, Understøttelse af relationer.

Dataindsamling:

Interview, borgerudfyldt skema og observation.

Beskrivelse af målgruppe:

Redskabet er relativt nuanceret og kan således bruges til at tegne et fyldestgørende billede af børns livskvalitet. Redskabet er dog generisk.

Valideret redskab