Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment (FIT) er et dialog- og evalueringsværktøj, der sætter fokus på borgerens oplevelse af, hvordan en indsats virker. Redskabet tilvejebringer dermed løbende feedback fra borgeren til medarbejderen.

Hensigten med FIT er, at den løbende feedback skal sikre, at borgeren får det udbytte af indsatsen, som vedkommende ønsker, og redskabet kan derudover bruges af medarbejderen til at justere indsatser såvel som til at kvalitetssikre sit arbejde.

FIT fokuserer på borgerens oplevelse af velbefindende eller forpinthed og på oplevelsen af samarbejdet med medarbejderen. Det sker gennem to korte spørgeskemaer, som borgeren udfylder med svar på visuelle analoge skalaer: Outcome Rating Scale (ORS) og Session Rating Scale (SRS). Med ORS måler man resultatet af indsatsen fra session til session (samtale til samtale) - og med SRS måler man løbende borgerens oplevelse af sessionerne og af den terapeutiske arbejdsalliance med medarbejderen.

Mere specifikt består hvert spørgeskema af fire spørgsmål. ORS indeholder spørgsmål om personligt velbefindende; familie og nære relationer; arbejde, skole og venskaber samt generel følelse af velbefindende. SRS består af spørgsmål om relationen mellem medarbejder og borger; indsatsens mål og emner; tilgang og metode samt en generel vurdering af sessionen.

Specifikke anvendelsesmuligheder:

Formålet med at bruge FIT er at målrette indsatsen til borgerens behov og motivere borgeren for indsatsen. Det kan også bruges til at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af forskellige indsatser, metoder og sociale tilbud med udgangspunkt i borgerens oplevelse af indsatsernes effekter på et overordnet niveau. Redskabet kan bruges til at dokumentere resultaterne af en given indsats fra borgerens perspektiv, fx i forbindelse med handleplansarbejdet samt opfølgnings- og udredningsarbejdet.

Specifikke målgrupper:

FIT er en metametode og kan derfor anvendes uafhængig af specifikke målgrupper, metoder, referencerammer og pædagogiske tilgange. I Danmark er FIT eksempelvis blevet anvendt på tilbud til mennesker med psykiske lidelser på botilbud, familier med børn, anbragte unge med udviklingsforstyrrelser og mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug.

ORS er udviklet og har normer for voksne og unge fra 13 år. Children’s Outcome Rating Scale (CORS) er udviklet til og har normer for børn i alderen 6-12 år. SRS kan anvendes til voksne og unge fra 13 år. En gruppeversion, Group Session Rating Scale (GSRS), er også tilgængelig. Children’s Session Rating Scale er for børn i alderen 6—12 år.

Styrker:

Der er udarbejdet manuskripter til mundtlig administration af redskaberne. De to skalaer ORS og SRS er validerede og designede til relativt præcise målinger med få spørgsmål, men når data anvendes i FIT er det væsentlige dialogen om resultaterne med henblik på forbedring af indsatsen.

FIT giver mulighed for maksimal borgerinddragelse i tilrettelæggelse, justering af indsatsen og evaluering af sociale tilbud, idet redskabet sætter fokus på borgerens oplevelse af indsatsens indhold, relationen til medarbejderen og indsatsens resultater.

Udfordringer ved anvendelsen af redskabet:

FIT skal integreres i det daglige arbejde, og der skal være kapacitet til at respondere på borgerfeedback både hos den medarbejder, der møder borgeren, og i organisationen, fx så et sagsbehandlerskifte er muligt, hvis FIT-data peger på, at der er behov for dette. FIT skal altså ikke blot ses som et måleredskab.

Tilgængelighed:

Udviklernes manualer kan købes hos International Center for Clinical Excellence (ICCE). En dansk oversættelse af manualerne er udgivet i 2016. Spørgeskemaerne kan gratis anvendes i papirform. Der er udviklet forskellige webløsninger, som mod betaling kan anvendes til indtastning og visning af data. Svarene kan fx vises grafisk, så den enkelte borgers svar kan følges over tid og sammenlignes med europæiske normtal. Undervisning og vejledning i implementering af FIT kan købes ved flere ICCE-certificerede trænere i Danmark.

ICS-dimensioner:

Sundhedsforhold, Dagtilbud, skoleforhold og læring, Fritidsforhold og venner, Familieforhold og baggrund. 

Dataindsamling:

Borgerudfyldt spørgeskema.

Beskrivelse af målgruppe:

FIT kan ikke bruges til at give en fyldestgørende beskrivelse af borgerens ressourcer, problemer og støttebehov, men inviterer til dialog om borgerens problemer og mål.

Valideret redskab