Eating Disorder Inventory 3.0

EDI-3 (Eating Disorder Inventory, 3. version) er et forskningsbaseret redskab til at identificere risiko for at udvikle spiseforstyrrelse eller patologier og/eller at dokumentere spiseforstyrrelse hos mennesker i alderen 13-53 år.

Redskabet EDI-3 er bredt anvendt i Danmark til både screening af spiseforstyrrelser og psykiske vanskeligheder for mennesker med spiseforstyrrelser samt i evalueringsøjemed til at dokumentere resultater af igangsatte indsatser.

EDI-3 er udformet som et spørgeskema, der udfyldes af den unge selv under administration og supervision af fagpersoner (fx læger, psykologer, psykiatriske sygeplejersker). Spørgeskemaet afdækker seks overordnede domæner, hvor et domæne belyser den unges risiko for at udvikle spiseforstyrrelse, og de øvrige domæner belyser den unges psykiske vanskeligheder, herunder lavt selvværd, personlig fremmedgørelse, interoceptive vanskeligheder og angst for at blive voksen. Det angives ud fra hvert spørgsmål, hvor ofte den unge oplever en bestemt sindsstilstand. På baggrund af spørgeskemaet udvikles samlede scorer for de forskellige domæner relateret til spiseforstyrrelse. Disse scorer kobles til oplysninger om den unges vægt, vægthistorik og BMI, der giver en samlet profil for den unges risiko for at udvikle spiseforstyrrelse.

Specifikke anvendelsesmuligheder:

Den unges samlede profil kan bruges til identificere områder, hvor der kan være behov for en specifik indsats, udvikling af behandlingsplaner og til dokumentation af borgerens fremskridt i løbet af indsatsen. Samtidig giver redskabet muligheder for at sammenligne resultater for målgruppen på tværs af sociale tilbud målrettet unge og voksne med spiseforstyrrelse.

Specifikke målgrupper:

Borgere med spiseforstyrrelser i alderen 13-53 år.

Styrker:

EDI-3 er det mest anvendte spørgeskema til at dokumentere spiseforstyrrelser og udviklingen i spiseforstyrrelser hos målgruppen i Danmark, og der er således gode muligheder for at sammenligne resultater af indsatser på tværs af sociale tilbud.

EDI-3 er velundersøgt i en dansk kontekst i forhold til validitet og reliabilitet, og resultaterne kan således give et retvisende billede af de psykiske vanskeligheder for mennesker med spiseforstyrrelser.  

Der er udviklet en dansk manual til at score i EDI-3, der kan understøtte fagprofessionelles ensartede brug af redskabet i screenings- og evalueringsøjemed.

Tilgængelighed:

En dansk version af EDI-3 er tilgængelig hos Hogrefe Psykologisk Forlag. Der hører en manual til redskabet, der kan understøtte fagprofessionelles ensartede brug af EDI-3 i screenings- eller evalueringssammenhæng.

ICS-dimensioner:

Sundhedsforhold, Udvikling og adfærd.

Dataindsamling:

Observation og borgerudfyldt spørgeskema.

Beskrivelse af målgruppe:

Redskabet leverer et relativt fintmasket beskrivelser af personer med spiseforstyrrelser og de psykiske vanskeligheder, der er knyttet til spiseforstyrrelser.

Valideret redskab