Achenbach System of Empirically Based Assessment

ASEBA (også kendt under betegnelsen CBCL) er et forskningsbaseret system, der bruges til at vurdere, hvordan børn og unge har det i sammenligning med andre på samme alder inden for en række adfærdsmæssige, emotionelle og sociale styrke- og problemområder.

Med ASEBA er der tale om et multiinformantsystem, hvor barnet selv, barnets forældre samt lærer eller dagtilbudspædagog udfylder spørgsmål om barnets adfærd. Redskabet kan dermed belyse problemadfærd, der kun kommer til udtryk i bestemte kontekster, fx i skolen men ikke i hjemmet, eller som kun barnet eller den unge kender til, fx selvmordstanker.

ASEBA består af fire spørgeskemaer:

  • CBCL (Child Behavior Checklist), som udfyldes af forældre
  • YSR (Youth Self-Report), som udfyldes af barnet eller den unge selv (fra 11 år)
  • TRF (Teacher Report Form), som udfyldes af barnets primære lærer eller pædagog
  • C-TRF (Caregiver-Teacher Report Form), som udfyldes af en pædagog eller dagplejer.

Spørgeskemaerne måler overordnet set, hvor belastet barnet eller den unge er. Det kan opgøres i en total score samt to overordnede indeks: Eksternalisering og Internalisering. Der er desuden følgende skalaer: adfærdsproblemer, aggressiv adfærd, angst/ depression, tilbagetrukket/ depression, somatiske klager, sociale problemer, tankeforstyrrelser og opmærksomhedsproblemer. På baggrund af spørgsmålene identificeres problemmønstre, der sammenlignes med normer for normaludvikling. Normerne er tilgængelige både i papirudgave og elektronisk.  

Redskabet er dataunderstøttet (Assessment Data Manager (ADM)), hvor barnet eller den unges kompetencer og vanskeligheder kan sammenlignes med referencegruppen for normaludvikling. Samtidig er det muligt at supplere de kvantitative scorer med individuelle beskrivelser af barnets eller den unges forhold, fx i dialog med det enkelte barn eller barnets forældre, så der udarbejdes en helhedsvurdering af barnet eller den unge.

Specifikke anvendelsesmuligheder:

ASEBA kan både bruges til at tilrettelægge indsatser med udgangspunkt i barnet eller den unges styrke- og problemområder og som redskab til løbende dokumentation af indsatsernes effekter for barnet eller den unge. Redskabet kan indfange også mindre ændringer i et delområde af barnets eller den unges situation. Samtidig er det muligt at sammenligne resultater af indsatser på tværs af tilbud og aldersgruppe med IT-systemet. ASEBA anvendes hyppigt i psykiatrien og har et diagnostisk sigte.

Specifikke målgrupper:

Redskabet kan anvendes til børn og unge i aldersgruppen 1 ½ - 18 år inden for eksempelvis børne- og ungdomspsykiatrien, skoler, daginstitutioner, sociale tilbud og døgninstitutioner, børne- og familierådgivning m.v.

Styrker:

Redskabet er forskningsmæssigt valideret, ligesom der er danske normtal.

Redskabet kan bruges til at skabe dybdegående helhedsvurderinger af det enkelte barn eller af den unge, og det kan således anvendes i tilrettelæggelsen af målrettede indsatser. Samtidig er redskabet nuanceret nok til at dokumentere små fremskridt for det enkelte barn eller den unge. 

Redskabet har bred anvendelse i en dansk kontekst, og det gør det muligt at sammenligne resultaterne af forskellige indsatser inden for og på tværs af målgrupper.

Udfordringer ved anvendelsen af redskabet:

Brug af ASEBA er kun tilladt for læger og psykologer.

Tilgængelighed:

ASEBA er tilgængelig i en dansk version og er billig at anvende sammenlignet med de øvrige validerede redskaber på det danske marked. Den danske distributør er Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense. Der er udarbejdet en dansk og engelsk manual, der guider brugen af redskabet i praksis.

Yderligere information kan findes på ASEBA's officielle hjemmeside.

ICS-dimensioner:

Sundhedsforhold (psykisk sundhed), Udvikling og adfærd (følelsesmæssig og adfærdsmæssig udvikling).

Dataindsamling:

Observation og borgerudfyldt spørgeskema.

Beskrivelse af målgruppe:

Meget nuanceret og dybdegående vurdering af barnets følelsesmæssige og adfærdsmæssige udvikling samt psykisk sundhed. Redskabet omfatter 99-118 items.

Valideret redskab