Om kataloget med dokumentationsredskaber

Socialstyrelsens katalog med dokumentationsredskaber rummer korte beskrivelser af forskellige redskaber til dokumentation af sociale indsatser. Hensigten med kataloget er at understøtte sociale tilbud i valget af dokumentationsredskab ud fra anvendelsesformål og egenskaber.

Socialstyrelsen har sammensat et katalog med korte beskrivelser af redskaber til dokumentation af sociale indsatser. Hensigten er at understøtte sociale tilbud i valget af dokumentationsredskab ud fra deres anvendelsesformål og egenskaber.

Læs om valg af dokumentationsredskab i Håndbog i lovende praksis på Socialstyrelsens hjemmeside 

Kataloget er ikke tiltænkt Socialstyrelsens eksterne evaluatorer, som fortsat skal anvende listen med validerede instrumenter. 

Læs mere om de validerede instrumenter på Socialstyrelsens hjemmeside

Kataloget med dokumentationsredskaber

Kataloget er udarbejdet i forbindelse med udgivelsen af håndbogen for sociale tilbud: Resultatdokumentation og Evaluering og er senest revideret af Socialstyrelsen i 2017. Det indeholder derfor både praksisudviklede og forskningsbaserede redskaber, som anvendes ved de sociale tilbud i Danmark, der har medvirket til Rambølls udarbejdelse af håndbogen. Derudover er beskrivelserne blevet suppleret med udvalgte redskaber fra Socialstyrelsens liste med validerede instrumenter.

Læs håndbogen for sociale tilbud på Socialstyrelsens hjemmeside

Bemærk, at kataloget alene indeholder beskrivelser af redskaberne baseret på udviklernes oplysninger, og et redskabs optagelse i kataloget er derfor ikke udtryk for Socialstyrelsens vurdering af redskabets egenskaber, ligesom kataloget ikke skal opfattes som en udtømmende liste over gode og anvendelige redskaber.

Læs Håndbog i lovende praksis på Socialstyrelsens hjemmeside

Målopfølgning og resultatmåling

Beskrivelserne er tænkt som en hjælp til tilbud, der arbejder med resultatdokumentation med udgangspunkt i resultathåndbogens model for kvalitetsudvikling. Redskaberne er derfor inddelt efter anvendelsesformål i de to hovedkategorier, som er beskrevet i håndbogens kapitel 4: dialogbaserede redskaber og validerede redskaber. Dialogbaserede redskaber er bedst egnede til dialog om borgerens udvikling og de opstillede mål, mens de validerede redskaber er bedst egnede til mere præcise målinger af borgerens funktionsevne eller støttebehov.

Det skal bemærkes, at kategorien ”validerede redskaber” omfatter både redskaber, der har gennemgået meget grundige tests med meget sikre resultater, og redskaber, der har gennemgået mindre grundige valideringsprocesser. Redskaberne kan desuden være valideret til en bredere eller en snævrere målgruppe.

De forskellige anvendelsesformer kan betyde, at man vælger at arbejde med mere end ét dokumentationsredskab i samme borgerforløb, så et målt resultat med ét redskab fx kan indgå i dialogen om vurdering af målopfyldelsen ved hjælp af et andet redskab.

Der findes dog også validerede redskaber som fx COPM, Feedback Informed Treatment og Goal Attainment Scaling, der samtidig er designede til dialog om mål og resultater med borgeren.

Dokumentationsredskaberne

I kataloget findes beskrivelser af redskabernes formål og specifikke anvendelsesmuligheder, specifikke målgrupper, måleparametre, styrker og evt. udfordringer.   

Derudover er det beskrevet:

  • Hvilke VUM-temaer eller ICS-dimensioner redskabets måleparametre vedrører
  • Hvordan dataindsamlingen med redskabet foregår
  • Hvordan redskabet kan anvendes til beskrivelse af målgruppen.

Det sidste punkt hænger sammen med tilbuddets brug af dokumentation til at beskrive sin målgruppes kendetegn, ressourcer, problemer og støttebehov ved indskrivning. Beskrivelsen af målgruppen bør danne afsæt for valget af relevante faglige tilgange og metoder, og den er derfor central for kvalitetsudviklingen og for socialtilsynets kvalitetsmodel.

Senest opdateret 10-01-2020