Validerede screeningsværktøjer til måling af børn og unges trivsel: SDQ og SEAM

Artiklen præsenterer to validerede screeningsværktøjer til måling af børn og unges trivsel.
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) og Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure (SEAM) er to validerede instrumenter, der er nemme at anvende både for forældre og praktikere – de er letlæselige og kan udfyldes på omkring ti minutter.

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) er et kort spørgeskema, der giver mulighed for at vurdere børn og unges trivsel og funktion. SDQ egner sig til at screene og monitorere udsatte børn og unges sociale og psykiske trivsel. Redskabet er forskningsbaseret.

Gennem screening fås en samlet SDQ-score, som giver et billede af barnets/den unges psykiske trivsel. Barnets eller den unges styrker, vanskeligheder og generelle trivsel måles gennem en række udsagn fordelt på fem dimensioner, hvoraf fire dimensioner repræsenterer vanskeligheder, og én dimension repræsenterer styrker. De fem dimensioner er: 

 • Hyperaktivitet/uopmærksomhed
 • Emotionelle problemer
 • Adfærdsproblemer
 • Problemer i forhold til jævnaldrende
 • Sociale styrker

For hver af de fem dimensioner tildeles barnet eller den unge en score, der indikerer, hvorvidt barnet eller den unge på de enkelte dimensioner afviger fra normalområdet, befinder sig på kanten af normalområdet eller falder inden for normalområdet. Derudover får barnet eller den unge en samlet score, der giver et billede af barnets eller den unges forekomst af mistrivsel. I tillæg hertil indeholder skemaet et mindre modul, der afdækker graden af belastning på barnet eller den unge i hverdagssituationer og i relationer.

SDQ findes i en forælder-, pædagog- og lærerudgave. Desuden eksisterer et skema for de 11-17-årige, som udfyldes af de unge selv. 

Specifikke anvendelsesmuligheder

Redskabet kan anvendes i sammenhænge, hvor der arbejdes med udsatte børn og unge i alderen 2-17 år. Det kan bruges både som redskab til adfærdsscreening og til evaluering af indsatser. 

Specifikke målgrupper

 • småbørn 2-4 år
 • førskole 5-6 år (en særlig dansk variant, da mange 5- og 6-årige endnu ikke er påbegyndt skole)
 • unge 11-17 år
 • skolebørn 4-10 år (den nedre grænse på fire år skyldes, at man mange steder i udlandet starter skolen tidligere end i Danmark). 

Styrker

SDQ er et af de mest udbredte redskaber i Danmark til vurdering af indsatser i forskningsregi og er således genkendeligt for mange fagfolk og hurtigt at anvende.

Redskabet er velundersøgt i forhold til validitet og reliabilitet, og redskabet kan således give et retvisende billede af børns sociale og psykiske trivsel eller mistrivsel.

Redskabet er anvendt i mange forskellige sammenhænge i en dansk kontekst, og det gør det muligt at sammenligne resultater af indsatser på tværs af sociale tilbud. Der er danske normer, som kan bruges i sammenligninger.

SDQ findes i en elektronisk udgave, hvilket letter indsamlingen af data.

Tilgængelighed

SDQ er tilgængelig i en dansk version, der kan downloades gratis på redskabets officielle danske side.

Find redskabet på SDQ's hjemmeside

Der er en række manualer og vejledninger tilgængelige, som kan guide brugen af redskabet i praksis (Sekretariat for SDQ og DAWBA, 2019).

SEAM - Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure

Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure (SEAM) er et kort spørgeskema, der giver mulighed for at vurdere socio-emotionel udvikling for børn i alderen fra to måneder til skolestart. Det egner sig til at screene og monitorere udsatte børn og unges sociale og psykiske trivsel. Redskabet er forskningsbaseret.

SEAM er en spørgeskemabaseret test til vurdering af socio-emotionel udvikling for børn i alderen fra to måneder til skolestart og skaber grundlag for at identificere og overvåge risikoen for udvikling af adfærdsproblemer. Skemaet er endvidere egnet til at indgå i løbende dialog med forældrene og udpege fokusområder både i hjemmet og institutionen. Der er skemaer til tre aldersgrupper med 35-41 spørgsmål.

Der findes en version til forældre og en version til barnets pædagog. Der er aldersspecifikke eksempler til hvert spørgsmål til støtte for besvarelsen.

Spørgeskemaerne indeholder udsagn om barnets adfærd inden for ti domæner, herunder at bidrage til positive relationer, udtrykke forskellige slags følelser, udvise empati, positiv selvopfattelse, hverdagsfærdigheder m.fl. Alle udsagn er positivt formuleret, dvs. de har fokus på, hvad barnet kan eller er på vej til at kunne. Den danske udgave af SEAM er normeret på et stort antal børn, og der er udviklet to skalaer til scoring af den på baggrund af normeringen: empati og selvregulering og samarbejde.

Specifikke målgrupper

 • 2-17 måneder
 • 18-35 måneder
 •  3 år til skolestart

Materialet omfatter tre skemaer til aldersgrupperne. Et sæt skemaer udfyldes af barnets pædagog, et andet sæt udfyldes af dets forældre. De to udgaver indeholder de samme adfærdsudsagn, men pædagogskemaerne er udstyret med aldersanvisninger for, hvornår den pågældende adfærd forventes at optræde.

Styrker

SEAM er udviklet ud fra et ressourcefokuseret udgangspunkt med det formål at monitorere udvikling. Baggrunden for at lave SEAM ressourcefokuseret er ifølge udviklerne, at indsatser retter sig mod at tilføre barnet positive kompetencer, og det derfor er dem, man ønsker at se ændret. 

Alle spørgsmål er positivt formuleret, hvilket gør, at ingen stødes ved udfyldelse (Pontoppidan, 2014). Der stilles spørgsmål, som er centrale for små børns socio-emotionelle udvikling, herunder også spørgsmål, der er relevante for de helt små børn. Respondenter angiver, at de synes, at SEAM er passende og nem at forstå. Derudover angiver en del også, at udfyldelsen af skemaet gjorde dem opmærksomme på nye færdigheder hos børnene. (Squires et al., 2014). 

Det er desuden en kvalitet ved SEAM, at alle udgaver er oversat til dansk, at der foreligger dansk vejledning, og at der er udarbejdet danske normer (Pontoppidan, 2014). 

Tilgængelighed

SEAM er udviklet af amerikanske forskere og valideret gennem videnskabelige undersøgelser baseret på data fra 2.200 børn. Brookes Publishing har rettighederne til den originale amerikanske udgave. 

Skemaerne til de tre aldersgrupper er alle oversat til dansk, og der foreligger danske normtal baseret på et stort antal børn. Hogrefe Psykologisk Forlag har rettighederne til og forhandler den danske udgave.

Kilder

Pontoppidan, M. & Niss, N. K. (2014). Instrumenter til at måle små børns trivsel. Kbh. SFI.

Sekretariat for SDQ og DAWBA (2019). Website for det danske SDQ/DAWBA sekretariat. Tilgængelig fra: http://sdq-dawba.dk/ [lokaliseret d. 15-04-2019], men er ikke længere tilgængelig.

Squires, J. et al. (2014). Social-Emotional Assesment/Evaluation Measure (SEAM): Research Edition. Baltimore: Brookes Publishing. 

Senest opdateret 07-02-2019