Tidlig opsporing

Det har store konsekvenser for børn i udsatte positioner, såvel i barndommen som i voksenlivet, hvis ikke der reageres i tide i forhold til deres begyndende problemstillinger. Identifikation af børn i udsatte positioner er en udfordring for såvel forsknings- som praksisfeltet, da det ikke er entydigt, hvornår et barn kan betragtes som værende i en udsat position. Det er vigtigt, at de fagfolk, som møder børn i hverdagen, har den nødvendige viden og brugbare redskaber til at identificere såvel de børn, der er udsatte, som børn med begyndende vanskeligheder.
Tidlig opsporing handler om de konkrete initiativer og indsatser, der iværksættes for at opspore børn i begyndende mistrivsel samt forebygge, at problemer skader børns udvikling. I temaet kan du få viden om centrale aspekter med betydning for opsporing af børn i en udsat position. Temaet præsenterer artikler, som kan være med til at reducere den tvivl, der naturligt præger mange fagfolk som arbejder i dette felt.

Indsatser

ADBB – Tidlig opsporing af mistrivsel hos børn i alderen 0-2 år

ADBB er en systematisk og standardiseret metode, som anvendes til at opspore vedvarende social tilbagetrækning som indikator på psykisk mistrivsel hos spæd- og småbørn.

Model for tidlig opsporing

Opsporingsmodellen sætter fokus på børns trivsel og børns overgange til nye institutioner. En evaluering viser, at modellen har positiv effekt i forhold til tidlig opsporing.

Baggrundsviden

Definition

Opsporing handler om at identificere de børn og unge, der er i en udsat position eller i risiko for at komme det, så der efterfølgende kan sættes ind så tidligt som muligt med den rette indsats.

Målgruppe

Børn i en udsat position eller i risiko for at komme det udviser tegn på mistrivsel på mange forskellige måder. Mistrivsel er samtidig en dynamisk størrelse, der er påvirket af mange og foranderlige risiko- og beskyttelsesfaktorer. Opsporing af disse børn er derfor en kompleks opgave.

Omfang

Cirka 15 pct. af danske børn er statistisk set i en udsat position. Det er ikke entydigt, hvilke børn der er i risiko for at være i en udsat position eller er i en udsat position. Systematisk opmærksomhed på alle børn er dermed væsentligt i arbejdet med opsporing af børn med behov for støtte.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Barnets udvikling og trivsel er påvirket af mange samtidige og forskelligartede risiko- og beskyttelsesfaktorer af individuel, familiær og samfundsmæssig karakter.

Organisatoriske og faglige virkemidler til opsporing af børn i udsatte positioner

For at kunne arbejde forebyggende og sætte tidligt ind er det afgørende, at børn i udsatte positioner og begyndende mistrivsel opdages tidligt. Når det gælder de 0-6 årige børn, har sundhedspleje og medarbejdere i dagtilbud en central rolle, og der er en række centrale elementer, der kan styrke den tidlige opsporing.

Validerede screeningsværktøjer til måling af børn og unges trivsel: SDQ og SEAM

Artiklen præsenterer to validerede screeningsværktøjer til måling af børn og unges trivsel. Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) og Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure (SEAM) er to validerede instrumenter, der er nemme at anvende både for forældre og praktikere – de er letlæselige og kan udfyldes på omkring ti minutter.

Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk national og international litteratursøgning, der er vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturlisten indeholder udelukkende litteratur, der er anvendt i artiklerne.