Modtagelse af flygtninge i kommunerne

Familier, der er tilknyttet kommunens myndighedsafdeling på børne- og ungeområdet, kan være tilknyttet andre forvaltninger i kommunen, hvilket kan stille særlige krav til koordinering på tværs. Det gælder eksempelvis, hvis familien for nylig er kommet til Danmark som flygtninge eller familiesammenførte.

Amanda Laurvig Haugaard | Socialstyrelsen

Modtagelse af flygtninge i kommunerne er en opgave, der kræver struktureret planlægning og god koordination mellem de involverede aktører, herunder Udlændingestyrelsen, asylcentre og kommunerne.

Kommunerne har til ansvar at modtage og introducere nyankomne flygtninge til det danske samfund og at sikre, at de bliver selvforsørgende så hurtigt som muligt. Erfaringerne viser, at et stærkt tværsektorielt samarbejde har stor betydning for modtagelsen. For at sikre en bred og koordineret tilgang skal kommunen udpege en koordineringsansvarlig forvaltning for den enkelte udlænding og dennes familie, hvilket har til formål at give jobcenter, socialforvaltning, børne- og ungeforvaltning mv. mulighed for at danne sig et overblik og iværksætte indsatser på et oplyst grundlag (integrationsviden.dk, u.å.).

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) understøtter kommunerne i integrationsindsatsen. På deres hjemmeside Integrationsviden.dk kan du finde information om kommunernes indsats, når flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er ankommet i kommunen.

Kilder:

Integrationsviden.dk (u.å.). Modtagelse. Vidensportalen Integrationsviden, Styrelsen for International Rekruttering. Tilgængelig fra: https://www.integrationsviden.dk/proces-for-modtagelse/modtagelse [lokaliseret 16-11-2020].