ICS - Integrated Children's System

Integrated Children’s System (ICS) er en socialfaglig sagsbehandlingsmetode, der understøtter en systematisk og helhedsorienteret tilgang i arbejdet med børn og unge, der kan have behov for særlig støtte.

Amanda Laurvig Haugaard & Louise Cardinaal | Socialstyrelsen

ICS - En socialfaglig metode i sagsbehandlingen

Integrated Children’s System (ICS) er en socialfaglig metode udviklet til at understøtte sagsbehandlere i arbejdet med børn og unge, der har eller kan have behov for særlig støtte, og deres familier (Socialstyrelsen, 2018). ICS skal ses i sammenhæng med udredningsværktøjet, der supplerer ICS i sagsbehandlingen for børn med funktionsnedsættelser. Fælles for begge metoder er en bestemt tilgang til at forstå barnets behov og systematisk at sætte barnet i centrum gennem hele sagsforløbet (Socialstyrelsen, 2018).

Læs mere om udredningsværktøjet på Vidensportalen her

ICS illustreres som en ligesidet trekant med barnets behov i centrum. De tre sider er ”Barnets udvikling”, ”Forældrekompetencer” og ”Familie og netværk”, som hver udgøres af en række dimensioner. Dimensionerne sætter begreb på områder, der er forskningsmæssigt og juridisk belæg for har betydning for barnets udvikling, forældrenes kompetencer og familie og netværket. ICS trekanten består af i alt af 10 dimensioner. Trekanten illustrerer på denne måde, at barnets behov formes i samspillet mellem de tre sider, og at barnets behov er det centrale omdrejningspunkt i sagsforløbet.

ICS er illustreret som en trekant med en spids top og en flad bund. Langs ICS-trekantens venstre side står der ”barnets udvikling”, og ud fra siden står fire dimensioner. De er 1) Sundhedsforhold, 2) Udvikling og adfærd, 3) Dagtilbud, skoleforhold og læring og 4) Fritidsforhold og venskaber.Langs trekantens højre side står teksten ”forældrekompetencer”, og ud fra siden står tre dimensioner, 1) Trygt omsorgsmiljø, 2) Stimulering og vejledning, og 3) Understøttelse af relationer.I trekantens bund står der ”Familie og netværk”, igen med tre dimensioner, som er: 1) Familieforhold og baggrund, 2) Bolig, beskæftigelse og økonomi, og 3) Socialt netværk.

Teoretisk har metoden bl.a. rod i den økologiske systemteori, der betragter menneskelig udvikling som en konstant interaktionsproces mellem et individ og dets omgivelser (Socialstyrelsen, 2018). I dette perspektiv er barnet på samme tid indlejret i en række forskellige miljøer, som påvirker barnet på forskellige måder, og som samtidig løbende påvirkes af barnet og dets udvikling. ICS bygger desuden på tilknytningsteori, viden om affektregulering, mentalisering, traumatisering samt forståelsen af resiliensprocesser (Socialstyrelsen, 2018). Særligt resiliensforskningens fokus på betydningen af beskyttende faktorer i et barns miljø medfører, at en nuanceret vurdering af forhold om barnet og en opmærksomhed på både udfordringer og ressourcer er et centralt aspekt af ICS (Socialstyrelsen, 2018).

IT-systemet DUBU (Digitalisering – Udsatte børn og unge) er baseret på ICS og understøtter den faglige metodik i sagsforløbet (Socialstyrelsen, 2018).

ICS som den røde tråd gennem hele sagsforløbet

ICS understøtter sagsbehandleren i at skabe en faglig sammenhæng og en rød tråd gennem sagsforløbets fire overordnede faser: indledende vurdering, børnefaglig undersøgelse, handleplan og indsats samt samtidig opfølgning (Socialstyrelsen, 2018).  ”Den røde tråd” i sagsforløbet er illustreret ved figuren nedenfor:

Illustrationen af den røde tråd i sagsbehandlingen viser et netværk af bobler struktureret i klynger efter de fire faser, fra venstre mod højre: Indledende vurdering, Børnefaglig undersøgelse, Handleplan og indsats samt Samtidig opfølgning. Hver boble i illustrationen repræsenterer et aspekt af et sagsforløb, eksempelvis at man skal fastlægge et mål for barnet eller den unge, eller foretage en analyse eller faglig vurdering. Illustrationen er med til at understrege, at de enkelte faser og aspekter i et sagsforløb hænger sammen og skal forstås som dele af én samlet proces.

De fire pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen

Anvendelse af ICS i sagsbehandlingen understøtter Børne- og Socialministeriets fire pejlemærker for, hvad der er god kvalitet i sagsbehandlingen. De fire pejlemærker er inddragelse, faglig vurdering, valg af indsats og opfølgning (Socialstyrelsen, 2018).

Inddragelse

Kvalitet i anvendelse af ICS er, at barnet, familien og netværket inddrages aktivt i hele sagsforløbet, og at familien selv er med til at beskrive og løse deres problemer. Derfor er ICS baseret på dialog, samarbejde og en gennemgående og løbende inddragelse af alle, der har kendskab til barnet og familiens situation. I den børnefaglige undersøgelse bliver sagsbehandlerens analyse suppleret med et særligt fokus på barnets og familiens motivation og ønsker til forandring. På den måde understøttes sagsbehandleren i, at den faglige vurdering tager afsæt i det, som barnet og familien selv betragter som vigtigt og betydningsfuldt. Alle skabeloner i ICS understøtter en tydelig og enkel skriftlig kommunikation, ligesom skabelonerne understøtter sagsbehandleren i at inddrage barnet og familien på de tidspunkter i sagens forløb, hvor der er bestemte krav herom i lovgivningen.

Faglig udredning

Det teoretiske fundament og systematikken i ICS understøtter, at sagsbehandleren i den børnefaglige undersøgelse har fokus på at afdække ressourcer og problemer omkring barnet og familien. Forståelsen af barnets behov mellem ”Barnets udvikling”, ”Forældrekompetencer” og ”Familie og netværk” er vidensbaseret og underbygget af forskning på området. Det er kvalitet i sagsbehandlingen, at sagsbehandleren løbende er opmærksom på at indhente den nødvendige og tilstrækkelige viden om barnets situation, så der kan træffes de rette afgørelser. ICS redskaber som Tragtmodellen og magnetredskabet kan begge anvendes som støtte hertil i alle dele af sagsforløbet. I den børnefaglige undersøgelse i ICS understøttes sagsbehandleren i at udarbejde en fokuseret undersøgelse, da problemstillingen for det, der bliver undersøgt skal fremgå, ligesom den løbende kan justeres, så den indfanger det rette fokus for undersøgelsen.

Valg af indsats

ICS understøtter med ”Den røde tråd” en klar faglig sammenhæng i hele sagsforløbet. Systematik og faglig sammenhæng gør det lettere at foretage det rette valg af indsatser og gør samtidig kommunikationen mere tydelig omkring disse valg. Barnet har kun én handleplan i ICS, hvor alle indsatser er samlet, så barnet og familien samt det professionelle og private netværk bedre kan overskue, hvilke indsatser der er i gang, og hvordan indsatserne supplerer hinanden. I handleplanen i ICS fremgår både de foranstaltningsmæssige indsatser, der har lovhjemmel i serviceloven, og de indsatser, der primært bliver båret af familien og netværket. ICS støtter sagsbehandleren i at lave klare og konkrete mål, der er prioriteret i samarbejde med barnet og forældrene, så vidt det er muligt. ICS lægger op til få, men prioriterede mål, der udspringer af et overordnet formål med den samlede indsats.   

Opfølgning

I ICS følger sagsbehandleren op samtidigt på alle indsatser, der er sat i gang for barnet. Ved en samtidig opfølgning bliver det tydeligere om barnet udvikler sig som forventet, hvilket giver gode muligheder for også at anvende progressions- og effektmålingsredskaber i sagsbehandlingen. Opfølgningen kan med fordel foretages i et åbent forum, hvor både barn, familie, netværk og de fagprofessionelle, der repræsenterer indsatserne, er til stede. På den måde kan alle omkring barnet bidrage med deres perspektiv på, hvordan barnet udvikler sig, og dele viden på tværs af indsatserne. Ved en samtidig opfølgning kan der opnås et fælles og helhedsorienteret billede af, om indsatserne har den ønskede effekt, eller om de skal justeres til bedre at kunne imødekomme barnets behov. Ved den samtidige og fælles opfølgning understøttes fokus på, hvornår målene er opnået, og sagen dermed kan lukkes.

Socialstyrelsen har fået lavet en litteraturliste om relevant ICS-litteratur.

Du kan finde litteraturlisten her

Hent eller bestil publikationen ”Kvalitet i sagsbehandlingen – en håndbog i anvendelsen af ICS og udredningsværktøjet” på Socialstyrelsens hjemmeside her

Hent eller bestil publikationen ”De aldersopdelte fokusområder” på Socialstyrelsens hjemmeside her

Kilder

Socialstyrelsen (2018). Kvalitet i sagsbehandlingen – en håndbog i anvendelsen af ICS og udredningsværktøjet. Kolofon.

Senest opdateret 02-08-2021